137489. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektrómágneses rezgések vagy elektron-, vagy egyéb sugárzások létrehozására alkalmas anyagok előállítására, illetve előkészítésére

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.489 SZÁM 12. 1. 7-16. OSZTÁLY — 1—4742. ALAPSZÁM Eljárás elektromágneses rezgések vagy elektron- vagy egyéb sugárzások létrehozására alkalmas anyagok előállítására, ill. előkészítésére Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság cég, Budapest A bejelentés napja: 1944. február 9. A találmány eljárás elektromágneses rezgések vagy elektron- vagy egyéb sugárzások létrehozá­sára közvetlenül vagy közvetve, alkalmas olyan anyagok előállítására illetve előkészítésére, ame­lyek villamos készülékekben, különösen elektron­csövekben, gázkisüléses csőlámpákban stb. nyer­nek alkalmazását. Ilyen anyagokként megemlítjük pl. közvetlen fűtésű elektroncsövek izzókatódáinak emittáló bevonatát, különösen oxidkatódák alkáli­földfémkarbonát- illetve alkáliföldfémoxidbevona­tát, közvetett fűtésű katódák fűtőtesteinek szige­telő bevonatát, gázkisüléses csőlámpák fluoreszká­ló falbevonatát stb. Ismeretes, hogy a fenti fajtájú anyagoknak , egyebek között két, a találmány szerinti eljárás szempontjából fontos feltételt kell kielégíteniük, nevezetesen kis szemcsenagyságúaknak és rendkí­vül tisztáknak kell lenniük. Így például oxidkatódák előállításánál általában oly alkáliföldfémkarbonátokat kell a katódmag­testre felvinni és azon oxiddá alakítani, amelyek­nél a szemcsék egyetlen mérete sem nagyobb, mint például kb. 5 [i. Az alkáliföldfémcsapadékkal ugyanis általában igen vékony, pl. 12 /x átmérőjű fémhuzalokat, rendszerint wolframhuzalt kell be­vonni, és világos, hogy bizonyos szemcsenagysá­gon felüli kristályokat nem lehet ilyen vékony huzalra felvinni, anélkül, hogy a huzal kezelhető­ségét és használhatóságát ne veszélyeztetnők. Ami a tisztaság követelményét illeti, az oxid­katódák előállításával kapcsolatban végzett kísér­leteink arra a felismerésre vezettek, hogy a mag­testre felviendő alkáliföldfémkarbonátok kristá­lyaira rákerülő minimális mennyiségű tisztátlan­ságok, — amelyek rendszerint analitikai módsze­rekkel ki sem mutathatók, hanem amelyek jelen­léte ill. távolléte a tisztátlanságot előidézhető okok kikapcsolása, tehát úgynevezett kizárásos módszer segítségével állapítható cság meg — rontják le az oxidkatódák elektronemisszióját. Ennek oka való­színűleg a következő: Ismeretes, hogy az említett fajtájú oxidkatódák­nál az alkáliföldfémoxidbevonat felületén alkáli­földfémréteg is van. A jó elektronemisszió eléré­séhez ezen alkáliföldfémréteg jelenléte szükséges és azt lehet mondani, hogy a jó elektronemittáló képességet mintegy az alkáliföldfémréteg, pl. bá­riumréteg, és az alkáliföldfémoxid kombinációja adja. Fontos ugyanis, hogy az alkáliföldfém- pl. fémbáriumatomok az alkáliföldfémoxidtól, pl. bá­riumoxidtól oly csekély távolságra legyenek, amely az atomok méreteinek nagyságrendjében van. Eb­ben az esetben ugyanis a báriumoxid oxigénatom­jai a fémbáriumatomok elektronburkát defor­málják, ami alatt azt értjük, hogy a kis távolság következtében a báriumoxid oxigénatomjainak a határfelületen fellépő maradékerői a fémbárium­atomok vegyértékelektronjait egy magasabb ener­giaszintre emelik és ily módon az elektronkilépés­hez szükséges munka egy részét úgyszólván elvég­zik. Másszóval tehát a báriumoxid-fémbárium kombinációban a fémbárium bizonyos értelemben aktívált (gerjesztett) állapotban van, amelyből az elektronkilépés könnyebben következik be, mint a tiszta, gerjesztetten fémbáriumból, úgy, hogy megfelelő elektronemissziót kisebb hőmérsékleten kapunk. Ha azonban a báriumoxid felülete idegen anyagot (tisztátlanságot) tartalmaz, akkor a fém­bárium nem lehet a báriumoxidtól a szükséges kis távolságra, (minthogy a tisztátlanság mintegy közbeékelődik) és így nem állhat elő az elektron­emisszióra legelőnyösebb fentemlített helyzet il­letve állapot. Ami a gázkisülésű fénycsövek bevonóanyagait illeti, azok általában szintén kis szemcsenagyság­ban nyernek alkalmazást, pl. akként, hogy a be­vonóanyagokat pl. cinkberilliumszilikátot, kadmi­umborátot, magnéziumwolframátot, kadmiumszi­likátot, cinkszulfidot több rétegben viszik fel és az alsó réteget vagy rétegeket kis szemcsenagysá­gú pl. 1—10 fi szemcsenagyságú anyagból állítják elő. Megállapítottuk továbbá itt is, hogy korábbi felfogásokkal ellentétben a bevonatok által kisu­gárzott látható fény fényereje és ilyképpen a lám­pa hatásfoka rendkívül messzemenően, sőt bizo­nyos határon belül úgyszólván kizárólag a bevo­natanyagok vegyi tisztaságától függ, és fontos, hogy azok tisztátlanságokat analitikailag kimutat­ható mennyiségben lehetőleg egyáltalában ne tar­talmazzanak.

Next

/
Thumbnails
Contents