135980. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés dugattyús szivattyúk szívóteljesítményének növelésére

\ - 1 t;f"> -ry*-"*» »-p^v-^we«?^^,^* -y^íMFy s ''^nj, , ^' J i?'^!ii?'s^ííi r r^ ~=7í~»f£r f Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.980. SZÁM. 59. a OSZTÁLY. — K-16392. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés dugattyús szivattyúk szívóteljesítményének növelésére. Knprr-Bremse Aktiengesellschaft cég, Berlin-Lichtenberg. A bejelentés napja: 1943. március 13. Németországi elsőbbsége: 1942. március 13. Dugattyús szivattyúknál a szívószelepeket a szí­vólöket folyamán a feszített zárórúgók hatása ellen kell nyitva tartani. Ha a szelepek vezérlését egyrészt a beszívott víz áramlására, másrészt a zárórúgókra bízzuk, úgy a szivattyú kedvezőtlen teljesítményt mutat, mert elkésett nyitásit és a szívószelepek nem ide­jében végbemenő zárását kapjuk. Ezért ajánlották már a szívószelepeknek a szivattyühengerből nyo­móvízzel való vezérlését. Ily kivitelű készüléknél bizonyos eszközökre van szükség és mégsem kapunk teljesen kielégítő eredményt. A szelepeket nyitó nyomás ceak akkor érvényesül, ha a dugattyú új löketét elkezdi, tehát mindig kissé később, mint ahogy az elméletileg szükséges volna. A szivattyú­hengerből a szélepekhez, illetve a szelepeket moz­gató dugattyúhoz vezető verzélővezetékekben lévő hidraulikus ellenállás a maga részéről, különösen magas löketszámöle esetén a szelepek késleltetett nyitását okozza. . ** ' A találmány eljárás és berendezés dugattyús szi­vattyúk szívótelj asíitményének növelésére, olymó­don, hogy a szívószelepék zárórúgójának feszültsé­gét a szívólöket kezdetekor —- illetve pontosabban a megelőző nyomólöket befejezésekor — csökent­jük, a szívólöket befejezésekor pedig a záró .erőt növelő értelemben ismét növeljük. Ilymódon a szívó­szelepeknek idejében történő és csekély ellenállás mellett végbemenő nyitását és idejében történő zárását biztosítjuk és a szivattyúk teljesítményé­nek elégtelenségét—-amennyiben ez a szívószelepek pontatlan működéséből származik — megszüntetjük. A találmány szerinti eljárás foganatosításánál a szívószelepeket, illetve ezek zárórúgóit oly berende­zés működtető hatásának vetjük alá, amely a du­gattyú mozgásától függően kellő időpontokban a szívószelepeket terhelő rugók feszültségének növe­lését illetve csökkenését okozza, vagyis a szelepek nyitását és zárását elősegíti és azt a megkezdett dugattyúlöket tartamára fenntartja. A csatolt rajz a találmány szerinti eljárás foga­tosítására való berendezést egy kiviteli példa kap­csán vázlatosan szemlélteti. Az —m— henger tergelyével párhuzamosan a szivattyú szelepterében az —s— bütykösrúd van elrendezve, melynek egyrészt az -i-m— henger irá­nyába nyúló —a— és —b— ütközői vannak, ame­lyek az —m— vízhenger végeinek közelében úgy vannak elrendezve, hogy a megfelelően, kialakított —1— dugattyú mozgási körzetébe nyúlnak be; más­részt a —c—- és —d— bütykök vannak az — s— bütykösrúdon kialakítva, amelyek az —s— büty­kösrúd pillanatnyi helyzetének megfelelően az —i— és —k— szívószelepek —e— és —f —rúgótányér­jainak mozgási körzetébe nyúlnak. E rúgótányérok az el nem mozoghatóan elrendezett szelepvezető —n— és —o— orsók üregeiben meghatározott mér­tékig tengelyirányban eltolhatóan vannak elhe­lyezve. Az —e— és —f— rúgótányérok a szelepeket záró —h— és —g— rugók támaszlapját is képe­zik. Az ábrán feltüntetett helyzetben az —1— du­gattyú éppen az alsó löketváltási helyzetbe jutott, nyomólökete tehát befejeződött és az —s— büty­kösrúd lefelé tolódott. A —c— bütyök az —f-r- sze­leptányért szabaddá tette. A —g— rúgó feszült­sége« megszűnt és a —k— saelep a most kezdődő szívólöketkor (az<—1— dugattyú felfelé haladá­sakor) ellenállás nélkül kinyiihat. Közben az —s— bütykösrúd felső végén lévő —d— bütyök balra tolta el az —e— rúgótányért és ilymódon a —h— rúgó feszültségét megnövelte, úgyhogy az —i-— szelep megnövelt rúgófeszült­séggel záródik. , ' Nem nehéz elképzelni, hogy az — s— bütykösrúd az —e— és —f— rdgótányérokkal úgy köthető össze, hogy a nyomólöket befejezésekor és a szívó­inkét előkészítésénél a szeleprúgók nemcsak teher­mentesítődnek, . hanem az —s—~ bütykösrúd révén a rugók közvetítésével a nyitási értelemben ható húzóerőt is fejtsenek ki a szelepekre. A találmány szerinti készülék ezen megváltoz­tatott kiviteli alakjának ábrázolására a szakértő számára nincs szükség. Szabadßlmi igénypontok: 1. Eljárás dugattyús szivattyúk szívóteljesítmé­nyénék növelésére, azzal jellemezve, hogy a szívó-

Next

/
Thumbnails
Contents