137268. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehid előállítására

Megjelent: 1962. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG &SSf SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137 268. SZÁM 12. o. 5-10. OSZTÁLY - N-3839. ALAPSZÁM Eljárás formaldehid előállítására NITROKÉMIA Ipartelepek Rt., Budapest A bejelentés napja: 1943. május 13. A találmány olyan eljárás formaldehid előállí­tására, melynél (metánt nitrogénoxidok, mint ka­talizátorok jelenlétében, 400—750 C° hőmérsék­leten oxigénnel, illetve levegővel részlegesen oxi­dálják. Az ismert eljárásoknál különféle szilárd kata­lizátorokat is alkalmaztak. Így ajánlottak platina, vanadium, wolfram, króm, magnézium, réz, ezüst, nikkel, horgany, mangán, szilícium fémeket egy­szerűen, vagy azok ötvözeteit vagy oxidjait. Ha magasabb hőmérsékleten dolgoztak, szilárd ka­talizátorokként a periódusos rendszer 2 vagy 4 csoportjához tartozó elemeket, továbbá vanádiu­mot, molibdént, wolframot, mangánt, nikkelt, kobaltot, továbbá ezek oxidjait vagy karbonát­jait is ajánlották. Az oxidálást fémkészülékben, illetve fémcsövekben végezték és a szilárd katali­zátorokat a fémkészülék belsejében helyezték el. Ügy találtuk, hogy fémek, kiváltképpen vas, nikkel, króm, wolfram, vanadium igen nagy mér­tékben katalizálják a reakció folyamán képződött formaldehidnek a továbbmenő oxidálását. Ügy találtuk, hogy e fémek az okai annak, hogy a gyakorlatban igen ingadozó formaldehid-kiterme­lést kaptak. Mivel ipari méretekben a fémkészü­lékek használata igen előnyös, rendszerint fém­készülékeket használtak és az egyes szerkezeti megoldásoknak megfelelően a formaldehidet tar­talmazó reakcióelegynek különböző mértékben volt alkalma a fémfelületekkel érintkezni, minek folytán a kitermelésben igen nagy ingadozások állottak elő. E felismerés alapján azt javasoljuk, hogy formaldehid előállításánál, melynél metánt oxigénnel nitrogénoxidok jelenlétében 400 és 750 C° közötti hőmérsékleten oxigénnel, illetve leve­gővel részlegesen oxidálunk, a reakciót olyan fémfalú készülékben végezzük, melynek felületét a- formaldehid továbbmeriő oxidálását elő nem segítő bevonattal láttuk el. Űgy találtuk továbbá, hogy az ajánlott szilárd­katalizátorok mint fémoxidok stb. használata. felesleges, mert a nitrogénoxidok kellő katali­zises hatást fejtenek kii. Ezért célszerű, ha a re­akciós elegyet a reakciós hőmérsékletre "hevítő készülékben a nitrogénoxidokon kívül szilárd katalizátorokat nem alkalmazunk. Mivel a reakciós tér hőmérsékletéinek a besza­bályozása a reakció menete szempontjából fontos, ezért célszerű, ha a készülék fémes részeit lehe^ tőleg vékony és a hőátadást nem gátló indiffe­rens anyaggal vonjuk be. Űgy találtuk, hogy erre. a célra különféle zománcok és üvegek igen alkal­masak. Így igen előnyösen használhatóink zomán­cozott felületű fém alkatrészeket, mint csöveket,, reakciós tartályokat stb. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás formaldehid előállítására metánnak oxigénnel való részleges oxidálásával, nitrogén­oxidok jelerilétében, 400 és 750 C° közötti hő­mérsékleten, melyre jellemző, hogy a reakciót a formaldehidnak továbbmenő oxidálását elő nem segítő bevonattal ellátott fémfalú készülékben végezzük. " ' 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítás! módja, melyre jellemző, hogy az eljárás során szilárd katalizátorokat nem alkalmazunk. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, melyre jellemző, hogy a reak­ciót zománcozott felületű fémkészülékben végez­zük. 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foga­natosítása módja, melyre jellemző, hogy a reak­ciót üvegbevonattal ellátott fémkészülékben vé­gezzük. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 628360. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents