137215. lajstromszámú szabadalom • Lámpaernyő

Megjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.215 SZÁM 4. b. 1-3 OSZTÁLY — B-15950. ALAPSZÁM Lámpaernyő Berger László gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1943. június 30* Gyakran felmerül annak szüksége, hogy helyi­ség megvilágításánál yáltoztatni kell a megvilá­gítás erősségét. Az eddigi gyakorlat szerint ezt a legegyszerűbben akként érték el, hegy a fény­forrás erősségét egyugyanazon lámpahelyen meg­változtatták, pl. 60 wattos lámpát, ha kellett, 100 wattosra avagy 25 wattosra cserélték ki, ami a szokványos Edison-lámpáknál általában nehézség nélkül keresztülvihető volt. A fényelosztás szempontjából ez a megoldás, azaz a szükséges fénymennyiségnek egyetlenegy forrásból való kisugárzása hátrányos. Különösen hátrányos azonban akkor, amikor azonos,térfogati méretek mellett csak azonos fényerősségű lám­pák állnak rendelkezésünkre és így cseréléssel a fényforrás erősségét változtatni nem lehet. Eddig ezeken a hátrányokon úgy segítettek, hogy a lámpahelyek és ennek megfelelően a lámpaernyők számát változtatták, csökkentették vagy növelték, ami további hátrányt okozott, mert új vezetékeket, új lámpahelyeket, új ernyő­ket kellett elhelyezni sok többletmunkával és több­letanyaggal. Különösen nagy mértékben jelentkeztek ezek a hátrányok csőlámpák esetében — ezeket azonos térfogati méretek mellett rendszerint egyazon fényerőre készítik —, mert pl. a fényerősség nö^ velése ezeknél a lámpáknál, csakis a lámpák szá­mának szaporításával, vagy pedig a csőlámpa . hosszméretének viszonylag jelentős növelésével volt lehetséges. Ismeretes az is, hogy a csőlámpák részére egy- vagy többrekeszes, tehát egy vagy több lámpa részére szolgáló ernyők is készültek, ezek azonban meghatározott nagyságú ernyők voltak, amelyeken a fényerősség növelése, vagy csökkentése érdekében változtatást eszközölni nem lehetett. A találmány a fenti hátrányokat akként küszö­böli ki, hogy olyan ernyőzetből áll, amely a lám­pák száma szerint két vagy több ernyőt gyakor­latilag hézagmentesen, szétszedhetően kapcsol össze. Az ernyőknek az egymás után, egymás fölé, vagy egymás mellé való kapcsoláshoz megfelelő kötőszerveik vannak, amelyek különösen a cső­lámpákhoz szükséges vályú alakú ernyők hosz­szanti vagy egymás melletti kapcsolását teszik lehetővé. A kapcsolás legegyszerűbb formája az, amikor minden egyes ernyőelem egy-egy hosszanti és rövid oldalán kamóval, illetőleg a kamó ré­szére hüvellyel van ellátva. Kapcsolható vályú alakú hornyokkal is, ahol az egyik elem hornya a másik elem vályújába illeszkedik és átmenő csavarok rögzítik. Általában a kapcsolásra a gép­elem összes oldható kapcsolóelemei alkalmazhatók. Természetesen az ernyőelemek vezeték- és lámpatartóval is el vannak látva, amelyek azok párhuzamos összekapcsolását teszik lehetővé. Az ernyőelemek közös tartóra vagy függesztőre van­nak szerelve, amely tartók, illetőleg függesztők a szükség szerint éppen úgy nagyobbíthatok vagy csökkenthetők, mint ahogy azt az ernyőelemek száma megkívánja. A rajzok a találmány példaképpeni kivitelét ábrázolják, éspedig az 1. ábra 6-részes látmpaernyőzetet mutat távlat­ban, 2. ábra egy elem kivitelét mutatja ugyancsak távlatban, 3. ábra két egymásfölötti' elem távlatképét mutatja, 4. ábra egy elemet mutat elölnézetben, 5. ábra egy elem keresztmetszetét mutatja és 6. ábra pedig a kereszt- és hossztartók egy összekötési módját mutatja. A 2. ábrán az ernyőhöz képest állítható lámpa­foglalatokkal együtt szaggatott vonallal jelölt (1) csőizzó ernyőzésére szolgál a (2) félhengerre haj­lított lámpaernyőelem. A félhenger egyik széle (3) horonnyal, míg másik széle (4) élre van elké­szítve. Egymás mellé csatlakozásnál az (4) él a (3) horonyba fekszik be. Hosszirányú csatlakozás­nál a (5) süllyesztékbe a (6) kinyomott rész fek­szik be és megfelelő illeszkedést és felfekvést képez. A (7) homloklemezek a végdarabok lezárá­sára alkalmasak. Az egyes elemek a (2) félhen­gerre erősített (8) kengyelekkel a (9) hossztartókra vannak fűzve. A (9) hossztartókat a (10) kereszt­tartók rácsszerűen tartják össze. Az egész rács­szerkezet a (11) függeeztőn lóg, amely a'(12) meny­nyezetrózsához van erősítve. A (8) kengyelekbe

Next

/
Thumbnails
Contents