137241. lajstromszámú szabadalom • Textilanyagokat bontógép

Megjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.241 SZÁM 76. b. OSZTÁLY — B—15620. ALAPSZÁM Textilanyagokat bontógép Burger Dezső, Budapest A bejelentés napja: 1942. október 10. Az eddigi egy dobbal működő bontógépek a textilanyagokat nem tépték a megfelelő fonásra alkalmas elemi szálaira. ' Ezen gépeken is osztályozva lett a bontott anyag, de a finom bontás nem történhetett meg az egy dobon áthaladás időbeli rövidsége, s a bontás módja miatt. A találmány célja ezen bontást finomabbá tenni, folytatólagosan még egy munkafolyamatot léte­sítve. Az egyszer már bontott, az első tűszerű fogazású dobról lekerülő durva fogazású, fonásra még nem alkalmas anyagot tovább vezetve, ismé­telt bontási műveletnek tesszük ki. Ez a második bontás fűrészszerű fogakkal ellá­tott dobon történik, ahol éppen ezen fogazás miatt elemi dobon történik, ahol éppen ezen fogazás miatt elemi szálaira bontódik (tépődik), vagyis fonásképessé lesz az anyag. A találmány szerinti textilanyagokat bontó gép példaképpeni kiviteli alakja a rajzon látható, mely a gépet hossz metszetében,ábrázolja. Az ellentétes forgásirányú —a— és —b— dob —v—, —vl— állványra van ágyazva. A bontásra kerülő anyag első ízben az —a— tűfogazású dobra kerül, másod ízben a —to— fűrészfogazású do'bon megy át. -A bontandó (tépendő) szálas anyag a —c— szál­lítószalagon s a —d—, —dl— etetőhengerek kö­zött áthaladva —e—, —el— burkolattal ellátott —a— dobra érkezik, ahonnan —m— nyilak irá­nyában —f—, —fi— szállítóhengerek között át­jutva, —g— szállítólemez továbbítja a második, bontó eszközhöz. A második bontó eszközben az anyag a —h—, —hl— etetőhengerek közé jut, innen tépi le a —b— dobon levő fűrészfogazás, amikor az elemi szálakra való bontást végzi. A dob melletti —n— nyilak jelzik a —k—, —ki— szállítóhengereken átjutott, kétszer bontott anyag mozgását, amely —1— szállítószalagon végig folytatódik, az anyag itt hagyja el a gépet. A bontógép —a—, —b— dobjai az —o— közlő­műről —p—, —pl1 — szíj tárcsák segélyével van hajtva, ezekkel közös tengelyre ékelt —s—, —sl— tárcsák továbbítják a szükséges hajtásokat a köz­vetítő —sz—, —szi—; kettős korongokon át —ir—, —rl— koronghoz, mely tengelyére ékelt —t—, —ti— hajtókerékkel az—f—, —fi— és —k—, —ki— etetőhengereken alkalmazott —u—, —ul— fogaskereket hajtja. A —e— és —-1— szállítószalag, továbbá —d—, —dl— és —h—-, —hl— etetőhengerek szintén kényszermozgásúak, s meghajtásukat a szíjkoron­gok valamelyikétől nyerhetik. Szabadalmi igénypontok: 1. Textilanyagokat bontó gép, jellemezve közös állványra szerélt ellentétes forgásirányú tépő­' dobokkal. 2. Az'l. igénypontban meghatározott bontógép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a bontandó anyagnak a gépbeni haladása irányába eső első (-—a—) tépődobja tűfogazású, a második (—b—) tépődobja pedig fűrészfogazású. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatározott bontógép kiviteli alakja, jellemezve, a bontandó anyagot a tépődobokhoz továbbító kényszenmoz­gású, közös állványra szerelt {—c—), (—1—) szál­lítószalagokkal (—d—, —dl—, —h—, —hl—), to­vábbá etető- és (—f—, —fi—, —k—, —ki—) szál­lítóhengerekkel. 1 ábra A Kiadásért felel a Közgazdasági es logt Könyvkiadó íeazgatoia 622362. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utoa 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents