137711. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-aszkorbinsav előállítására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.711. SZÁM 12. D. 11—18. OSZTÁLY — 0-1847. ALAPSZÁM Eljárás 1 -ászkorbinsav előállítására N. V. Organ on cég, Oss (Németalföld) A bejelentés napja: 1942. május 22. Németalföldi elsőbbsége: 1941. szeptember 6. Már számos eljárás vált ismeretessé 1-ketogu­lonsavas észtereknek 1-aszkorbinsawá való át­alakítására, így pl. aszkorbinsavat úgy állítha­tunk elő, hogy ketogulonsavat, esetleges előzetes észterezés után, savakkal melegítünk vagy alka­likus anyagokkal kezelünk és ezt követőleg a bá­zisokat eltávolítjuk. Ilyen eljárást ismertet a 37,377 számú németalföldi szabadalom. A találmány szerint már most azt találtuk, hogy 1-ketogulonsavas észtert vízben oldható, kö­zömbös fluoridokkal való melegítés útján is át­alakíthatunk aszkorbinsavvá. Alkálifluoridok, mint pl. nátriumfluorid különösen alkalmasak erre az átalakításra. 1-ketogulonsavas észtereknek aszkorbinsavvá való ezen' átalakítása fluorhidrogénsavas sók út­ján egészen meglepő és alapjában véve eltér az említett németalföldi szabadalom szerinti, alkali­kus anyagokkal vagy savakkal történő átalakítá­soktól, mivel közömbös fluoridok, mint pl. a nát­riumfluorid, vizes oldatban egyáltalában nem rea­gálnak alkálikusan (a nátriumfluorid vizes olda­tának pH értéke 6—6,5). Ketogulonsavas észtereknek fluoridok útján va­ló átalakításánál még fluorhidrogénsav is felsza­badul. Kitűnik azonban, hogy e sav a ketogulon­savas észterek átalakulását nem idézi elő, sőt el­lenkezőleg, káros az átalakulásra. Ha ugyanis pl. ketogulonsavas metilésztert közömbös fluorid he­lyett egyforma ideig főzünk annyi fluorhidrogén­nel, mint amennyi a reakciónál maximálisan fel­szabadulhat, akkor gyakorlatilag nem lép fel asz­korbinsavvá való átalakulás, míg az észternek fluoriddal való reakciója folytán képződött na­gyobb mennyiségű fluorhidrogén jelenlétében a ketogulonsavas észter aszkorbinsavvá való átala­kulásának sebessége erős csökkenést mutat, av­val a következménnyel, hogy az aszkorbinsav ki­termelése lényegesen csökken. A találmány szerint tehát ajánlatosnak bizo­nyul, hogy ketogulonsavas észtereknek fluoridok­kal való átalakításánál a keletkezett fluorhidro­génsavat teljesen vagy legalábbis részben eltávo­lítsuk. A találmány szerint, különösen szellemes el­járással, a fluorhidrogénsavat vízben oldhatatlan szilikátok, pl. üveg vagy kovasav (kvarc) útján távolíthatjuk el, amely anyagokat előnyösen por­alakban alkamazzuk. Az üvegpor vagy efféle je­lenléte következtében a keletkezett fluorhidro­génsav eltávozik, úgy, hogy ez utóbbi az átala­kulást nem zavarhatja és rövid idő alatt maximá­lis 1-aszkorbinsav-kitermelést érünk el. Megjegyezzük, hogy ketogulonsavas észter ol­datának és üvegpornak együttfőzése egymagában ugyanazon idő alatt gyakorlati értelemben nem idéz elő átalakulást. A találmány szerint tehát különösen ajánlatos­nak bizonyul, hogy ketogulonsavas észtereknek aszkorbinsavvá történő átalakításánál fluoridok alkalmazása mellett, arról gondoskodjunk, hogy a reakció gyakorlati- értelemben közömbös marad­jon. Ezt úgy érhetjük el, hogy a ketogulonsavas észtert, pl. vizes közegben, néhány percen át a fluoriddal és a szükséges, mennyiségű üvegporral vagy effélével együttfőzzük. Ajánlatos ketogulon­savas észter mol-ként egynél több ekvivalens flu­orid használata, mivel így a. reakció gyorsabb le­folyású és az aszkorbinsav-kitermelés is nagyobb lesz. Ilyen módon 5—10 percen belül a felhasznált észter mintegy 85—90%-át alakíthatjuk át asz­korbinsavvá. A kapott reakciókeveréknek további feldolgozása különböző módon történhetik. Így pl. az üvegpor vagy efféle eltávolítása után a fluorinokat és SiF6 -ionokat kalciumacetát útján oldhatatlan kalciumsókká alakíthatjuk át. Az ol­datban maradó nátriumaszkorbinátot azután be­párologtatás útján és a maradéknak alkohollal va­ló kezelése révén kicsaphatjuk. Az ily módon ka­pott nátriumsóból szükség esetén ismert módon aszkorbinsavat szabadíthatunk fel. A találmány szerinti eljárást az alábbi példával világítjuk meg, anélkül, hogy csak erre szorítkoz­nánk.

Next

/
Thumbnails
Contents