137540. lajstromszámú szabadalom • Védőszerkezet gyorsforgású szerszámgépekhez

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TAIALMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.540. SZÁM 38. e. OSZTÁLY — S-20266. ALAPSZÁM Védőszerkezet gyorsforgású szerszámgépekhez Szappanos Árpád, Budapest A bejelentés napja: 1946. április 13. A találmány gyorsforgású szerszámgépekhez, különösen faipari marógépekhez váló védőszerke­zet. A gyorsforgású szerszámgépekhez, különösen a faipari marógépekhez való ismert védőszerkezetek hátránya, hogy megmunkálás előtt kézzel távolí­tandók el, majd a megmunkálás befejezése és a munkadarab eltávolítása után ugyancsak kézzel helyezendők vissza. Így legalábbis a védőszerke­zet eltávolításakor és visszahelyezésekor termé­szetszerűleg nem háríthatják el a kezelő személy­zet kezének a szerszámmal való esetleges érintke­zését és megsérülését. Még nagyobb hátrányuk azonban, hogy munka közben teljesen ki vannak iktatva és így az egyes munkadarabok munkába­vétele között, valamint a munkadarab és a szer­szám kapcsolódásának előre nem látható esetle­ges megszűnésekor, tehát lényegében a legfon­tosabb pillanatokban védelmet alig vagy egyálta­lán nem nyújtanak. A találmánnyal fenti hátrányokat kiküszöböl­tük és gyorsforgású szerszámgépekhez, különösen faipari marógépekhez való oly védőszerkezetet szerkesztettünk, amely a kézi kezelést teljesen fe­leslegessé teszi és a szerszám érintését az egyes darabok munkábavétele között, valamint a mun­kadarabok és a szerszám kapcsolódásának vagy érintkezésének esetleges megszűnésekor is önmű­ködően megakadályozza. A találmány abban van, hogy a szerszámot zárt helyzetében legalább a szerszámgép munkaasztala fölött burkoló és munkadarab előtolásával nyitott helyzetébe meneszthető fedelet, valamnit ezt a szerszám, és munkadarab kapcsolódásának meg­szűnésekor zárt helyzetébe visszaállító eszközöket alkalmazunk. A kivitel szempontjából célszerű, ha a fedél a szerszám mértani tengelye körül elfordíthatóan van ágyazva. Még egyszerűbb a kivitel, ha a fe­delet a szerszám tengelyétől közzel elválasztva a szerszám csapágyaiban ágyazzuk. A fedelet a szer­szám és a munkadarab kapcsolódásának megszű­nésekor zárt helyzetébe visszaállító eszközökként a fedéllel kapcsolódó és azt a zárás értelmében terhelő rugalmas szervet alkalmazhatunk. A találmány további részleteit a rajz alapján ismertetjük. A rajzon a találmány szerint védő­szerkezet faipari marógépekhez való egyik példa­kénti kiviteli alakját tüntettük fel, mégpedig: az 1. ábra a 2. ábra I—I vonala szerinti hossz­metszet ; a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala menti kereszt­metszet; végül a 3. ábra a védőszerkezet üzemi helyzetét fel­tüntető keresztmetszet. Amint a rajzon látható, a 4 marót burkoló 5 fedél az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén a 4 maró 6 mértani tengelye körül elfordíthatóan a 4 maró 7 tengelyétől 8 közzel elválasztva a 4 maró 9, 10 csapágyaiban van ágyazva. Az 5 fe­délnek evégből a 4 szerszám 7 tengelyének átmé­rőjénél nagyobb belső átmérőjű és a 4 szerszám 9, 10 csapágyainak a szerszám felé eső 11, 12 hom­lokoldalain kialakított gyűrűs 13, 14 vállakba il­leszkedő csapszerű 15, 16 nyúlványai vannak. Az 5 fedél a 2. ábrán látható zárt helyzetében a szerszámot, vagyis a 4 marót nemcsak a szer­számgép 17 munkaasztala fölött, tehát közvetlenül hozzáférhető részén, hanem részben még az asz­tal alatt is burkolja. Az 5 fedéllel az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén 18 rugó kapcsolódik, amely egyik vé­gén a szerszámgép 19 állványán van kikötve, má­sik végén pedig az 5 fedélbe van akasztva. Az el­rendezés olyan, hogy a 18 rugó az 5 fedelet a 2. ábrán látható zárt helyzet értelmében terheli. A találmány szerinti védőszerkezet ábrázolt példakénti kiviteli alakjának működésmódja a kö­vetkező : A 20 nyíl értelmében forgó 4 szerszámot az 5 fedél mindaddig lefedi, amíg a 21 munkadarabot a 17 munkaasztalra helyezve a 22 nyíl irányában annyira elő nem toljuk, hogy a 31 munkadarab vége az 5 fedélnek ütközve azt a 18 rugó hatásá­val szemben a 23 nyíl értelmében el nem fordít­ja. Ekkor az 5 fedél a 4 szerszámot a 18 rugó fo­kozatos megfeszülése közben oly mértékben teszi szabaddá, amennyire ezt a 21 munkadarab előto­lása megköveteli, amint ez a 3. ábrán látható. A

Next

/
Thumbnails
Contents