137646. lajstromszámú szabadalom • Berendezés téglát és téglaárut égető körkemence termelésének növelésére és az üzeme gazdaságosságának javítására

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÄL1MÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.646. SZÁM 80. c. 1-15. OSZTÁLY — G—10130. ALAPSZÁM Berendezés téglát és téglaárut égető körkemence termelésének növelésére és az üzeme gazdaságosságának javítására Gubány Gaarder Jenő, Budapest A bejelentés napja: 1945. október 24. A téglát és téglaárüt égető, ismert körkemen­céknek különböző hátrányai vannak, melyek kö­zül a kész áru hűtésénél fellépő, nagy hővesztesé­get, a hűtőlevegő számottevő részének a szabad­ba való kivezetését, a tüzelőanyag tökéletlen el­égését, a szénsav (CO) gázoknak a tűzzónán való áthaladása alatt szénmonoxiddá (CO) való reduká­lódását, a nagy szénpocsékolást, a lassú terme­lést, gyorsított üzemnél a kémény fokozatosan rosszabbodó. hatásfokát és a füstgáz és a vízgőz keveréke okozta, egyenlőtlen előmelegítésből szár­mazó, egyenlőtlen színű téglaárut említjük meg. Az előzőekben felsorolt hátrányok kiküszöbölé­sére számos kísérlet vált ismeretessé, amelyek kö­zül az osztott pályájú levegő-bevezetésnek van különös fontossága. A találmány ez osztott pá­lyájú levegőbevezetésű körkemence javítása és tökéletesítése. A találmány berendezés, téglát és téglaárut égető, oly körkemence termelésének növelésére és az üzeme gazdaságosságának javítására, mely­nél a kemenceboltozat és a kemence fedőlapja kö­zött, a hűtendő kész árut befogadó kamrák ki­bontott nyílásain át beszívott, friss hűtőlevegő egy részét a tűzzónának a kéményhez legközeleb­bi kamrájába és a friss, előmelegítendő, előszárí­tahdó árut befogadó kamrákba vezető, körülfutó csatornák vannak. Ezek a csatornák az ismert körkemencék arány­talanul nagy szénpocsékolását csökkentették és termelését növelték ugyan, azonban a gyakorlati követelményeknek azért nem feleltek meg töké­letesen, mivel a kémény képtelen a felső levegő­pálya éles irányváltozásai következtében fellépő, fokozott ellenállást és súrlódást teljesen leküzdeni úgy, hogy a hűtésnél előmelegített levegő számot­tevő részét, ugyanúgy mint a felső levegő-pálya nélküli körkemencéknél, a hűtött kamrák fölötti, nyitott szórónyílásokon át, ki kellett engedni a szabadba. A körfolyamból ily módon kilépő me­legmennyiség és a hűtött kamrák fölött kinyitott szórónyílások száma kevesebb ugyan, mint a felső levegőcsatornák nélküli körkemencéknél:, azonban, mivel a légáramnak még mindig jelentős része, a nyitott szórónyílások előidézte, különleges áram­lási irány következtében, közvetlenül a boltozat alatt halad, tehát a hűtés — üzemtechnikai szem­pontból — itt is helytelen, amennyiben a boltozat­tól több meleget von el, mint az égetett árutól, holott csak az égetett árut kellene hűteni, a bol­tozatot ellenben csak annyira, hogy a kihordó munkások a kamrákban dolgozhassanak. Ezt a lehűtött boltozatot, mikor a tűzzóna is­mét a lehűtött kamrákhoz jut, újból 1000—1100 Cö hőmérsékletre kell felhevíteni. A téglaáru hűtése a fenti okokból nem egyenletes, a boltozat köze­lében erősebb és gyorsabb, mint a mélyebben fek­vő rétegekben. Erőszakolt üzemnél, a tűzzóna­kamrák és az előmelegítendő kamrák számának emelésekor az előmelegített levegőnek tekintélyes részét a szabadba kellett kibocsátani, tehát erő­szakolt üzem nem volt gazdaságosan keresztül­vihető. A találmány szerinti berendezés az előzőekben felsorolt hátrányokat teljesen kiküszöböli, a be­szívott, egész levegőmennyiség, még erőszakolt üzemnél is, a körfolyamban marad, az irányvál­tozások a minimumra csökkenthetők, a meglevő körkemencék átalakítási költségei számottevően leszállíthatok, míg új körkemence építésénél, a leegyszerűsített megoldások következtében, az épí­tési költségek lényegesen leszállíthatok. A kör­kemence igénybevétele kedvezőbb, következés­képpen az élettartama hosszabb és kevesebb ja­vítást igényel, amennyiben a körkemence legké­nyesebb része, a boltozat és a kemence felső lap­ja, a nagy hőingadozások kiküszöböléséből kifo­lyólag, csak csökkentett mértékben van káros mozgásoknak alávetve. A berendezés áttekinthető, kényelmes, különös szakértelem nélküli kezelést tesz lehetővé, a ké­mény gazdaságosan kihasználható és az ismert, osztott pályájú légbevezetéses megoldással ellen­tétben, a tűzzónának a kéményhez legközelebbi szakaszába, a tüzelőanyag-adagolással egyidejű­leg, előmelegített levegő (előmelegített szekunder­levegő) vezethető úgy, hogy a racionális égetés­nek megfelelően a tűzzónának a kéményhez leg-

Next

/
Thumbnails
Contents