137441. lajstromszámú szabadalom • Perforáció filmek szubsztrálásához és emulzionálásához és hozzávaló perforáló szerszám

Megjelent: 1962. október 31. •ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.441 S.ZÄM 57. a. 33-63. OSZTÄLY — Sch-659 3. ALAPSZÁM Perforáció filmek szubsztrálásához és em ulzionálásához és hozzávaló perforáló szerszám Dr. Schuller Aladár oki. vegyészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1945. augusztus 30. Felvételekhez és vetítésekhez használt filmsza­lagok szélein perforációk vannak. A perforációkba fogasdobok fogai kapaszkodnak, amelyek segítsé­gével a perforált filmszalagokat előre meghatáro­zott egyenletes sebességgel vagy szakaszosan lehet tovamozgatni. Ezen perforáció körvonala önmagá­ba visszatérő görbe. A kisajtolt részecskék a film­szalagtól teljesen elválnak (1. 2. ábrák). Ezeket az ismert perforált filmszalagokat fény­érzékeny film (nyers film) előállításához célszerű­en nem lehet alkalmazni. A fényérzékeny film (nyers film) készítésénél a celluloidszalagot tapadó réteggel (szubsztrátum) vonják be (szubsztralják) és ezt követőleg fényérzékeny réteggel (emulzió) '/onják be (emulzionálják). A szubsztrálás és emul­zionálás mártóhengerek segítségével történik. Be­vonás céljából a celluloidszalagot a 3. ábrán lát­ható mártóhengerre szorítják, a henger alsó része a rászorított celluloidszalaggal együtt a szubsztrá­tumot, ületve az emulziót tartalmazó folyadékba merül. A folyadék oly sűrű, hogy a cellüloidszalag­nak a mártóhengerre való szorítása útján elérhető az, hogy a folyadék a celluloidszalagnak csak az egyik oldalát vonja be, míg a másik oldala tiszta marad. A nyers film fent leírt készítésénél a cel­luloidszalag mozgatására (továbbítására) azért nem lehet perforált celluloidszalagot használni, mivel az ismert perforációkkal ellátott celluloidszalag bevonásakor a bevonó folyadék a nyitott lyuka­kon keresztül a celluloidszalag hátsó oldalára át­folyik és azt szennyezi. Az ismert nyersfilm-előál­lítási-eljárásnál perforáció helyett a celluloidsza­lag továbbítására végnélküli, mozgó, tapadószaia­got és vákuumot használnak. Ez a megoldás egy­részt bonyolult, másrészt költséges berendezést igé­nyel, mimellett szabálytalan csúszások okozta hi­baforrást jelent. A találmány szerinti perforáció a celluloidsza­lagnak szubsztráló, illetve emulzionáló folyadék­réteggel való bevonását lehetővé teszi anélkül, hogy a folyadék a celluloidszalag belső oldalára kerülne. Ezen célból a találmány értelmében oly perforációt létesítünk, amelynek kerülete önmagá­ba vissza nem térő görbe. Ezen megoldás követ­keztében a kisajtolt részecskék a celluloidszalagtól nem válnak el teljesen, hanem nyelvek alakjában a celluloidszalaggal összefüggenek. Az ilyen per­forációkkal ellátott celluloidszalagról le nem vált részecskék, illetve nyelvek a mártási művelet meg­kezdése előtt a mártóhenger hatása alatt tökélete­sen becsukódnak és ezáltal meggátolják azt, hogy a bevonó folyadék a celluloidszalag belső, azaz a mártóhenger palástjával érintkező felületére ke­rüljön. Ha ugyanez a különlegesen perforált cel­luloidszalag továbbítás céljából be nem vont olda­lával fogasdobra vagy más fogas szerkezetre ke­rül, a kisajtolt és átmenetileg a celluloidszalagba süllyesztett (szorított) részecskéket (nyelveket) a fogasdob fogai újból kiemelik és a fogak a ki­emelt nyelvek alatt, a perforációknak a celluloid­szalag haladási irányában elől levő ha tár vonal­szakaszaiba kapaszkodva, a szubsztrált, illetve emulzionált celluloidszalagot továbbítják. A találmány perforáció filmek szubsztrálásához és emulzionálásához, melyet az jellemez, hogy a perforáció önmagába vissza nem térő görbe. A találmány szerinti perforációnak a celluioid­szalag egyik vagy mindkét haladási irányában elől oly határvonal-szakaszai vannak, amelyek a celluloidszalag haladási irányát metszik. A találmány szerinti perforáció változatánál a perforációnak a celluloidszalag egyik vagy mind­két haladási irányában elöl oly határvonal-szaka­szai vannak, amelyek a celluloidszalag haladási irányára merőlegesek vagy közel merőlegesek. A találmány továbbá eljárás celluloidszalag szubsztrálására vagy emulzionálására, 'melyei az jellemez, hogy a celluloidsz'álag perforációinak ki­emelkedő nyelveit a folyadékba való merülés előtt a mártóhenger palástja segítségével a celluloidsza­lagba süllyesztjük. Az eljárás változatánál a celluloidszalag perfo­rációinak kiemelkedő nyelveit még a mártóhenger­rel való érintkezés előtt a celluloidszalagba süly­iyesztjük.

Next

/
Thumbnails
Contents