137499. lajstromszámú szabadalom • Állítható kulcs csavaranyákhoz és szögletes fejű csavarokhoz

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÄLMANYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.499. SZÁM 87. a. 6—13. OSZTÁLY - K—17133. ALAPSZÁM Állítható kulcs csavaranyákhoz és szögletes fejű csavarokhoz Kiss Ferenc üzemvezető, Budapest A bejelentés napja: 1945. június 2. ' A találmány állítható kulcs csavaranyákhoz és szögletes fejű csavarokhoz, amely az ismert, úgy­nevezett francia kulcsot helyettesíti. Előnye a francia kulccsal, szemben az egyszerűbb szerke­zete, olcsóbb előállíthatósága és a gyorsabb be­állítás lehetősége. A találmány állítható kulcs csavaranyákhoz és szögletes fejű csavarokhoz, jellemezve a felső szélén fogazással, célszerűen kilincsfogazással és orral ellátott léccel, — a lécen annak hosszirányá­ban és a hosszirányra merőleges irányban elmoz­dítható tolókával, a tolókának a léc fogazásával szomszédos felületén alakított, a Mc fogaizásával egyező fogazásával és a tolókát mindenkori be­állított helyzetében rögzítő ékkel. A rajz a találmány szerinti kulcs példaképpen vett megoldási alakját az 1. ábrán oldalnézetben és a ' " 2. ábrán felülnézetben mutatja. A kulcs az —1— lécből, utóbbival közös testet alkotó —2— orrból és az —1— lécen csúsztat­ható —3— tolókából áll. A —3— tolóka kereszt­metszetben U-nalakú —3a, 3a, 3b— része az —1— lécet oly módon veszi körül, hogy a —3t>— rész, azaz a folóka alsó áthidalása belső, illetve felső oldala az —1— léccel nem érintkezik. A —3b— rész belső oldala a —2— orr felé lejt. Az U-alakú —3a, 3a, 3b— rész —3a, 3a.— szárai között a . —4— betéttestet az —5—• csavarok oldhatóan rögzítik. A —4— betéttest alsó lapján alakított —6— fűrészfogak az —1— léc felső szélén ala­kított —7—• fűrészfogakkal pontosan egyeznek és utóbbiakkal együttműködnek. A —4— betét­test alsó lapjának baloldali végén a —4a— be­vágás van, melynek hossza az —1— léc fogazás­sal el nem látott része hosszával egyenlő vagy utóbbinál nagyobb. Az —1— léc alsó lapja és a tolóka —3b— alsó áthidalásának lejtős felső lapja között, illf.tve a —3a, 3a— szárak között a —8— ék csúsztatható. A —8—• ék alsó —8a— lejtős felületének hajlásszöge a —3b— alsó át­hidalás felső, lejtős lapjának hajlásszögével egyen­lő. A lejtős —8a— felülethez a —8b— beugrás csatlakozik, amelynek a •.—8a— felülethez viszo­nyítva a mélysége nagyobb, mint a —6, 7—- foga­zások magassága és a —8b— beugrás hossza a tolókának a —3b— alsó áthidalás szomszédságá­ban mért hosszánál nagyobb. A —8— ék végei­hez a —8c, 8d— ütközőorrok csatlakoznak, ame­lyek a kezelést megkönnyítik és öszeszerelt toló­kánál a —8— ék kiesését {elvesztését) megaka­dályozzák. A —3— tolóka egyik vagy mindkét oldalán a —9— bevágás és a —10— jel (index) van, míg az —1— léc egyik vagy mindkét oldalán a —7— fűrészfogazás beosztásával egyező —11— skála van vésve vagy sajtolva vagy marva. A —11— skála alatti számok a —2— pofa és a —3— tolóka közötti távolságot a kívánt mértékegységben, pl. mm-ben mutatják. Két szomszédos kilkiesfog kö­zötti távolság a —11— skála egységével egyenlő. A tolókát lecsúszás ellen az —1—• lécbe csavart. —12— csavar feje biztosítja. Az —1— léc csonka­gúla alakú jobboldali vége csavarhúzónak hasz­nálható. A —3— tolókának a kívánt helyzetbe való beállítása céljából a —8— éket annyira balra toljuk, hogy a —8b— beugrás a —3b— alsó át­hidalás fölé kerül. Ezáltal az ékelőhatás meg­szűnik és a —3— tolókát a —11— skála és a —10— index figyelembevételével egyetlen moz­dulattal a kívánt helyzetbe beállíthatjuk. Ezt követőleg a —8— éket balról jobbfelé elcsúsz­tatjuk és ezáltal a : —3— tolókát beállított hely­zetében ékelőhatással tartósan rögzítjük. A be­állított —3— tolóka —6— fűrészfogai az —1— léc fűrészfogaiba hatolnak. A kulcs az ismert toló­mérce helyett, megközelítő pontossággal, méré­sekre is felhasználható. A —6— kilincsfogazás: nagyobb mértékű kopása esetén a —4— test mint külön egység cserélhető, míg a —7— kilincs^­fogazás nagyobb mértékű kopása esetén a kulcsba új —1— lécet szerelhetünk. A —11— skála és a —10— index kölcsönös helyzete felcserélhető, azaz a •—11— skála ke­rülhet a —3— tolókára és a —10— index az —1-— léc oldallapjára. A •—6, 7—• fűrészfogazások helyett másféle fo­gazások is alkalmazhatók. Szabadalmi igénypontok: . 1. Állítható kulce csavaranyákhoz és szögletes

Next

/
Thumbnails
Contents