137160. lajstromszámú szabadalom • Röpítő játékszer

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.160, SZÁM 77. f. 22-31. OSZTÁLY - S—19181. ALAPSZÁM ^ Röpítő játékszer Sebestyén Tibor, Budapest A bejelentés napja: 1942. október 22. A találmány olyan röpítő játékszer, amelynek részei az alaktartó anyagból készült pálya, a tet­szőleges anyagú, lemezszerű röpítőtest és a' röpítő rudacska. Az esetleg oldhatóan elrendezett oldal­falakkal határolt pálya kezdetén indítási hely vagy vonal van és a pálya Végén különböző pont­számú vagy értékű célpontok vagy célvonalak vannak. A pálya» közbenső pontjaiban a röpítő­test röppályáját korlátozó, eltávolítható vagy rög­zített akadályok lehetnek. A röpítőtest tetszőleges alakban fa-,- fém-, ké­regpapír- vagy műanyaglemezből, például csáko­zás útján állítható elő. - A röpítőrudacska, előnyösen, fából vagy fémből készülhet és egyik vége — előnyösen — ék alakú. -A találmány szerinti játékszer egyszerű és ol­csón előállítható kiviteli alakjánál a pálya hosszú­kás' faléc, amelynek két hosszoldalán és egyik harántoldalán kiemelkedő szegélyek vannak úgy, hogy a kész pályának vályú alakja Van. A röpítő­test például bakelitlemezből, repülőgép körvona­laival kivágott vagy sajtolt, sík idom? " A pályának vele esetleg oldhatóan összekötött 'határfalai lehetnek, amelyek- megakadályozzák, hogy a röpítőtest a kívánt téren túl jusson. A találmány szerinti játékszerrel való játék­nál a játékos a röpítőtestet az indítási helyre helyezi és a röpítőrudacska, előnyösen, ék alakú végévei a röpítőtest szélére, a röpítőrudacska le­húzásával, nyomást fejt ki." A röpítőtest ily mó­don a célvonalak felé röpíthető^ A kifejtett erő támadási pontja, az erő iránya és nagysága szerint a, röpítőtest más-más cél­vonalra juthat, de esetleg, célzási hiba miatt, a röpítőtest nem jön a célvonalhoz., • A játékot az a játékos nyeri meg, aki a röpítő­testet a legnagyobb értékű célvonalra tudja röpí­"teni. . ' -A találmány' szerinti játékszer nemcsak ön­magában, hanem más olyan játékszerekhez is használható, amelyeknél például mozgási alak­zatok esetről esetre változó pontszám szerint mozognak. Szabadalmi igénypontok: 1. Röpítő játékszer, amelyre az a jellemző, hogy alkatelemei az alaktartó anyagból készült pálya, melynek- kezdetén indítási hely vagy vonal van és végénél különböző pntezámú, illetve értékű célpontok vagy célvonalak vannak, továbbá a tetszőleges anyagú lemezből előállított röpítőtest és az esetleg egyik végén ék alakú röpítőrudacska., 2. Az 1. igénypont szerinti játékszer kiviteli alakja, melyre az a jellemző, Jhogy a pálya vályú alakú. . . 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti játékszer kiviteli alakja, melyre jellemző a pálya mentén, eltávqlíthatóan vagy rögzítetten elrendezett, a röpítőtest röppályáját korlátozó, egy vagy több akadály. 4. Az 1., 2. vagy, 3. igénypont szerinti játék­szer kiviteli alakja, melyre az a jellemző, hogy a pályának vele, előnyösen, oldhatóan összekötött határfalai vannak. A kiadásért felel: a Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó igazgatója. 622203. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents