137240. lajstromszámú szabadalom • Belső világítású, irányító- és útjelző berendezés

Megjelent: 1962. szeptember 30. -ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.240. SZÁM 54. g. 1 — 7. OSZTÁLY — B—14222. ALAPSZÁM Belső világítású, irányító- és útjelző berendezés Barász Géza oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1938. július 2. Az ismert, útjelző és irányító berendezések nem felelnek meg a kor követelményeinek, mi­vel a tájékoztatandó közönséget, a rossz világítás és az egymástól eltérő rendszerek alkalmazása folytán, gyakran tévedésbe ejtik és nem nyúj­tanak kellő felvilágosítást. A találmány szerinti berendezés az előzőkben felsorolt hátrányokat kiküszöböli, amennyiben egyetlen irányító- és útjelző berendezés, nagy körzetben, világosan és áttekinthetően ad utcák­ról, útkereszteződésekről, a legközelebbi orvos, . gyógyszertár, kórház, mentőállomás, továbbá fon­tosabb közintézmények elhelyezéséről tájékozta­tást. ' A találmány szerinti, belső világítású, irányító-és útjelző berendezés az éjjeli órákban is ki­tűnően látható és különböző színek alkalmazása könnyű áttekintést tesz lehetővé. Az alkalmazott áttetsző, festett üveglapok, az utcanéven kívül, azt is feltüntetik, hogy a házszámok mely irány­ban haladnak és az utcában melyik a legmaga­sabb házszám. Az áttetsző üveglapokon a köz­érdekű intézmények helyét külön nyilak jelzik. A berendezésen fontosabb magánvállalatok, gyárak is feltüntethetők anélkül, hogy ezek a reklámok az utcajelzések és házszámok könyű áttekintését zavarnák úgy, hogy a hirdetési lehetőség olyan bevételeket biztosíthat, melyek a berendezések felállításának és fenntartásának költségeit, fede­zik. A városok a találmány szerinti, egyöntetű irá­nyító- és útjelző berendezést az összes fontosabb közlekedési pontokon felállíthatják anélkül, hogy ez a város vezetőségének, illetve az adózó pol­gároknak külön megterhelést jelentene úgy, hogy a városok teljesen ingyen jutnak a tökéletes, egy­öntetű jelzésekhez, amelyek tetszetős külsejük­nél és kifogástalan műszaki megoldásuknál fogva a városok esztétikai szépségét is emelik. A találmány belső világítású, irányító- és út­jelző berendezés, jellemezve oszlop tetején elren­dezett, négy- vagy többszárnyú, zárt szekrény­nyel, amelynél a szárnyak oldalfalait és homlok­falait keretekbe foglalt, festett feliratokkal vagy rekámokkal ellátott, áttetsző üveglapok alkotják és a öbbszárnyú szekrény középrészében egyetlen közös fényforrás van elrendezve. A rajz a találmány szerinti, belső világítású, irányító- és útjelző berendezés példaképpen vett megoldási alakját, vázlatosan szemlélteti. Az 1. ábra a berendezés elölnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet. Az irányító- és útjelző berendezés —A— osz­lopa e célra megfelelő, tetszés szerinti anyagból készülhet. Az oszlop tetejére négyszárnyú szek­rény van szerelve, amelynek szélesebb oldal­falait az áttetsző —C— és —D— üveglapok, míg keskenyebb homlokfalait az áttetsző —E— üveg­lapok határolják. Ezek az üveglapok az —F—. fémkeretben vamnaik rögzítve. A négyszárnyú szekrény tetejét fémlap alkotja, mely a fény fel­felé terjedését megakadályozza. A szekrénytest fenéklapja —B—vei van jelölve. A berendezés . áttetsző —D— és —E— üveglapjaira reklám­feliratokat festhetünk, míg a —D— üveglapok alatti, keskenyebb —C— üveglapokon út jelzésre és irányításra vonatkozó szövegek és számok vannak feltüntetve. Az összes homályos üveg­lapokat egyetlen közös, rejtetten elhelyezett —G— fényforrás világítja át, mely a feliratok és reklámok egyenletes, fényfoltmentes megvilá­gítását biztosítja. A . négyszárnyú < szekrény széle­sebb oldalfalai a középtől a kerület felé össze­hajló, függélyes síkok. A szekrény szárnyai úgy vannak elhelyezve, hogy az egyes szárnyak pontosan vagy megköze­lítő pontossággal a jelzett utcák irányát mutat­ják. A szekrényszárnyak száma a berendezés min­denkori elhelyezési pontjától függően annyi, amennyi a jelzendő irányok száma. Szabadalmi igénypontok: 1. Belső világítású, irányító- és útjelző beren­dezés, jellemezve oszlop tetején elrendezett, négy- vagy többszárnyú, zárt szekrénnyel, amely­nél a szárnyak oldalfalait és homlokfalait ke­retekbe foglalt, festett feliratokkal vagy reklá­mokkal ellátott, áttetsző» üveglapok alkotják és a többszárnyú szekrény, középrészében egyetlen kö­zös fényforrás van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents