137804. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-2 diklóretán előállítására

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.804 SZÁM 12. o. '1—4. OSZTÁLY — N—3894. ALAPSZÁM »»»-»»——«•»»—i^—————»——» —• Eljárás 1—2 diklóretán előállítására Péti Nitrogénművek Rt., Budapest A bejelentés napja: 1943. december 16. A találmány nagy tisztaságú 1-2 diklóretánnak etilénből, vagy etilént tartalmazó gázokból, kata­litikus úton való előállítására vonatkozik. Ismeretes, hogy az 1-2 diklóretán egyik "előállí­tási módjául szolgáló, etilén és klór között gáz alakban végbemenő reakció lefolyása normális hőmérsékleten nagyon lassú. Gyakorlatilag hasz­nosítható reakciósebességet a különböző eljárá­sokban a hőmérséklet növelésével és/vagy kata­lizátoroknak alkalmazásával igyekeznek elérni. Katalizátorul rézklorid, vasklorid, vas, ólom, cia­nidok, a periódusos rendszer 4—7 csoportjába tartozó elemek kloridjai, mint pl. TiCU, SbÖ5 szerepelnek. Javasoltak olyan eljárásokat. is, melyek szerint az egymásra ható etilén- és klórgázt indifferens oldószerben oldva áramoltatják a reakciós térben, vagy az előzőekben említett klórvegyületeket, kü­lönösen SbCls-ot oldják az indifferens oldószer­ben. Mindezeknek az eljárásoknak azonban közös hátránya, hogy 1-2 diklóretári mellett homológok és helyettesített származékok nemkívánatos kép­ződését is elősegítik annyira, hogy a helyettesí­tett származékok néha az 1-2 diklóretánnál is nagyobb mennyiségben keletkeznek. Fokozza eze­ket a hátrányokat még az a körülmény, /hogy a reakció exotherm lévén, hőfejlődéssel jár és az ily módon történő felmelegedés ugyancsak a szub­sztitueiós reakciót segíti elő. Ezért a felszabaduló hőmennyiség elvezetése céljából a reakciós ké­szülék hűtése és állandó gondos felügyelete szük­séges. Az SbClö, valamint hozzá hasonló klór­vegyületek veszélyesek, a velük való bánásmód kellemetlen; erősen korrodeáló hatásuk miatt kü­lönleges készülékeket igényelnek. Emellett a klór­átadás következtében keletkezett kevesebb klórt tartalmazó klórátvivő vegyületeket újból külön eljárással klórozni kell, ami természetesen jelen­tékeny munkatöbbletet jelent. Oldószerek alkal­mazása viszont, a késztermékek nyerése végett frakcionált dasztillálást tesz szükségessé. Mellékszármazékoktól mentes 1-2 diklóretán előállítására javasolták az etilénnek és klórnak folyékony halmazállapotban egymással való rea­gáltatását, ehhez azonban a gázok eseppfolyósí­tása és jól tömített készülékrendszer elérése cél­jából bonyolult berendezés szükséges. Ügy találtuk, hogy a találmányunk szerinti el­járással igen nagy tisztaságú, homológokat és szubsztituciós származékokat gyakorlati értelem­ben nyomokban sem tartalmazó 1-2 diklóretán, nagyon jó hatásfokkal és rendkívül egyszerűen állítható elő, ha etilént és klórt gáz alakban ve­zetünk valamilyen, önmagában ismert katalizá­tort tartalmazó, reakciós térbe és a reakciós teret egyszersmind olyan nagy mennyiségű 1-2 diklór­etánnál töltjük meg, hogy a reakció folyamán fel­szabaduló hő az 1-2 diklóretán hőmérsékletét legfeljebb 50 C°-ig növelje, előnyösen 20—50 C között legyen. Ilyen képpen elérhető, hogy a folyamat az opti­mális hőmérsékletre önmagától beállítódva, hűtés és jóformán szabályozás és ellenőrzés nélkül fo­ganatosítható. A reakció folyamán keletkezett termék a reakciós térben levő anyag mennyiségét növeli s onnan, vagy időnként annak egy részé­vel szakaszosan, vagy folytonos módon, pl. túl­folyással eltávolítódik. Az ilyen módon keletke­zett máris elég nagy tisztaságú, gyengén savas 1-2 diklóretánt mésztejjel gyengén lúgossá tesz­szük és egyszerű desztilláló készülékből, szaka­szosan vagy folyamatosan ismert módon lepárol­juk. A találmány szerint eljárva, nagy tisztaságú, melléktermékekkel nem szennyezett etilénkloridot egyszerű készülékkel egyszerű módon nyerünk. A találmány szerinti eljárást a következő példá­val magyarázzuk: Példa: 400 l^g 1-2 diklóretánt és vaskloridot tartalmazó reakciós toronyba óránként 2,30 m3 etilént és 2,37 m3 klórgázt vezetünk. A reakciós elegy hő­mérséklete felemelkedik 48 C°-ra és hűtés nél­kül ezen a hőfokon marad. Képződik 9,58 kg 1-2 diklóretán óránként, ami etilénre számítva 94% kitermelésnek felel meg. A keletkezett ter­méket a reakciós toronyból túlfolyással eltávo­lítva óránként 6 kg, literenként 200 g CaO-t tartalmazó mésztejjel elegyítjük és desztilláljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents