137553. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék vágott dohány fellazítására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.553. SZÁM 79. a. OSZTÁLY — Z—2582. ALAPSZÁM Eljárás és készülék vágott dohány fellazítására Zemann Frantisek mérnök, Prága A bejelentés napja: 1944. május 10. Vágott dohány fellazítását mostanáig vagy for­gó dobokban végezték, amelyekben az összesaj­tolt rost-nyalábokat a kerületre felvitték oly cél­ból, hogy leeséskor azok rostokra szétessenek vagy pedig pneumatikus úton függélyes szállító-csőve­zetékekben végezték a lazítást, amelyekben a rost-nyalábokat az azokat tovaragadó légáram hirtelen sebességváltoztatásaival vagy a csőveze­ték állandó keresztmetszeti illetve irányváltoztatá­saival, valamint a csővezeték-kanyarulatokban és elágazásokban a falakra vagy szitákra vagy. más ezen célból a csővezetékbe iktatott akadályokra mért ütésekkel befolyásolták. A dohánynak ez az ismert lazítása bár eléggé kiadós volt, azonban kevéssé kíméletes, mivel a dohány túlzott mérték­ben szétszakadt és számottevő pormennyiség ke­letkezése mellett szétverődött, úgy, hogy a teljes értékű dohányban veszteségek mutatkoztak. Az ismert eljárás további hátránya a csővezetékekben túl könnyen bekövetkező eltömődés, különösen a szűkebb helyeken és a dohány nem kívánt lera­kódása a sarkokban és az akadályok éleinél, a csappantyúknál stb., amely csappantyúk működé­sekor a dohány szétzúzódott. Ezzel szemben a találmány értelmében sokkal jobb eredményeket érünk el és az említett hát­rányokat gyakorlati értelemben elkerüljük, ha a dohányt függélyes lazító aknán át a pneumatikus szállítás alatt oly elosztó- és vezető-testtel hozzuk érintkezésbe, amelynek alakja következtében egy­más után a felszálló, a rostnyalábokat tovaragadó légáram mérsékelt sebesség-veszteségeit idézzük elő, amelyek a nehéz rost-nyaláboknak minden­kori örvénylését, a további felemelkedéshez elég­séges lazítása mellett biztosítják. Ezen az elven alapul a mellékelt rajzon példa­képpen feltüntetett készülék, amelynek működése a következő: A vágott dohányt a felszálló lég­áram a függélyes lázító-aknába tovaragadja, amelyben paraboloid alakú —-I— elosztó- illetve vezetőtest van. Utóbbi sima falai mentén a dohány mindenekelőtt a bizonyos fokig bővülő —A— tér­be csúszik, amelyben a nehéz' rostnyalábok mér­sékelt sebességveszteség következtében örvénylés­be kerülnek és ezáltal részben rostelemeikre bom^ lanak. Csak ezután ragadja tova a légáram a szűkebb —B— átlépési hely után a bővebb (na­gyobb keresztmetszetű) —C— térbe, ahol újbóli sebességveszteségek következtében újabb örvény­lés létesül, amely a teljes fellazítást biztosítja. A —D— helyen a levegőáramnak csak annyi sebes­sége van, hogy az az egyes rostokat teljesen fel­lazítja. A túl könnyű rostokat további harangsze­rű —II— terelőtest a fellazított rostok felé lelöki. Ezen rendkívül kíméletes vezetés és örvényel­tetés által a vágott dohánynak rostjaira való tö­kéletes szétbontását és fellazítását érjük el anél­kül, hogy a rostok szakadnának vagy porképző­dés mellett töredeznének, úgy, hogy a főként a vágásból származó pormennyiség kb. 1%-ot tesz ki, míg a szokásos lazítási eljárásoknál 3—9% por megy veszendőbe. Szabadalmi igénypontok: \. Eljárás vágott dohánynak függélyes aknán való pneumatikus szállítás alatti változtatható se­bességű légárammal való lazítására, melyet az jellemez, hogy a dohányt a felszálló szállító lég­áram egymást követő enyhe sebességveszteségei útján a nehéz rostnyalábok örvényeltetésére, a további felemelkedésre elégséges lazítás mellett, kényszerítjük. 2. Készülék az 1. igénypont szerinti eljárás meg­valósítására, melyet az jellemez, hogy a függélyes lazító aknában paraboloid alakú (I) elosztó- illetve vezető-test van helyezve, amelynek alakja követ­keztében az aknában egymás után bővülő terek (A, C) és enyhén szűkülő átmenetek (B, D) keletkez­nek. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623314. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents