137756. lajstromszámú szabadalom • Eljárás telítetlen aldehidek előállítására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.756 SZÁM 12. o, 5—10. OSZTÁLY — U—1102 ALAPSZÁM Eljárás telítetlen aldehidek előállítására Les Usines de Melle cég, ,. Saint-Léger-les-Melle-ben, Deux-Sevres (Franciaország) A bejelentés napja: 1941. február 24. Franciaországi elsőbbsége: 1940. március 6. Ismeretes acetaldehid molekulákat vizes oldat­ban kondenzálni marólúg segítségével, továbbá az ily módon létesített aldolt közvetlenül dehidrav tizálni krotonaldehiddé, anélkül, hogy azt előző­leg elszigetelnők, olyképp, hogy vizes oldatát fel­forraljuk erős sav mint pl. foszforsav jelenlété­ben; emellett a krotonaldehidet eltávolítjuk ke­letkezése mértékében éspedig víznek és kroton­áldehidnek 85 fokon forró azeotropikus keveréke alakjában. Az aldehid kondenzálódása nem folytatólagosan, keverőkészül ékkel ellátott hűtőkádban történik. A hűtést kívülről végezhetjük, de előnyösebb a kád belsejében hűtő-csőkígyót elhelyezni. Az ipari gyakorlatban ahol gyakran több ton­na aldehidet tartalmazó adagokat kell feldolgoz­ni, ez a módszer komoly nehézségekkel jár a re­akció okozta felhevülés miatt. Ugyanis az eddig alkalmazott hűtőszervek nem eléggé teljesítőké­pesek ebben az esetben és nem tudják elvonni az erősen hőtermelő reakció által hirtelen és nagy mennyiségben felszabadított kalóriákat. A régeb­bi szakírók többször megemlékeztek erről a tény­ről, főleg pedig Grünstein a következőket mond­ja 1919. március 18-i, 90.297 számú svájci szaba­dalmi leírásában: „Az aldollá alakítás gyakorlati megvalósításá­nál gyakran megtörténik, hogy a katalizátornak az acetaldehidba adagolása eleinte, éspedig elég hosszú ideig nem határoz meg semmiféle reak­ciót, de ez a reakció egy újabb adag katalizátor jhatására, még ha ennek a katalizátornak a meny­nyisége nagyon kicsi is, hirtelen jön létre rendkí­vüli hevességgel, úgy, hogy a szabályozás rend­kívül nehéz és acetaldehid veszteségek állanak elő." Megkísérelték már kiküszöbölni a nehézséget, de különösebb eredmény nélkül, a reakció szán­dékos meglassításával olyképp, hogy a lúgot na­gyon fokozatosan és nagyon óvatosan adagolták, :vagy pedig olyképp, hogy kevésbé hatásos kata­lizátorokat használtak. / i A találmány olyan javításokra vonatkozik, me­lyek lehetővé teszik, hogy lényegesen meggyorsít­suk mind az aldehidnek magának a kondenzálá­sát, mind pedig az aldolnak utólagos dehidratizá­lását és emellett elkerüljük a reakció által oko­zott túlságos felmelegedés veszélyét; elérjük, to­vábbá, hogy a felhasznált aldehid mennyiségéhez viszonyítva a mennyiségi hatásfok majdnem 100%-os. A találmány megengedi még, hogy szük­ség esetén a gyártást folyamatossá tegyük. A találmány mindenekelőtt abban áll, hogy az aldehid kondenzálását nem kádban végezzük, me­lyet kívülről vagy belül hűtünk és melyhez ke­verőberendezés tartozik, hanem magában véve is­mert szerkezetű nagy fajlagos teljesítményű hő­kicserélőben, mely ellenáramlással működik és mely lehetővé teszi, hogy a reakcióban levő ke­verék és a hűtőfolyadék között erőteljes hőkicse­rélődés jöjjön létre. A találmány megvalósításá­nál a „lemezes hőkicserélő" néven ismeretes ké­szülék különösképpen megfelelő. Mindegyik le­mez két felületén olyan kiálló terelőket hordoz, melyek az egyik saroknál bevezetett folyadékot a lemez felülete mentén ide-oda haladó, a lehető leghosszabb út megtételére kényszerítik, mielőtt a folyadék a szembeniévé saroknál távozhatna, A hűtendő folyadékot a lemez egyik felületén ve­zetjük be és a hűtőfolyadék a lemez másik olda­lán áramlik, de ellenkező irányban. Ily módon tökéletes ellenáramú hűtést valósítunk meg, ami a kalóriák kitűnő kicserélését teszi lehetővé. Köz­benső bádoglemezek megfelelő elhelyezése lehe­tővé teszi, hogy adott esetiben több egymás után következő lemezzel párhuzamosan dolgozzunk. Amikor a víz és aldehid keverékét bevezettük egy ilyen hőkicserélőbe, ennek körfolyamatához hozzáadunk annyi nátronlúgot, amennyi az aldo­lizáláshoz szükséges. A keverék végleges összeté­tele megfelel az aldehid-aldol egyensúlyi állapo­tának. A reakció által felszabadított kalóriákat a hűtőfolyadék megfelelő cirkulációja távolítja el a hőkicserélő készülékben. Egy második tökéletesítés abban áll, hogy meg­felelő mennyiségű erős sav hozzáadása által az aldol oldat pH-ját úgy szabályozzuk be, hogy ér­téke 2,5 és 5,5 között legyen az át nem alakított

Next

/
Thumbnails
Contents