137137. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék a morzsolóhatás növelésére mezőgazdasági talajmegmunkáló eszközöknél, főleg ekéknél

Megjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS -137.137. SZÁM * 45. a. 6—40. OSZTÁLY — D—5790. ALAPSZÁM Eljárás és készülék a morzsoló hatás növelésére mezőgazdasági talajmegmunkáló eszközöknél, főleg ekéknél Degen Vilmos gazdálkodó, Hassenhamerhof, A bejelentés napja: 1943. április 30. Németországi elsőbbsége: 1942. május 26. A talaj megmunkálásánál a lazításnak és az , üregképzésnek a jó áitszellőzés céljából nagy sze­repe van. Az átszellőzés ellenben függ a hibátlan morzsolástól is, ami nehezebb talajoknál, pl... agyagos talajnál a megmunkálást megnehezíti. Nehezebb talajoknál ezért gyakran kisebb.munka­teljesítmény állt elő, .mert -széles barázdákat nein készítettek, hogy ezáltal jobb morzsdlást érjenek el, •• vagy pedig nagyobb húzóerő alkalmazásával: a göröngyök egy"másra hullását kísérelték elérni meredek . simítólemezek révén, de még így is számolni kellett keskeny barázdákkal. •Nehéz talajok számára ajánlottak már számos simítólemez alakot, vagy pedig megkísérelték a VGfEtatási gyorsaság növelésével a morzsolóhatást megjavítani. Mindezek a rendszabályok vagy nagyon körül­ményesek, vagy pedig erősen megnövelt munka­szüfeséglettel járnak. A hatás itt sokszor korlá­tozott. A találmány azon a "felismerésen alapszik,'hogy kiváló morzsolást érünk el ekéknél vagy más­efféle-eszközöknél, mint pl. tárcsás boronáknár' és a talaj jó elosztását kapjuk, ha a talajmeg­münkáló eszközt vagy ennek a' talajra közvet­lenül ható részeit, mint pl. a simítólemezt vagy az ekevasat rázómozgásnak vetjük aláj--előnyösen csekély kilengéssel és a mozgási irányra merő­leges síkban. Az illető részek rugalmas felfüg­gesztésével ezenfelül a rázkódó mozgást létesítő rázóberendezés behatására még egy, a menet­irányra keresztirányú toló és csekély lyukasztó mozgást kapunk. Ezáltal az egyes göröngyökre a talajtól való megszabadításuknál fordító és hajtó hatást fejtünk ki, amely a lehulláskor azoknak szétesését hozza létre. Ez a hatás, .megtakarítja az eddig javasolt növelt vontatási teljesítményt. vagy pedig á vontató állatokat megerőltető gyor­saságnövelést és a göröngyök átfordítását meg­könnyíti. Ismeretes már motoros ekéknél az ekevasat lengő mozgásban tartani. Ezt a mozgást egy büty­kös - tárcsa révén az ekevasra rögzített karral érik el, ami által azonban az ekevasak' a hala­dási irányban ütéseket kapnak és mélyebben hatolnak be a talajba. Emellett több ekevas esetében lehet mindig egyidejűleg többet vagy egyeseket meghatározott sorrendiben ennek- az előrelökő mozgásnak alá­vetni. Ezen ismert meghajtásnak ellenben az a hát­ránya, ,hogy az ekevasnak a talajba való behaj­tására aránylag nagy erőre van szükség, más szavakkal tehát a vontató teljesítményt lényegesen megnöveli. Egy másik ismert javaslat szerint az ekevasat kalapáesütésekker sorozatosan előre* hajtják, mégpedig pl. megfeszített rugók feAsza- -iadításával, amelyeket mechanikailag , hajtott körfogó bütykös tárcsa helyez mozgásba a kala­pácsok munkamozdulatainak kihasználására. A mozgási irány'itt is égybeesik a'menetiránnyal. Ezek az ismert készülékek tehát együttesen csak hajtómunkát végeznek, a talaj ellenállásénak irányában, hogy az ekevas előretolási teljesít­ményét növeljék. A találmány szerinti eljárásnál lényegében véve arról van szó, hogy a talaj­megmunkálásnál szabaddá váló göröngyökre a menetirányra harántirányú hatást fejtsünk , ki, minek révén az egyes göröngyök aránylag nagy­mértékben szétmorzsolódnak. Mégis meglepő, hogy a munkarésznek, pl. eke­vasnak a menetirányra merőleges igen csekély elmozdulásai, amelyek csak a munkarész rezgé­sében nyilvánulnak meg, a' vontatóerőt lényege-

Next

/
Thumbnails
Contents