135995. lajstromszámú szabadalom • Frekvenciavizsgáló berendezés

»"^r^pKTÄS^V TCW* ^'*íf-^»» HVK^M®*TM *Wf»T"*ir' • f^', y-.v*-»^* * ? * > ' « 1,. »< t I -. t •' -. ~ fi t ' > . *• Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.995 SZÁM. 21. e. 1-13. OSZTÁLY. - L-9197. ALAPSZÁM. Frekvenciavizsgálő berendezés. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés, napja: 1943. június 7. Németországi elsőbbsége: 1942: június HL. Drótnélküli hírközlőkészülékekben, amelyekben nagyfrekvenciás feszültségek létesülnek és amelyek­nek hitelesített beosztás szerint beállítandó külön­böző frekvenciákkal kell működniök, az üzem folya­mán különböző okokból változások következnek be, amelyek a munkafrekvenciának beállított kellő ér­tékétől való eltérését okozzák. Ilyen változásokat például egyes alkatrészek, főként csövek cserélése, az. éghajlat és öregedés idéz elő. A találmány célja a hitelesítés ennek folytán szükségessé vátó ellen­őrzésének és utánszabályozásánaki megkönnyítése. A (találmány szerint az említett készülékek utána­hitelesítéséhez olyan-frekvenciavizsgáló berendezést használunk, amely meghatározott hitelesítési frek-.. venciára hangolt kriatályvezérlésű:^csőgenerátoTból és az anódáramnak a cső anódakörében jelentkező lebegtetési frekvenciájú összetevőjét jelző szervből van összetévé. A esőgeneráter emellet olyan kap­csolású, illetőleg olyan üzemi feszültségekkel táp* Iáit, hogy a cső nemlineáris munkakarakterisztiká^ júvá, Vagyis demoduláeiós karakterisztikájúvá válik, ., A hitelesítési frekvencia a készülék beosztásán külön meg van jelölve. A hitelesítési, beosztásnak, illetve a készüléknek a frekvenciát, meghatározó ré­szeinek a hitelesítési frekvenciára való utánaszabá­lyozásá a készüléknek az egész munkafrekv«neia­löörzetben való kielégítően ponW. utánaszabályo­zásájfc eredményezi. Ismeretes, hogy rezgésre gerjesztett audionkap­csolású vevőkészülékben meg lehet állapítani azt a lebegést, amelynek periódusa egyenlő a vett vivő­hullám és a vevőkészülék öngerjesztett rezgésének frekvenciakülönbségével. Ezt a fizikai jelenséget használjuk ki a találmány szerinti frekvenciavizs­gáló berendezés esetében is arra, hogy ellenőrizzük egy nagyfrekvenciáa adó vagy egy vevőrezgéskeltő frekvenciáját. A vizsgáló generátor anódáramáhak ,' lebegtetési frekvenciájú összetevőjét jelző szerv a legegyszerűbb esetben fejhallgató lehet. A megálla­pított lebegési hang alapján a hangolószervék sza­bályozásával pontosan beállíthatjuk az adót vagy a rezgéskeltőt a hitelesítési frekvenciára. A találmány szerinti egyszerű frekvenciavizsgáló berendezés tehát lehetővé teszi nagyfrekvenciás ké­szüléknek állandóan egyforma hitelesítési pontos­sággal való működtetését. Kedvező a találmány sze­rinti frekvenciavizsgálő berendezés egyszerűségé­nek szempontjából, hogy a kristályvezérlésű kis cső­generátort rendesen nem kell külön nagyfrekvenciás kapcsolószervek segélyével összekötni a vizsgálandó készülékkel, sőt külön antennával sem kell felsze­relni. Az ellenőrzendő adó vagy vevőrezgéskellő hatókörzetébén létesülő térerősség elegendő ahhoz, hogy a kristályvezérlésű vizsgáló generátort üzemi feszültségekkel tápláló vezetékekben olyan nagyfrek­venciás feszültséget gerjesszen, amely lehetővé teszi az anódáram lebegtetési frekvenciájú összetevőjé­nek pontos jelzését a frekvenciavizsgálóban. Mint­hogy a frekvenciavizsgáló berendezéshez természe­tesen aa ellenőrzendő adó- vagy vevőberendezés üzemi feszültségeit használjuk fel, elegendő, ha a. csőgeneráitort kizárólag az üzemi feszültséget szál­lító vezetékek útján kötjük össze az ellenőrzendő készülékkel. A (találmány szerint a kristályvezérlésű genWátor feszültségének felhullámait használhatjuk fel a frek­vencia és a hitelesítés vizsgálatához. Ez a lehetőség módot ad arra, hogy több frekvenciakörzetü készü­lék- aUtánahitelesítését mindegyik frekvenciakörzet­bem ugyanavval a vizsgálóberendezéssel végezzük. Evégett a rezgő kristály alapfrekvenciájának olyan­nak kell lennie, hogy mindegyik frekvenciakörzetbe legalább egy felhullam essék, amelynek frekvenciá­, ját hitelesítési frekvenciának használjuk. Különösen előnyös, ha a frekvenciavizsgáló be­rendezést akként alakítjuk ki, hogy a csőgenerátor önálló egységet alkosson és olyan csatlakozószervek­kel rendelkezzék, amelyek lehetőséget adnak a le­begési hangot jelző szervnek- egyszerű módon, pél­dául dugós kapcsolóval való csatlakoztatására. Elő­nyös továbbá, ha az önálló egységet alkotó, kris­tályvezérlésű csőgenerátort olyan dugós csatlakozó­szervekkel szereljük fel, amelyek rögzítésére és egy­úttal az üzemi feszültségek hozzávezetésére is -al­kalmasak. Evégett az adókészülék vázán például az üzemi feszültségek bevezetésére való olyan hüvelye-

Next

/
Thumbnails
Contents