137251. lajstromszámú szabadalom • Szabatossági mérőeszköz

Megjelent: 1S62. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁJNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁ 13*7.251. SZÁM 42. b. 17—26. OSZTÁLY — F—10654. ALAPSZÁM Szabatossági mérőeszköz Forizs Sándor, Budapest A bejelentés napja: 1943. október 4. A találmány szabatossági mérőeszköz ezred mm pontosságú hosszméretek felvitelére, illetve ellen­őrzésére. Ismeretesek már szabatclssági mérőeszközök (rapporteur-ök), amelyeknél pontos, meghatáro­zott hosszúságú, hasáb alakú tömböket két párc huzamos, egymáshoz erősített vályúba illesztenek és azokat becsúsztatott helyzetükben rögzítik. Ezeknek az ismert szabatossági mérőeszközöknek az a hátrányuk, hogy rendkívül lassú és körül­menyes a kezelésük és aránytalanul sok mérő­elemre van szükség. Az aránytalanul sók mérő­élem összeállításánál, illetve azok adatainak össze­adásánál könnyen keletkezhetnek mérési hibák. Tekintettel azon • körülményre, hogy a mérő­elemek két ezred .mm-es toleranciával' edzett acélbói készülnek, azok nagy számára való tekin­tettel az ismert rapporteur-ök előállítása költ­séges. Ismeretesek továbbá az úgynevezett 'mikro­méteres mérőeszközök. Ezeknek az előállítása is rendkívül költséges, mimellett a különböző hosz­szúságok mérésére, illetve felrakására egynél több mikrométeres mérőeszközre van szükség, mivel egy mikrométeres mérőeszközzel csak 25 mm hosszam belül mérhetünk. A találmány szerinti szabatossági mérőeszköz az előzőkben felsorolt hátrányokat kiküszöböli, a mérési munkát leegyszerűsíti, megkönnyíti, a mérési hibák keletkezésének lehetőségét a mini­mumra csökkenti, mimellett kevesebb mérőelém­mel, könnyű áttekintés mellett, gyorsan lehet mérni. A találmány szerinti mérőműszer-készlet, ha an­nak legnagyobb egysége 50 mm, tíz, mikrométe­res mérőműszert helyettesít és az ismert meg­határozott (fix) mérőkaliberek helyett változtat­ható mérőkaliberek összeállítását teszi lehetővé. A találmány szabatossági mérőeszköz, jelle­mezve oly kétkarú emelő alakú alapmérőidomok­kal, melyeknél minden egyes alapmérőidom há­, rom tömbből és ezen tömDÖket egymással össze­kötő két rúdból áll, az_ egyes tömböknek két egy­mással párhuzamos, finoman csiszolt síkja van, az egyes tömbök síkjai egymással párhuzamosak, ezekben a tömbökben ~ a felső és alsó síkjaira. merőleges, egyenlő -átmérőjű hengeres furatok vannak alakítva, minden egyes mérőidomnál a szomszédos furatok egymástóli távolsága felül-, nézetben egyenlő, az alapmérőidonioik felülnézet­ben egymással egybevágók és az egyes tömbök­nek vagy a felső síkjai egymáshoz viszonyítva vagy az alsó síkjai egymáshoz viszonyítva vagy úgy a felső síkjai egymáshoz viszonyítva, mint az alsó síkjai egymáshoz viszonyítva különböző magasságokban vannak. . Az alapmérőidomok tömbjei felső síkjainak egymás közötti magasság­különbségei vagy alsó síkjainak egymás közötti magasság-különbségei valamely meghatározott hossz, pl. mértékegység egész számú többszörösei. Az lalapmérőidomok egyes tömbjeinek magasságai valamely meghatározott hossz, pi. mértékegység egész számú többszörösei. Äv találmány szerinti mérőeszközt továbbá egy­karú emelőhöz hasonló toldat-rnérőidom jellemzi, mely két párhuzamos síkkal ellátott tömbből, fél­kör- * vagy körszelet-keresz'tmetszetű testből és utóbbit a' tömbbel összekötő karból áll, a tomb síkjai a félkör- vagy körszelet-keresztmetszetű testet határoló síkkal párhuzamosak és a tömb­nek a két • párhuzamos síkjára merőleges, henger alakú furata van, amelynek átmérője az alap­mérőidomok hengeres furatainak átmérőivel egyenlő. A toldat-mérőidom tömbjének két pár­huzamos síkja közötti távolság valamely meg­határozott hossz, pl. mértékegység egész számú 'többszöröse, A toldat-rnérőidom félhenger-kereszt­metszetű vagy körszelet-k'eresztmetezetű testének magassága, aza-z a, sík lapjának a félkört vagy körívet érintő egyenes közötti legrövidebb távol­sága valamely meghatározott hossz, pl. mérték­egység egész számú többszöröse. A találmány szerinti mérőeszközt továbbá kü­lönböző hosszúságú, henger alakú, központos hengeres furatokkar ellátott, az alap-mérőidomok összetartozó tömbjeinek síkjai közé iktatható mérőelemek, ezen mérőelemek hengeres furatain áthatoló, a mérőelemeket az alap^mérőidommal összekötő, a végeiken- csavarmenetekkel ellátott rúd, a rúd csavarmenetes végeire alátéttárcsák közbeiktatásával csavarolható csavaranyák vagy belső csavarmenetekkel fellátott fogantyúk — és

Next

/
Thumbnails
Contents