137174. lajstromszámú szabadalom • Téglagyártógép

Megjeleni: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.174 SZÁM. 80. a. 21—34. OSZTÁLY —B—16248. ALAPSZÁM Téglagyártógép Bor Márton, Pécs A bejelentés napja: 1944. március 9. A találmány téglagyártógép, mely különösen kisebb házaky vagy házcsoportok számára való tégláknak az építkezés helyszínén való előállítá­sa esetében nyújt jelentékeny előnyöket, mert nem igényel nagy téglagyári felszerelést és nagyobb anyagi befektetést és emellett — habár kis he­lyen nagyobb mennyiségű tégla gyártására is < al­kalmas— az egyik építkezési helyről könnyen a másikra szállítható. Üzeméhez téglagyári szak­munkások nem kellenek, a gyártást napszámosok is végezhetik. A munkahelyre szállított gép bár­hol, rövid időn belül üzembe helyezhető, a gyár­tás helyén sík területek nem szükségesek, mint a kézi téglagyártáshoz, hanem csupán szárítóhe­lyek. A gyártáshoz homok nem szükséges, ez a kézzel -való gyártással szemben anyagban és költ­ségben jelent megtakarítást. Ha a gépet tégláknak az építkezés helyszínén való gyártására használ­juk, akkor a téglák kiégetése, magában véve is­mert módon, úgy szokott történni, hogy a tégla­anyaghoz éghető növényi anyagot (szenet) keve­rünk, melyet a téglák mintázása után" meggyúj- • tunk. Az elégő anyag a szabad levegőn kiszárított téglát kiégeti. A szükséges szénmennyiség úgy, mint minden más géppel gyártott téglánál, keve­sebb, mint amennyi a kézzel gyártott téglákhoz szükséges, ez is költségmegtakarítást jelent. A találmány szerinti gép lényege, hogy a tégla­anyagot befogadó, felül és alul nyitott szekrény alsó nyílását téglavágó huzalok keresztezik és a szekrény „erőművi szerkezet útján felemelhető il­letőleg lesüllyeszthető fenéklappal van ellátva, to­vábbá, hogy a gép állványzatán a téglaanyagot sajtoló, a szekrénybe töltött téglaanyagon gördít­hető henger van vezetve. A gép működtetése úgy történik, hogy a téglaszekrény fenéklapját a szek­rény aljára fektetjük és ezzel a szekrényt alul el­zárjuk, amikor is a találmány célszerű foganato­sítási alakjánál a fenék a vágóhuzalok befogadá­sára hornyokkal van ellátva. Most a szekrényt a téglaanyaggal megtöltjük és azt lehengereljük. Ennek megtörténte után a feneket működtető szerkezete útján lesüllyesztjük. A téglaanyag a fenéken fekve, vele együtt lesüllyed, miközben a huzalok az anyagot egyes téglákká vágják el. A fenék a működtető rudazaton lazán fekszik vagy vele könnyen oldhatóan van összekötve úgy, hogy miután a fenék annyira lesüllyedt, hogy a tégla­anyag a szekrényből teljesen kilépett és téglákká vágása megtörtént, a feneket a rudazatról levesz­szük és a kiégetés illetőleg a szárítás helyére visszük. ~ s ' A gépet — célszerűen — ikerelrendezésben, két téglaszekrénnyel alakítjuk ki úgy, hogy miközben az egyik szekrényben az üzem végbemegy, a má— sik szekrénybe téglaanyagot töltünk. A mellékelt rajz a találmány szerinti tégla­gyártógép példaképpeni foganatosítási alakját, távlati képben mutatja. Az -1. ábrán a téglaszekrény és a hengerlő elrende­zés, míg a 2. ábrán az emelhető és süllyeszthető fenék váz­latos rajza látható. Az (1) téglaszekrények belső üregének magas­sága a mindenkor gyártandó tégla magasságával (pl. 13,5 cm), szélessége pedig a mindenkor gyár­tandó tégla hosszával (pl. 27 cm) egyenlő,, míg a szekrény hossza a tégla szélességétől és attól függ, hogy egy-egy munkamenetben hány tégla gyár­tandó. A felül és alul nyitott (1) szekrények a (2) lábakon nyugszanak, a két (1,1) szekrény között a (3) asztal van. A szekrények és az asztal hosz­szanti élein, kétoldalt, a (4) sínek vonulnak vé­gig. A szekrények alsó nyílásait az (5) vágódró­tok keresztezik. A\ téglaanyag sajtolása a (6) hengerrel történik, mely -úgy van elrendezve és vezetve, hogy felvált­va az egyik vagy másik (1) szekrénybe töltött tég­laanyag felületén gördíthető végig. A rajzon lát­ható, példaképpeni megoldás szerint a (6) henger

Next

/
Thumbnails
Contents