137436. lajstromszámú szabadalom • Tisztító berendezés lábbeliek tisztítására és fényesítésére

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALALMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.436. SZÁM 34. c. 18—26. OSZTÁLY — S-2,0022. ALAPSZÁM Tisztító berendezés lábbelik tisztítására és fényesítésére Sóti János, Budapest A bejelentés napja: 1944. szeptember 18. A találmány olyan tisztító berendezés, amely lábbeliek tisztítására és fényesítésére való és amely a sártól való letisztítás céliára gyökérkefét, továb­bá kenőkefét, fénymázt tartalmazó dobozt, azután fénymázzal való bekenés utáni fényesítésre való szőrkefét és végül — a fényesítés fokozására —• textillel borított, fényesítő szervet foglal magában úgy, hogy mindazon eszközöket egyesíti, amelyek a lábbeli tisztításához szükségesek, miértis uta­zó-, valamint katonai-, rendőrségi-, vasúti-, stb. személyek részére különösen alkalmas, mert cse­kély helyszükségletet igényel és nevezetteknél a kényelmes használat szüksége fennforog. Ismeretesek már a fonti célra való tisztító esz­közök, ezek azonban a gyakorlati követelménye­ket nem elégítik ki, mert minden tisztítási műve­let külön-külön darab tisztító eszközt igényel, sok esetben a kéz a keféktől beszennyeződik, továbbá egyes tisztító- eszközök néha nem is találhatók, mert időközben elkallódnak. A találmány szerinti tisztító berendezés össze­függő egészet alkot, mimellett a legkülönbözőbb típusú lábbelik tisztításához és fényesítéséhez egy­formán használható, csekély munka után igen erős fényt kölcsönöz a lábbelinek, egyszerűen, kényel­mesen és tiszta kézzel kezelhető, olcsón, tömeg­gyártásban állítható elő, jól karbantartható s tisz­títás céljából — szerszám használata nélkül — szét- és ismét összeszerelhető. A találmány tisztító berendezés lábbeliek tisztí­tásához és fényesítéséhez, azzal jellemezve, hogy több kefe és fényesítőszerv hátlapjai közös támasz­tótesten éspedig a támasztótest oldalain, külön­külön, helytállóan vagy cserélhetően vannak rög­zítve, mimellett a támasztótestnek egyetlen közös fogantyúja van, továbbá a támasztótestben, kenő­kefe és fénymázt tartalmazó doboz vagy tubus befogadására, üregek vannak. A mellékelt rajz a találmány szerinti tisztító berendezés példaképpen vett, megoldási alakjait mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak homloknézete a 2. ábra bal oldali vége felől nézve. A 2. ábra részben vízszintes metszet és részben az 1. ábrához tartozó oldalnézet, az 1. ábra —A— nyila irányából nézve. A 3. ábra az 1. ábrához tartozó alulnézet, az 1. ábra —B— nyila irányából nézve. A . 4. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet, az 1. ábra —C— nyila irányából nézve. Az • 5. ábra az 1. ábra szerinti tisztító berendezés­hez tartozó sárkaparó oldalnézete. A 6. ábra az 1. ábra szerinti tisztító berendezéshez: tartozó kenőkefe oldalnézete. A 7. ábra a 2. ábra —D, E— vonala mentén vett keresztmetszet, a 2. ábra —F, F— nyilai irányából nézve. A 8. ábra a tisztító berendezés második megoldási alakjának egy.részlete, amely a fényesítőszerv rög­zítésének változatát, oldalnézetben szemlélteti. A 9. ábra a 8. ábrához tartozó felülnézet. A 10. ábra a 8. ábra szerinti berendezés feszítő keretének távlati képe. A 11. ábra a 8. ábra szerinti berendezéshez tarto­zó rögzítődugó oldalnézete. A 12. ábra a 8. ábra szerinti berendezéshez tarto­zó, de fogantyú szerepét is betöltő rögzítődugó egyik részének oldalnézete. A 13. ábra végül a tisztító berendezés harmadik megoldási alakjának egy részlete homloknézetben,, cserélhető kefékkel. Az 1—7. ábrákon látható, első megoldási alakot ismertetve, a tisztító berendezés, célszerűen, fából való, háromoldalú hasáb alakú —-1— támasztótest, amelynek bal oldali lapjába {1. ábra) sár eltávolí­tására alkalmas —2—- gyökérkefeszálak vannak rögzítve vagy gyökérkefe mint külön egység van tartósan, pl. csavarokkal rögzítve. Az —1— tá­masztótest alsó lapjában a cipőfényesítésre szánt —3— szőrkefe-szálak vannak megerősítve. A —3— szőrkefe-szálak helye is lehet külön egységet alko­tó szőrkefe az —1—• tartószerven tartósan, pl. csa­varokkal rögzítve. Az —1— támasztótest felső lap­jára rugalmas —4— párna van szerelve. A rugal­mas —4— párna tetszés szerinti módon, pl. ragasz­tással erősíthető meg az —1— .támasztótesten. A rugalmas •—4— párna az —5— burkolatban vé­detten elhelyezett moha, gyapot, tengerifű, lószőr, faforgács, kóc, textil- vagy madártoll hulladék lehet. A rugalmas —4— párna rugalmasságát ru­gók is biztosíthatják. A —4— párnát, fölül, a tég­lalap alakú, puha —7— textil- vagy nemez-réteg

Next

/
Thumbnails
Contents