137658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás két legalább részben csőalakú üvegtest gáztömítő egybeolvasztására

Megjeleni: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.658. SZÁM 21. g. 1-16. OSZJÁLY — P—10395. ALAPSZÁM Eljárás két, legalább részben csőalakú üvegtest gáztömítő egybeolvasztására N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven-ban (Németalföld) A bejelentés napja: 1942. július 14. Németalföldi elsőbbsége: 1941. július 17. Legalábbis részben cső alakú két üvegtestaek, pl. villamos izzólámpa vagy kisütöcső két üveg­részének gáztömítő egybeolvasztása ismeretes e testeken előforduló, egymással együttdogozó ka­rimák segélyével, amikor is ezeket a karimákat hevített állapotban egymáshoz képest 'mozgatható olyan nyomószervekkel, pl. gyűrűkkel, melyek közül az egyiket az egyik test 'karimája alatt, a másikat pedig a másik test karimája felett al­kalmazzuk, akként nyomják egymáshoz, hogy ezek a karimák egybeolvadnak. Ennél az ismert eljárásnál az üveget a benne nagyfrekvenciás villamos árammal létesített dielektromos veszte­ségek segélyével hevítik. E megoldás hátránya, hogy • az alkalmazható üvegféleségek száma igen korlátolt és hogy gyakorlatilag nem szabályoz­ható felhevülést kapunk, aimi az eljárásnak a gyakorlatban való alkalmazásánál nagy nehéz­ségeket okoz. A találmány szerinti eljárásnak ezzel szemben előnye, hogy á bekövetkező felhevülést jól sza­bályozhatjuk és hogy ezzel az eljárással majd­nem valamennyi, gyakorlatilag előforduló üveg­fajtát feldolgozhatjuk. A találmány szerinti el­járást az- jellemzi, hogy a nyomószerveket fel­hevítjük, — a legelőnyösebbéin villamos úton —, és az üvegtestek karimáit a nyomószerv ék hőjének az említett karimákra vezetés, sugárzás és/vagy konvekció útján való átvitelével hevítjük fel. A találmány szerinti'' eljárás további előnye, hogy a kapott felhevülés nem árt a cső alakú üveg­testeken belül levő részeknek, pl. villamos kisütö­cső vagy izzóámpa- rácsaira, elektródáira, izzó­testeire stb. Ez a veszély általaiban sokkal na­gyobb, ha az említett karimákat gázlángzóval fűtik. Ha, amint ez villamos kisütőcsövekben gyakran előfordul, az üvegtestek egyike — pl. a talpacska —, sajtolt üvegből van, úgy ajánlatos, hogy ezt a részt a másik résszel való egybeolvasztása előtt felmelegítsük. Ezt a találmány szerinti eljárás előnyös foganatosítási módja szerint szintén a nyomószervek hőjéveL végeztetjük. Evégből a ta­lálmány szerint a nyomógyűrű'k egyikét olyan 'fémköpenyen rendezhetjük el, amely a sajtolt üvegből való, egybeolvasztandó rész közelében van felállítva és az üvegrészt előhevítő elemiként működik. Azt találtuk, hogy a találmány szerinti eljárás segélyével nemcsak egybeolvasztandó testek, két karimáját leheit egymáshoz erősíteni, hanem hogy az is igen jól megvalósítható, hogy a karimák egybeolvasztása közben e karimák közé egyúttal egy vagy több drót vagy sáv alakú fémes részt — pl. árambevezetőszervet — is beforrasszunk. A találmányt még részletesebben az új eljárás foganatosítására alkalmas berendezésnek a rajzon vázlatosan feltüntetett kiviteli példája kapcsán magyarázzuk meg. - Az 1. ábrán olyan villamos kisütöcső látható, melynek két üvegrésze, azaz az 1 bura és a 2 talpacska, az e részeken előforduló 3 és 4 kari­mák révén a találmány szerinti eljárás segélyével van egybeolvasztva. Az 1 bura fúvással készült, a 2 talpacska pedig saj tolt üvegből van. A 2 tal­pacskába több 5, 6, 7 és 8 árambevezető drót van beforrasztva. Ezek néhány további, nem ábrázolt árambevezető dr óttel együtt a cső belső részeit hordják, melyeket a 9 derékszögű négyszöggel, jeleztünk. A 2 talpacska a leolvasztandó 10 lég­telenítőcsövecskét is hordja. A 2. és 3. ábrán az 1. ábra szerinti kisütöcső előállításának két mozzanata látható. Ezeken az ábrákon az 1. ábrának megfelelő részeket ugyan­azok a hivatkozási számok jelölik. A 2. ábrán _ látható, hogy a 2 talpacskát olyan 11 rész tá­masztja, melyben két 12 villa közvetítésével a 2 talpacska 5 és 8 sarkdrótjai nyugszanak. A 2 talpacska 4 karimáján, nyugszik az 1 bura 3 ka-, rimája; efelett, á 3 karima felső oldalától csekély távolságra, van a 13 nyomóigyűrű alsó széle, mely a 14 ütköző következtében legalsó helyzetében van. A 2 talpacska alatt. a. (másik 15 nyomógyűrű van, melynek alsó része hengeres 16 köpenybe megy át. Mivel a 2 talpacska sajtolt üvegből van. azt előhevítenünk kell, hogy a 3 és 4 ka­rimák egybeolvasztásaikor ne repedjen. Ez úgy történik, hogy a . 15 x nyomógyűrű 16 köpenyét

Next

/
Thumbnails
Contents