137406. lajstromszámú szabadalom • Keretrendszerű szállítható sírbolt

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.406. SZÁM 37. f. OSZTÁLY — P—10094. ALAPSZÁM Keretrendszerű szállítható sírbolt Pálmai János, Kecskemét e A bejelentés napja: 1941. július 14. A találmány keretrendszerű szállítható sírbolt, amely temetés előtt a megásott sírban, rövid idő alatt, különös szakértelem nélkül összeállítható. A keretek számának növelésével a sírbolt fedele a föld színével egy magasságba vagy a föld színe fölé hozható. Utóbbi esetben a fedél a sír felhan­tolását és külön síremlék készítését feleslegessé teszi. Egy és ugyanazon sírboltban rudak vagy el­választó-lapok közbeiktatásával egymás fölött egy­nél több koporsó helyezhető el. A találmány szállítható sírbolt, melyet az jelle­mez, hogy fenéklapból, a fenéklap fölött egymás' fölé helyezett derékszögű négyszög alakú keretek­ből és a legfelső derékszögű négyszög alakú keret­hez csatlakozó egy vagy több négyoldalú csonka­gúla alakú keretből és a legfelső csonkagúla ala­kú keretet lezáró fedőlapból áll. A mellékelt rajz a találmány szerinti sírbolt példaképpen vett megoldási alakjait mutatja. Az I. ábra a sírbolt első megoldási alakjának távlati képe. A II. ábra a sírbolt keresztmetszete, a megásott sírban történt összeállítás, illetve a koporsó behe­lyezése után. A III. ábra a sírbolt második megoldási alakjának távlati képe és részben keresztmetszete. Az I. és II. ábrákat ismertetve, temetéskor a megásott sír fenekén a betonból vagy műkőből való derékszögű négyszög alakú —1— fenéklapot helyezzük el, amelynek széléből fölül körülfutó borda emelkedik ki. Az —1— fenéklap fölé beton­ból vagy műkőből való, derékszögű négyszög-ke­resztmetszetű —2— keretet helyezünk, amelynek alsó lapjában körülfutó horony, míg a felső lapjá­ban körülfutó borda van. A —2— keret fölé, utób­bival egyező alakú —3— és —4— kereteket he­lyezünk. Az ily módon keletkező térbe fölülről a koporsót besüllyesztjük és a legfelső —4— keret fölé a négyoldalú csonkagúla alakú —5— és —6— beton- vagy műanyag-kereteket illesztjük és a —6— keret fölé a —7— fedőlapot helyezzük. A négyoldalú csonkagúla alakú —>5— és —6— kere­tek is az alsó oldalukon körülfutó hornyokkal, míg a felső oldalukon körülfutó, kiemelkedő bor­dákkal vannak ellátva. A —7— fedőlapnak az alsó oldalán körülfutó hornyai vannak, amelyekbe a —6'— keret bordái illeszkednek. Kívánt esetben a keretek az illesztési szélek mentén habarccsal, pl. cement-habarccsal összeköthetők. A —7— fe­dőlap felhelyezése után a földet a sírgödörbe szór­juk. Azáltal, hogy nagyobb térfogatú föld szorul ki, a sír fölött magasabb sírhalom keletkezik, amely hosszabb ideig megmarad, mivel a föld na­gyobb mértékű besüppedésétől nem kell tartani. A sírbolt a koporsót és a halottat a talajnedves­ségtől, férgektől jól védi, úgy, hogy a temetést követő hosszabb idő letelte után sem kell tartani attól, hogy a földnyomás hatása alatt a sír besüpJ ped és a koporsó összeroppan. A találmány szerinti sírbolt egyszerű exhumá­lási lehetőséget biztosít. Ugyanaz a sírbolt a te­mető-parcellák kiürítésekor, szétszerelés után más helyen újból összeállítható. A II. ábrán látható megoldásnál az oldalfalakat alkotó —2, 3, 4— keretek külső falai közös síkok­ban fekszenek, azonban megoldható a —2, 3, 4— keretek oly módon is, hogy azok külső falai négy­oldalú csonkagúla alakúak és a szomszédos kere­tek külső felületei a tetőcserépfektetéshez hason­ló elrendezést mutatnak (I. és III. ábrák). A találmány szerinti sírbolt, mint ezt a III. ábra mutatja, ugyanazon sírban több koporsónak egy­más fölötti elhelyezését is lehetővé teszi. Az úgy­nevezett rátemetésnél a beföldelt sírt kibontják, a sírbolt —7— fedőlapját és csonka gúla alakú —5, 6— kereteit leemelik. Ezt követőleg a derék­szögű négyszög alakú legfelső —4— keretre, to­vábbi derékszögű négyszög alakú kereteket he­lyeznek mindaddig, amíg a legfelül levő keret fel­ső széle az —1>— fenéklapon levő koporsó felső szintje fölé nem kerül. Erre a legfelső —4— ke­retre két áthidaló —8— rudat pl. vasrudat vagy vasbetonrudat helyeznek, amely a fölül elhelye­zendő második koporsót hordja. A —8—- • rudak helyett betonból vagy vasbetonból való lapot is helyezhetünk a legfelső —4— keretre, amelynek fenéklapján körülfutó horony, míg a felső lapján körülfutó borda van. Érre a második lapra továb­bi —4— kereteket illesztünk és végül a sírboltot

Next

/
Thumbnails
Contents