137049. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalas lemezcserélő készülék

Megjelent: 1961. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.049. SZÁM 42. g. 17—20. OSZTÁLY — K—17016. ALAPSZÁM Kétoldalas lemezcserélő készülék Kemenczky Miklós gépészmérnök hallgató és Dyékiss György magántisztviselő, Budapest Budapest A bejelentés napja: 1944. július 22. Az eddig ismert és forgalomba került leme/váltó készülékek a kereskedelemben elterjedt 25 cm, ill. 30 cm-es lemezeknek egymás után csak egy oldalát tudták lejátszani. Ha a lemezek másik ol­dalát is hallani akartuk, akkor az összes, már le­játszott lemezeket le kellett venni a szerkezetről és megfordítva újra ráhelyezni. Így most az előbb kihagyott oldalakat játszotta végig az automata. Folytatásos lemezeket csak. úgy lehetett egymás után lejátszani, ha két példányban szereztük be és az ikerpéldányok közül a másodikat fordítva helyeztük be. Ezt a hibát küszöböli ki a találmány szerinti lemezcserélő készülék, mely az előbbi szerkezetek­kel szemben még azzal az előnnyel is bír, hegy ugyanazon hanglemezszám esetén kétszeres ir.eny­nyiségű lemezoldalt játszik végig. Elvi működése a következő: A lejátszandó le­mezeket pl. egy oly forgó keretbe helyezem, mely­nek forgástengelye az alatta elhelyezett ugyan­csak forgó tányér forgástengelye. A keret és tá­nyér ellenkező forgásirányúak. Az alul nyitott ke­retben elhelyezett lemezek, valamint a tányér kö­zött helyezkedik el a két tűvel ellátott „pick-up". A lejátszás először a keretben elhelyezett legalsó hanglemez alsó oldalával kezdődik, tehát a P. U. alulról játszik. Ezután a P. U. kifordul a lemezek alól és az egyik oldalán lejátszott lemez leesik a az alatta forgó tányérra. A P. U. leereszkedik és most végigjátssza a lehullott lemez felső olda­lát is. A lemez legbelső „holt" köreinél ismét felemelkedik, hogy a keretből lehullott lemez he­lyét elfoglaló új lemez végigjátszásával műveletét újra kezdje. Ez a játék az utolsó lemez lehullásá­ig folytatódik. Ha az is lehullott, akkor az isméi felfelé haladó P. U. nem ütközve újabb lemezbe kikapcsolja a motort. A lemezeket forgó keret helyett görgős alátámasztással is rögzíthetem. Egy példaképpeni kivitele a csatolt rajz szerint: (1) motor forgatja a tányért (2) és a keretet (3) ékszíjhajtás (4) segítségével ellenkező irányban. Ezért a közös tengely is kettős (5). A keretbe he­lyezem el a lejátszandó hanglemezeket. A keret egyik alsó végén van egy rögzített kis perem, a másik végén pedig a váltást létrehozó forgó bü­työk egy kiálló karral (6), mely forgó bütyök a már eddig ismert alkalmazások szerint különíti el a legalsó lemezt a többiektől. Ha a forgó keret­tel együtthaladó bütyök kiálló karjába ütközik a váltó-kar (7), akkor a forgó tömegek által kép­viselt mozgási energia megbillenti a bütyköt és lehullik egy lemez. A váltókar csakis akkor kerül a bütyökkar útjába, amikor a P. U. a felső leme­zektől lefelé menve kifordul. Hogy a keret követ­kező fordulata ne okozzon újabb lemezváltást, a bütyök-kar váltás közben a váltókart (7) ismét eredeti helyére üti. A P. U. felfelérnenetekor vál­tás nem jön létre. A váltókar működése a P. U. mozgásától függ. A P. U. függőleges síkban történő mozgása csuklósan történik a (8) forgópont körül, vízszin­tes mozgása a (9) üreges henger tengelye körül. Fel-le mozgatását egy emelőkar végzi, mely a P. U. súlyával együtt a (11) lemezen nyugszik. A (11) fel-le billenő vízszintes tengelyű lemezt a karral és a P. U.-el együtt egy excenter (12) té­ríti ki két szélső helyzetébe. Az excenter egy tel­jes körülforgásával a P. U. egyszer fel, majd egy­szer le mozog. Az excenter mindig csak egy irány­ban forog. Forgása egy csavarkerékpár (13) segít­ségével a hajtómotor tengelyéről közvetlenül tör­ténik. Az excenter két határhelyzeténél, amikor a P. U. fent, vagy lent van, a csavarorsó ütéssze­rűen eltávolodik a csavarkeréktől s így az ex­center nem fordulhat tovább. A csavarorsó egy oly keretben forog (14), mely rugalmasan szorítja az orsót a csavarkerékhez, A határhelyzetekben az excnterrel együttforgó rugók (15) egy pocok­ról (16), mely útjukat elállta, leugranak és hirtelen lenyomják a keretre (14) erősített vezérlő élt (14a). Az orsó eltávolodik a keréktől. Ekkor kezdődik el a lemez lejátszása lent v. fent. Ha a lemez vé­gigjátszódott, a P. U.-el együtt forduló üreges hengerre erősített kar (17) letolja a rugót (15) a vezérlő élről, amely hirtelen felszabadul a nyo­más alól és az orsó ismét bekapcsolódik a csavar­kerékbe. Így lejátszás után a P. U. emelkedni, vagy süllyedni kezd, hogy a következő hanglemez­oldalra mehessen. A P. U.-nek vízszintes mozgatása — tehát a

Next

/
Thumbnails
Contents