137286. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lerakodások eltávolítására belső elégésű erőgépek égéstereiből, valamint gázbevezető és gázelvezető útjaiból

Megjelent: 1962. szeptember 30. <» ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS .137.286. SZÁM 46. c6 . OSZTÁLY — V-4462. ALAPSZÁM -,- Eljárás és berendezés lerakódások eltávolítására belső elégésű erőgépek égéstereiből, valamint gázbevezető és gázelvezető útjaiból. Vacuum Oil Company Részvénytársaság, Budapest, mint a Deutsche Vacuum Oel Aktiengesellschaft, Hamburg-i cég jogutódja A bejelentés napja: 1944. szeptember 15. Németországi elsőbbsége: 1943. február 2. A belsőégésű erőgépeknek az a hátrányuk, • 'hogy az elégéshez rendelkezésre álló belső tereik­ben maradékok rakódnak le, melyek csupán ne­hezen távolíthatók el. Generátorgázzal; 's hajtott motor aknái pl. e lerakódások főleg a 'beszívott gázból 'származnak és elsősorban a belsőégésű erőgépek szívóoldalát szennyezik. Folyékony hajtóanyagokkal hajtott ilyen gépeknél e lerakó­dások főleg a hajtóanyagnak a hengerekben való« elégése közben keletkeznek és ennek folytán főleg az erőgépek kipufogó oldalán rakódnak le. A i belsőégésű erőgépek belső szerveibe lerakódott effajta szennyezések eltávolításához eddig az erő­gépet messzemenően, szét kellett szereim, amit szakembernek Ikeliett végezni, ezenkívül időtrabló volt és rendszerint új tömítések alkalmazását tette szükségessé. Az, összes említett hátrányokat a találmány szerinti tisztító' eljárással kiküszöböltük. A talál­mány szerinti eljárás lényege abban van, hogy az említett lerakódásokat különleges óvatossági rendszabályok alkalmazása -mellett elégetjük. A" belsőégésű erőgépek belső falain ekkM& csupán lágy hamuból álló bevonat vagy rero*" marad vissza, mely az elégetés*befejeztie után, pl. leve­gővel kifúvatható, vagy az erőgép újbóli üzembe­. helyezésekor a kipufogó gázokkal a szabadba jut. A belsőégésű erőgépek belsejében összegyűlt maradékot a találmány értelmében lényegileg következőképpen égetjük el: A belsőégésű erőgépen >az elégési tereket, ille­tőleg a gázt bevezető és elvezető utakat könnyen eltávolítható részek eltávolítása útján kívülről hozzáférhetővé tesszük. Az így keletkezett nyí­lásokat ezután arra használjuk fel, hogy az ide­gen erő segítségével mozgásba hozott belsőégésű -erőgép tüzelőterébe és a gázt bevezető és el­vezető útjaiba előnyösen injaktorszerűen kiala­kított berendezés segítségével,, rendszerint be» szívott levegővel kevert, oxigént fúvassunk, és más­részt a maradékokat megfelelő hőforrással meg­gyújtsuk. A befúvatott oxigén túlnyomása követ­keztében a dugattyú ide-oda mozgásával, vala­mint á szelepek nyitásával és zárásával kapcso­latban az erőgép belső tereiben az oxigén, ille­tőleg oxigén és levegő keveréke szakaszosan ide­oda áramlik és ennek behatása alatt az egyik helyen meggyulladt lerakódások égése a belső terekben tovább halad. A találmány lényegét a rajz kapcsán bőveb­ben magyarázzuk: A rajz pédaként távlati képben részben fel­metszve generátoirgázzal üzemben tartott és az eljárás'foganatosításához előkészített négyhenge­res gépjárműmotor felső- részét 'mutatja, melyen mindama berendezéseket elrendeztük, melyek az eljárás foganatosításához szükségesek. A rajzon az 1 forgattyú, 2 hajtórúd, 3 dugattyú és 4" henger látható. Az egyéb hengerek azonos részei- azonos számokkal jelölten képzelhetők el. Minden egyes 4 hengernek 5 elégési tere van, melynek a gyújtógyertyát befogadó 6 nyílása, 7 bebocsátószelepe és 8 szívócsa tornája van. A 8 szívócsatorna a 9 szívócsőből ágazik el. A rajzon' a két utóbbi szerv metszési helyénél, azok bel­sejében a falakra tapadó lerakódást .tüntettünk fel. A 9 szívócső 10 pereméről, a rajzon nem. szemléltetett gázlégkeverőt leszereltük és az ezzel szabaddá tett nyíláson át a rajzoa a szívóeső belsejében a falakon tapadó lerakódás látható. A 9 szívócső alatt a 12 kipufogócső fekszik. A ,kipufogócső 13 pereme és a cajzon fel nem tün­tetett kipufogócső közötti nem szemléltetett összekötő darabot leszereltük. A 13 perem nyí­lását továbbá a rajzon fel nerrT tüntetett dugasz­szal teljesen vagy részben elzártuk. Avégből, hogy az oxigént a rajzon "feltüntetett négyhengeres gépjárműmotor belsejébe vezethes­sük, a nem. szemléltetett négy gyújtógyertyát kicsavartuk és' az így szabaddá tett .6 gyújtó­gyertya nyílásokba négy 14 fúvókacsövet csavar-.

Next

/
Thumbnails
Contents