137726. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetőcserepek utólagos hornyolására és a hozzávaló cserépmaró- vagy köszörülőgép

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.726. SZÁM 67. a. 22-25. OSZTÁLY - V-4492. ALAPSZÁM Eljárás tetőcserepek utólagos hornyolására és a hozzávaló cserépmaró- vagy köszörülőgép Vida Róza, Budapest A bejelentés napja: 1915. november 14. A találmány célja a bombázás következtében megsérült, hódfarkú cseréptetőzet helyreállítása a helyszínen, a meglevő cserépfeleslegből. A ta­lálmány lényege az, hogy e célnak megfelelően összeállított cserépmaró-, illetve köszörülőgép se­gítségével (amelyet csekély 50—60 kg-os súlyánál fogva könnyedén a megsérült épület padlására viszünk fel) a hódfarkú cseréplapokat horonnyal látjuk el, miáltal ezeket a cserepeket nem a régi eljárás szerint vagyis kétsorosán, hanem úgy, mint a rendes, hornyolt cserepeket, egysorosán rakhatjuk fel. Az eddig ismert, hódfarkú tetőcseréplaptíkat, tudvalevőleg, horony nélkül gyártották. Ezekkel a tetőfedés úgy történik, hogy a lapokat sorban, orruknál fogva, egymásmellé, a már kész léce­zetre rakjuk fel. A következő sor az elsőnek több mint a felét fedi és így tovább oly formán, hogy két lap közti hézagra mindig a felette levő cse­réplap tengelye esik. így tehát a hézag lefedése egy egész cseréplapot vesz igénybe. A cserépen a horony hiánya miatt, de gyakran esztétikai okok­ból is, a tetőzet legkisebb felületét is, mindenütt, legalább két cserép fedi, amiből viszont az követ­kezik, hogy a cserepezés tulajdonképpen kettős, vagyis 100%-os cseréppazarlással jár. E régi eljárásinak az az első nagy hátránya, hogy nem gazdaságos, de a mai viszonyok között, amikor a legtöbb épület tetőszerkezete nagymér­tékben megsérült, még az első hátránynál is na­gyobb baj, hogy habár az épen maradt tetőszer­kezeten 100%-os cserépfelesleg van, a horony hiánya miatt ebből a feleslegből a sérült részeket pótolni mégsem lehet vagyis a hódfarkú cserepek­kel nem lehet egyszeres tetőfedést csinálni. Az építtető tehát kénytelen, nagy költség árán, más­honnan cserepet szerezni, ha ez egyáltalában le­hetséges. Az én eljárásom ezzel szemben az, hogy a hasz­nálható cserepeket horonnyal látom el, mely mű­veletet ennek a célnak megfelelően összeállított cserépmaró- vagy köszörülőgéppel végzem. A hi­ányokat a helyszínen levő cserepekből, új cserép beszerzése nélkül, azonnal pótolhatom. Az ily mó­don horonnyal ellátott cserepeket nem kétszere­sen, hanem a hornyolt cserepekhez hasonlóan, egysorosán rakom fel. A találmánybeli eljáráshoz'való gép és a hor­nyolt, hódfarkú cserepek kiviteli alakja a mellé­kelt rajzon van feltüntetve, ahol az 1. ábra a régi kétsoros hódfarkú cserepezés ke­resztmetszetét szemlélteti, a 2. ábra az új eljárás szerinti, horonnyal és eresztékkel ellátott cserepek egysoros elhelyezé­sének keresztmetszetét tünteti fel, a ' 3. ábra a horony illetve ereszték részletrajzát ugyancsak keresztmetszetben mutatja be, a 4. és 5. ábra a tetőfedő cserepek hornyolására való készülék elöl- és oldalnézetét szemlélteti. A tetőfedő cserepök hornyolására való gép a (g) idomvasaljzatból áll, mely tulajdonképpen szögvasból összeállított, négy vasláb. Két golyós­csapággyal odaerősítve ezeken a lábakon nyugszik az (a) tengely, amelynek egyik végén van az azt mozgásba hozó (b) elektromotor vagy kézi hajtó­mű, másik végén pedig a találmány lényegéhez tartozó (d) köszörűkő illetve cserépmaró körfű­rész. A (b) elektromotor tengelyét a (c) kapcsoló köti a készülék (a) tengelyéhez. A (d) köszörűkő felett, felfelé vagy lefelé emelhetően, az (f) cse­répesztergapad van a (g) idomvasaljzathoz erő­sítve. Erre az (f) esztergapadra van szerelve a cserép hornyának méretezéséhez szükséges (e) sza­bályozó, amellyel az ereszték szélességét, az (f) esztergapad fel- vagy lefelé mozgatásával pedig az ereszték vastagságát lehet szabályozni. A fent ismertetett gépi berendezéssel a követke­zőképpen kell dolgozni. A csak 50—60 kg-os cserépköszörülőgépet két ember felviszi a megrongált, hódfarkú cseréptető­zetű épület padlására és ott a már előzőleg össze­gyűjtött cserepek közelébe helyezi. Az egyik em­ber az (f) esztergapadot és az (e) szabályozót a (d) köszörűkő felett beállítja a cserép vastagságá­hoz mérten úgy, hogy a (d) köszörűkő a cserép vastagságának kb. a felét marja le a (d) köszörű­kövön kiképzett, tetszőleges, a 3. ábrán példakép­pen bemutatott szelvény szerint.

Next

/
Thumbnails
Contents