137267. lajstromszámú szabadalom • Zárszerkezet szekrényajtók és más efféle számára

- Megjelent: 1962. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137.267. £. 7 .AM 68. a. 96—96. OSZTÁLY — N—3783 ALAPSZÁM Zárszerkezet szekrényajtók és más effélék számára Niederdrenk & Co. Kommanditgesellschaft cég, Velbert (Rheinland, Németország) A bejelentés napja: 194?. május 19. Németországi elsőbbsége: 1939. szeptember 5. A találmány csappanószearűen működő zárszer­kezeit, főleg szekrényajtók és más effélék szá­mára, mely önbeakasztóan és kívülről ibehúzha­tóan, illetve nyithatóan van kialakítva. A talál­mány szerint az ajtón áthatoló, az ajtó szilárd, fogantyúszerűen kialakított külső veretében el­tolhatoam befogott toiórúd van elrendezve, mely a fogantyút megfogó kéz hüvelykujjával e toiórúd gomibszerű végére kifejtett nyomás hatására el­mozdul és a csappanószerű belső vasalással mű­ködik együtt. A belső vasalás célszerűen fém­lemezből sajtolt tok, melynek egyik homlokfala rugalmasan kifelé lenghet és az említett toió­rúd révén behúzható retesszerű csappanót alkot. A toiórúd mozgását a csappanóra, előnyösen a tok nyelvén lazán megerősített fémszöglemez viszi át, mely a rugalmas csappanó belső szárára­könyökemeltyűszarűen fekszik fel. Az új zár egyszerű, erős szerkezete folytán, könnyen ós csekély anyagszükséglettel állítható elő, éppily könnyen és gyorsan alkalmazható az ajtón és ekkor igen kényelmesen csupán egy kéz­zel működtethető. A - csappanó szerkezeti kialakír tása folytán az ajtó mindig szorosan zárul és sohasem kotyog. A csappanó különleges kialakí­tása folytán azonkívül az ajtó még akkor is meg­bízhatóan szilárd tartású, amikor a fa erősen összezsugorodott és az ajtó és oldalfal között rés keletkezett. Ezek az előnyök különösképpen konyhabútoroknál nagy jelentőségűek, melyek nagy hőmérséMeitkülönbségeknek vannak alá­vetve. ' A zár kevés mozgó része a használat fo­lyamán alig van igénybevéve, úgyhogy a zár hosszú élettartamú. A rajz á találmány példaképpeni kiviteli alak­ját szemlélteti. Az 1. ábra a zár kiviteli alakja kívülről tekintve, a 2. ábra ennek az 1. ábra A—B vonala menti függőleges metszete, a 3. ábra az 1. ábra C—D vonala iménti vízszin­tes metszet, a 4. ábra további vízszintes metszet a mozgó ré­szek más helyzetében. Az ajtózár az —1— ajtóba csavarok révén fel­erősített fogantyúszerű külső —2— veretből és a csappanószerű belső —3— veretből van, mely utóbbi fémlemezből sajtolt tokként van kiala­kítva a felcsavarásra való oldalsó —4— peremek­kel, mely tok egyik homlokfala az —5— rugóval a —6— csukló körül kifelé lenghető retesz­szerű —7— csappanót alkot. Az utóbbi —8— szegletszárára a —3— tok kiugró —9— nyelvén lazán beakasztott —10'— szöglemez fekszik fel, melyre ä tok —12— fenekének peremes —11— lyukában, valamint a —13— nyomógomb révén a —2— fogantyú —14— lyukában vezetett és az —1— ajtó —15— furatán átnyúló •—16— toiórúd támaszkodik. A pl. laposanyagból készült —2—. fogantyú, fülként van kialakítva és a —16—- rúd közel a fogantyú vízszintes része alatt, azzal pár­huzamosan van vezetve, minek folytán a -fogan­. tyú nyílásának legnagyobb részét szabadon hagyja. A nyitott —7— csappanó —8— szára és a —10— szöglemez közvetítésével nyomja a —16— tövist és azt a —17— pereme révén rugalmasan a —2— fogantyú belső oldalára szorítja. A tövis belső végét a gyűrűszerű —18— hornyok a —19—­szakaszokra osztják avégett, hogy a —16— tövist egy vagy több ily szakasz eltávolításával külön­böző ajtóvastagságokhoz alkalmazhassuk. A —3— tok —12— fenekén vannak még a —20— ütkö­zők is a —7— csappanó fogszerű —21—• nyúl­ványai számára, melyek ennek kilengési útját korlátozzák. Az —5— rugó tartja a reteszszerű —7— csap­panót nyitott —1— ajtó esetén kilendült hely­zetében, úgy, hogy az az ajtó becsukásakor a —22— ajtókereten, illetve a —23— zárólemezen át befelé lendül és utóbbi mögött ismét elő-, illetve kiugrik (1—3. ábrákon). Az —1— ajtó nyitásához megfogjuk a —2'— fogantyút, amely a —16— tolórúdnak a fogantyú fülében felső helyzete mellett mindén további nélkül hozzá­férhető és ezzel egyidejűleg e kéz hüvelykujjá­val benyomjuk a —13— gombot a —24— nyíl irányában (4. ábra), mire á —16— toiórúd elrnoz-

Next

/
Thumbnails
Contents