137581. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses ajtóreteszelő

Megjelent: 1962. •október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.581. SZÁM 68. a. 38—47. OSZTÁLY — V—4413V ALAPSZÁM Elektromágneses ajtóreteszelő Varga János, Budapest A bejelentés napja: 1944. január 15. A találmány elektromágneses ajtóreteszelő, melynek mind zárása, mind nyitása villamos úton történik és amely alkalmas arra, hogy a retesz nyitását megíelélő jelzőberendezés útján arra ille­tékes személynek tudomására hozza. Az ilyen fel­szerelés például alkalmas arra, hogy valamely bank páncéltermének ajtajára szerelve, biztosítsa azt, hogy a páncélterem ajtaja csak a bank pénz­tárából legyen villamos úton nyitható, egyben azonban ugyanakkor a bank vezetője a nyitásról villamos jelzés útján tudomást szerezzen. Ehhez képest a találmány szerinti elektromág­neses ajtóreteszelő két elektromágnesből áll, amelynek magja U-alakú testté van egyesítve és reteszrudat, valamint, villamos áramkör zárására és szakítására alkalmas szervet hord. A két elekt­romágnes, közül az egyik a nyitást, a másik a zárást végzi és áramköre megfelelő kapcsoló ré­vén zárható. E célra használhatók pl. elektromos csengők ismert kapcsolói. Használhatunk azonban a reteszes ajtóra szerelt, zárszerű, szakállas vagy szúrós kulccsal működtethető kapcsolókat is. Ez utóbbi kivitel különöen magánlakások ajtóin alkalmazható előnyösen. A rajz a találmány egy példaképpemi kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra alulnézet, részben metszet, a 2. ábra, elölnézet, illetve metszet, a 3. ábra végnézet. A 4. ábra a mágnesmagokat összekapcsoló haránt­tag oldalnézete, végül az 5. ábra a reteszrúddal összeműködő reteszken­gyel nézete. A rajzban feltüntetett kiviteli példa szerint az (a) nyitótekercs (b) vasmagját és a (c) zárótekercs (d) vasmagját a (b) vasmag (é) todata és az (fj haránttag, U-alakú testté egyesítik, mimellett a (c) zárótekeros (d) vasmagja (g) reteszrudat hord, amely a retesz zárt állapotában (1. és 2. ábra) a (h) kengyel nyílásába kerül. 'A (g) reteszrúd és az (e) toldat átmérője kisebb, mint a (b, d) vas­magoké és így az (a, c) tekercsek (i) csévéibe csavarolt (j) hüvelyek megakadályozzák, hogy az U-alakú reteszrúdhordozó egyik vagy másik irány­ban a tekercseket elhagyja. Minthogy azonban az (e) toldat a (b) vasmagba csak úgy, mint a fg) reteszrúd a (d) vasmagba csavarmenettel van erő­sítve, a reteszrúdhordozó kiszerelhető, ha ennek szüksége mutatkozik. A (g) reteszrúd kézzel való működtetésére az (f) haránttagnak (k) orra van, továbbá (m) nyúl­ványa (4. ábra), mely utóbbi a retesznek nyitott helyzetben való rögzítését célzó (n) lemezrugóval (1. és, 2. ábra) működik össze. Az (m) nyúlvány az (n) lemezrugóval egyben villamos érintkezést Létesít, ami a retesz nyitásának jelzésére hivatott, magában véve' ismert jelzőberendezés (csengő, lámpa) áramkörét zárja. Megvalósítható azonban a találmány keretén belül oly kivitel is, amelynél a zárt állapotú (g) reteszrúd tart fenn oly áram­kört, amelynek a retesz nyitása folytán bekövet­kezett megszakítása idéz elő jelzést. Az ily beren­dezést nagyobb biztonsági igények esetén alkal­mazzuk. Az előbbi esetben ugyanis a jelzőáram­kör üzemzavara esetén a nyitás jelzésé elmarad, míg az utóbbi esetben az ily üzemzavar Önmagára is felhívja a figyelmet. A rajzbeli kiviteli példával kapcsolatban meg­említjük még, hogy az (i) csévék (o) alaplemezen vannak megerősítve és az (a, c) mágnestekercse­ket csavarokkal leerősített (p) lemez borítja. A villamos vezetékek csatlakozásai az (r) tokban vannak. A (h) kengyel reteszrúdbefogadó nyílá­sának hosszúkás kialakítása (5. ábra) szerelésnél az (o) alaplemezhez képest mérsékelt eltolást meg­enged. Szabadalmi igénypontok: 1.. Elektromágneses ajtóreteszelő, azzal jelle­mezve, hogy reteszrúdja oly U-alakú testen van megerősítve, amely két elektromágnes magjának haránttag révén való egyesítésével jött létre és amelynek jelzőáramkör zárására vagy szakítására alkalmas érintkezői vannak. 2. Az 1. igénypontban meghatározott ajtórete­szelő kiviteli alakja, melyre az elektromágnesek osévéibe csavarolt" magmozgáshatároló hüvelyek jellemzők. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatározott aitóreteszelő kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy reteszrúdhordozója szétszerelhető.

Next

/
Thumbnails
Contents