137155. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet forgástestalakú fatárgyak, különösen fanyelek előállítására

Megjelent: 1963. augusztus Í5. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137.155 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: B 27 m N—3802 ALAPSZÁM 38 k Eljárás és szerkezet forgástest alakú fatárgyak, különösen f any elek előállítására Nagy Nándor műszaki főfelügyelő, Pestszenterzsébet A bejelentés napja: 1943. február 5. A forgástest alakú főtárgyakat, pl. a fagombo­kat, fanyeleket eddig, esztergályoztak. Ez a meg­munkálási mód, még akkor is, ha automata padon végezték, aránylag lassú, illetőleg az elérhető tel­jesítmény nem kielégítő. Ezenfelül az esztergá­lyozott munkadarab' felülete nem .teljesen sima úgy, hogy azt még külön művelettel csiszolni kell. Azt találtuk, hogy fatárgyakat, különösen fa­nyeleiket az eddigi megmunkálási mód teljesít­ményét sokszorosan felülmúló teljesítménnyel állíthatunk elő, ha az alakadást, esztergályozás helyett, marással végezzük. A találmány értel­mében úgy járunk el, hogy a nyers munkadarab megmunkálására a kész darabnak megfelelően alakított marót használunk, melynek tengelyéhez szög alatt álló fogai vannak, mimellett a marót a munkadairalbhoz képest úgy állítjuk, hogy fogai ne a fa rostjaival szemben, hanem azok irányá­ban vágjanak. Ha ugyanabban a munkadarabban a rostirány a megmunkálási felület mentén vál­tozik, akkor változó irányú fogakkal ellátott ma­rót alkalmazunk vagy pedig közös forgástengelyre, egymás' mellé helyezett, több maróval dolgozunk, melyek mindegyikét úgy helyezzük a tengelyre, hogy fogai a farostok irányában vágjanak, tehát­a 'rostokat illetőleg a fa felületét ne borzolják fel. A nyers munkadarabot forgathatóan fogjuk be és megfelelő hajtóátbétallel lassan, különösen úgy forgatjuk, hogy megmunkálása egy fordulat alatt be legyen fejezve, vagyis, hogy minden pontja csak egyszer érintkezzék a 'maróval. A ma­rót nagy, pl. percenként 3OÖ0 fordulatszámmal járatjuk. A munkadarab a megmunlkálófizerkezetet teljesen sima felülettel, használatra készen hagyja el és semminemű utólagos megmunkálást nem igényel. Az egész munkamienet, a munkadarab befogásától annak a mairószerkiezetből való ki­dobásáig, önműködő lehet. A rajz a találmány szerinti eljárás megvalósí­tására alkalmas maró példaképpeni foganatosí­tási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a maró és a munkadarab vázlatos felül­nézete, a 2. ábra a maró vázlatos elölnézete. A rajz példaképpen fanyél előállítását szem­lélteti. (1) a hengeres munkadarab, melyből a szakadozott vonalakkal rajzolt (la) nyél készí­tendő. Az ábrázolt foganatosítási alaknál a munka­darabnak végigmenő (2) furata van, melyet a munkadarab befogására is használunk. Az (1) hengert, amelynek a nyers fadarabból való ki­esztergályo'Zása és kifúrása, is magán a nyél elő­állítására való megmunkálógépen, történhet, meg­felelő továbbítószeirkezet viszi előre. A kellő hely­zetben a (2) furat végeibe peckek hatolnak, me­lyek a hengert megragadják és, egyúttal hajtó­áttétellel hozzák kapcsolatba, mely a hengert a megmunkálás menete alatt, tengelye körül egy­szer megforgatja. A megmunkáló szerszám a (3) maró, melynek fűrészfogszerű, hátrametszett (4) fogai vannak (2. ábra). A fogaik, mint az 1. ábra mutatja, a maró (5) tengelyének középvonalával szögiét zárnak be és a maró úgy van az (5) tengelyen elrendezve, hogy fogai a farostok irányával és ne vele szem­ben vágjanak, vagyis a fát ne borzolják fel, ha­nem mintegy hámozó hatást fejtsenek ki. Az ábrázolt foganatosítási példánál feltételeztük, hogy a farostok iránya a munkadarab mentén változik; ennek megfelelően az 1. ábrán látható .maró fogai­nak két végén és közepén különböző. A változó irányú fogakat egyetlen marótesitlből munkálhat­juk ki, célszerűbb azonban több egye« imarót al­kalmazni, melyet közös (5) tengely tart. A maró illetőleg marók palástja, természetesen, a 'munka­darabon kimarandó forgástest palástjának nega-

Next

/
Thumbnails
Contents