137444. lajstromszámú szabadalom • Kártológép

Megjeleni: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.444 SZÁM 76. b. 8—20. OSZTÁLY — T—6988. ALAPSZÁM Kártológép Aktiebolaget Svenska Textilverken cég, Gene vad (Svédország) . A bejelentés napja: 1942. december 24. Svédországi elsőbbsége: 1941. december 27. ^Ügynevezett pamutosított (kotonizált), vagyis elemi rostjaira szétbontott lennek a fonáskor ed­dig nem tudtak lenrostokat egyedül gazdaságosan feldolgozni, hanem más rostokat, pl. pamutot, műrostot vagy gyapjút kellett, az össz-rostanyag 50%-a arányában hozzákeverni. Pamutosított len­nek egymagában való fonásánál a nehézségek oka az, hogy a len elemi rostjai simák és csak igen kevéssé vagy egyáltalában nem göndörek, miért is a közönséges — akár léces, akár henge­res — kártológépekben nem képesek összefüggő fátyolt alkotni, melyet levenni és összefüggő, egyenletesen kártolt szalaggá összevezetni lehet­ne. Ezenkívül kitűnt, hogy pamutosított lennek közönséges kártokkal való kártólásánál a rostok nagymértékben megsérülnek. A találmány oly kártológép, mellyel sértetlen len elemi rostokból álló összefüggő fátyolt lehet előállítani. Ennek a kártológépnek egy vagy több előtépő je, egy fődobja és egy leszedőhengere van és az jellemzi, hogy a fődob forgásirányában néz­ve az előtépő, illetőleg a kártolandó anyagot a fődobhoz vezető előtépő mögött, az anyagnak a fődobra való egyenletes átvitelére való adhéziós lemez, egy vagy több munkás- és forgatóhenger, helytálló vagy mozgó kártolólécek vagy hason­lók és egy, a fődobon levő anyagot kiemelő szer­kezet van elrendezve. . Ámbár a találmány szerinti kártológép különö­sen pamutosított len feldolgozására van szánva, mely a len kártolásakor előálló hulladékból vagy hasonlóból, áztatott vagy nem áztatott háncsból vagy rostlenből vagy olajlenből való kócból és más pamutosított háncsrostokból, mint pl. ken­derből, jutából, ramieből, stb. áll, mégis előnyö­sen alkalmazható más rostanyagok, mint pl. pa­mut, műrost stb. feldolgozásához is azért, mert — amint azt az alábbiakban ismertetjük — a hulladékmennyiség tetszőleges szabályozását teszi lehetővé. A rajz a találmány szerinti kártológép egy pél­daképpeni kiviteli alakját vázlatosan mutatja. A rajzon az anyag útja eredmény vonallal, a külön­böző kártolószervek mozgásiránya pedig nyilak­kal van feltüntetve. " . A rajzon feltüntetett kártológépnél a pamuto­sított lent — a közönséges pamutkártológéphez hasonlóan — az —1— bunda alakjában vezetjük a fődobhoz. Magától értetődik azonban, hogy m'ás alakban is hozzávezethetjük. Ezt az —1— bundát ismert módon a közönséges —2— előtépőhöz ve­zetjük, mely a bundát fellazítja és a .—3— fődob­hoz vezeti. Mint az ismert kártológépeknél itt is alkalmazhatunk egy előtépőnél többet is, -melyek ' közül az anyag haladási irányában az utolsó a rostokat a fődobra adja le. Jó eredmény elérése céljából elsődleges fontosságú, hogy a rostok a kártológépen való áthaladásuk közben a különbö­ző kártfelszerelésekbe ne nyomassanak be, ha­nem ezeken csak egészen könnyen feküdjenek fel. '•' . Avégből, hogy a —2— előtépő által a —3— fő­dobhoz továbbított rostok a —3— fődob kártfel­szereléseire egészen könnyen feküdjenek fel, a" —4— adhéziós lemez van elrendezve, mely a kö­zönséges pamutkártológépeknél alkalmazott nyo­mólemezekhez hasonló, de egészen másként mű­ködik, amint azt az alábbiakból látni fogjuk. — Avégből, hogy« a —4— adhéziós lemez minden esetben helyesen működhessék, a kártolandó anyaghoz képest a helyes helyzetbe kell, hogy beállítható legyen. Az adhéziós lemeznek tehát a fődob felé és attól el beállíthatónak, a dob su­gárirányú síkjában lengethetőnek, valamint cél­szerűen a dob kerületének az irányában is beállíthatónak kell lennie. Az adhéziós le­mez és a fődob közötti köznek a fődob ten­gelyirányában természetesen mindenütt ugyan­akkorának kell lennie. E cél elérésére külön beál­lítószerkezet általában nem kell, mert az adhéziós lemeznek á fődob felé vagy attól el való elál­lítására való szerkezet általában úgy kivitelezhető, hogy az adhéziós lemezt a fődobnak a lemezen átmenő tengelyirányú síkjában billenthető, az adhéziós lemez és a fődob között a fődob ten­gelyirányában egyenlő széles köz elérésére, ameny-

Next

/
Thumbnails
Contents