137455. lajstromszámú szabadalom • Gyermekágy

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.455 SZÁM 34. h. OSZTÁLY — B—16395. ALAPSZÁM Gyermekágy Bakó Bán Lajos és Péntek György, Budapest í A bejelentés napja: 1944. augusztus 31. A találmány «szerinti gyermekágynak az az elő­nye, hogy egyszerű szerkezetű, igen tartós és könnyen részekre szedhető szét. Külön előnye, hogy könnyen kilazuló, rozsdásodó vasalkatrészei nincsenek, s aa egész ágy fából, egyszerű módon állítható elő. Az ágy, bölcsőszerű betét behelyezé­sével, kisebb gyermekek részére, mint ringató­bölcso is használható. A gyermekágynak külön kapcsolószervek nél­kül, szétszedhetően egymáshoz erősített oldalfalai, fenékrésze, hátfala és leereszthető, illetőleg fel­húzható,! mellső fala és a fenékrészen kivehetően / elrendezett, bölcsőszerű ringatója van. Az oldal­falak alsó keresztrúdjaiban bevágások vannak^ melyekbe végeikkel a fenékrész hossztartói úgy il­leszkednek, hogy azok az oldalirányú kihúzás; el­len biztosítva vannak. Az oldalfalak láboszlopai­ban, egymással szemben, hosszhoronypárok van­nak kialakítva, mely horonypárok egyikébe, felül­ről, úgy^van a hátfal tolva, hogy legelső helyzeté­ben a fenékrészt az oldalfalak bevágásaiban ke­resztirányú kihúzás ellen biztosítja, míg a másik horonypárban a mellső fal fel- és lecsúsztatható­an van elrendezve. A fenékrész keresztléceinek hornyaiban a böl­csőszerű ringató van elrendezve. E ringató a ke­resztlécek hornyaiba helyezett, félhold alakú ré­szekből és e részeket egymáshoz erősítő hosszlé­cekből, bölcsőszerűen van kialakítva, mely ringa­tó a félhold alakú részeknél fogva, oldalirányban, ide-oda ringatható. A találmányt a példaképpeni kivitelt szemlél­tető rajz ábráival kapcsolatban, részletesen is­mertetjük. Az 1. ábra a gyermekágy távlati képe, a 2. ábra az1 ágy egyik oldalfalának távlati képe, a 3. ábra az ágy fenékrésze felülnézetben, illető­leg részben oldalnézetben, a 4—7. ábrák részleteket mutatnak, a 8. ábra az ágy másik kiviteli alakú fenékrészé­nek egy része metszetben, részben nézetben, a fenékrészre helyezett ringatóval oldalnézetben, részben metszetben; Az ágynak —1— és —2— oldalfalai, hátsó —3— fala és mellső —4— fala, valamint az —'5— hossz­tartókból és a —6— keresztlécekből összetett fe­nékrésze van. Az —1, 2— oldalfalak hátsó —7— láboszlopainak belső ' oldalán egy-egy hosszanti —8— horony van kialakítva (1., 2. ás 6. ábrák), mely hornyokba a —3— hátfal —9— vezetékénél fogva, -felülről tolható. A —3— hátfal felső, ha­tároló léceinek két végén, egymással szemben, a —7— oszlop vastagságának megfelelően, egy-egy —10— bevágás van (6. ábra), minek folytán a —3— hátfalnak az —1, 2— oldalfalak —8— hor­nyaiba tolt helyzeténél a —3— hátfal felső léce, a —10— bevágások révén^ a —7— oszlophoz rög­zítődik úgy, hogy a —3—• hátfal az oldalirányú kihúzás , ellen biztosítva van. Az —1,2— oldalfa­lak és a —3— hátfal biztosabb egymáshoz rög­zítése végett az —I,, 2— oldalfalak alsó —11— keresztrúdjában két-két, fordított L alakú —12— bevágást, alakítottunk ki (2. és 4. ábra), mely be­vágásokba a fenékrész két —5— hossztartója végeivel helyezhető. , Az —>5— hossztartók végein,, egymással szemben, a —13— bevágások vannak (3. ábra)', mely bevágások révén a fenékrész —5— hossztartói, felülről, az —A— nyilak értelmében, az —1, 2— oldalfalak —11—• keresztrúdjában levő —12— bevágásokba vannak helyezve és azután a —B— nyilak irányában, oldalt el vannak csúsz­tatva (4. ábra szerinti oldalnézet és 5. ábra sze­rinti felülnézet). E helyzetben a fenékrész és az —1, 2— oldalfalak egymáshoz vannak rögzítve. A fenékrésznek az —1, 2— oldalfalakhoz való rögzítése után, a már ismertetett —3— hátlapot az —1, 2— oldalfalak —8— hornyaiban lecsúsz­tatjuk, A —3— hátlapnak az.—1, 2— oldalfalak közé csúsztatása után az —1, 2— oldalfalak és a fenékrész rögzített kapcsolata tökéletesen bizto­sítva van, mert a —3— hátlap letolt helyzeténél a fenékrész —6— keresztléceinek a hátlap felé eső —6a— végei a —3— hátfal alsó, határoló —3a— rúdjának ütköznek, minek folytán a fe­nékrész —5— hossztartói az —1, 2— oldalfalak —12— bevágásaiban, oldalirányban nem csúsz­hatnak el. Az —1, 2— oldalfalak másik —14— oszlopai­ban' illetőleg lábazataiban, az egymásfelé néző ol-

Next

/
Thumbnails
Contents