135940. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízzel hűtött, hengeres, nagynyomású kisütőcső lámák előállítására

Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.940. SZÁM/ 21. f. 82-87. OSZTÁLY. - T-7073. ALAPSZÁM. Eljárás vízzel hűtött, hengeres, nagynyomású kisütő lámpák előállítására. Patent-Treuhand Gesellschaft für elektrische Glühlampen m.b.H., Berlin. A bejelentés napja: 1943. május 8. Németországi elsőbbsége: 1942. május 15. Vízzel hűtött, hengeres, nagynyomású kisütő lámpáknál a kvarcból készült, hűtővízzel öblített ' kisütőcsőnek az elektródákat tartalmazó végét túlságos lehűléssel szemben meg kell védeni. Ezért minden egyes elektródától rövid távolságban a kvarcból készült kisütőcsőre kézzel gyűrűs kari­mát hegesztenek és erre ugyancsak kvarcból ké­szült karmantyút hegesztenek, amely a kvarcból készült kisütőcsö végét és az abba forrasztott, kvarcból készült üveglábat közzel körülveszi és ezeket, valamint az áramot bevezető huzalnak a kvarcból készült üveglábból szabadon kinyúló részét a hűtővízzel való közvetlen érintkezéssel szemben megvédi. Ezt a munkát az üveg fúvása közben vég­zik. Dacára a leggondosabb eljárásnak sem érhető el, hogy az egyes részek méretei mindig ojy pon­tosak legyenek, hogy a későbbi üzemben minden egyes lámpában a kvarcból készült kisütőcsöveknek elektródákat tartalmazó végeiben a helyes hőmér­sékleti viszonyok uralkodjanak. Kitűnt, hogy már a fúvás közben el nem kerülhető igen kicsiny méretbeli eltérések a lámpa későbbi üzemében fel­lépő hőmérsékleti viszonyokat, különösen, a kvarc­ból készült kisütőcsőnek az elektródákat tartalmazó végeiben fellépő hőmérsékleti viszonyokat, tekin­télyes mértékben befolyásolják. Lényegesen szabatosabb méretek és ennek követ­keztében az ilyen vízzel hűtött nagynyomású ki­sütőcsövek lényegesen jobb üzemi viselkedése ér­hető el, ha a találmány értelmében a hengeres fal­rósz végeit a lábakkal együtt mechanikus megmun­kálás, különösen köszörülés útján két gyűrűs foko­zattal látjuk el és ha ezenkívül a, kisütő, lámpa mindegyik végén a .nagyobb átmérőjű gyűrűs foko­zat szabad nyílásának megfelelő és a második gyű­rűs fokozatot csekély közzel körülvevő, kvarcüveg­ből készült karmantyút tolunk az első gyűrűs foko­zatra és azzal, előnyösen villamos kemencében, ösz­szeömlesztjük. Énnél az új gyártási eljárásnál, a kvarcból készült kisütőcsö végét, előnyösen az első gyűrűs fokozat előállításakor, oly mértékben kö­szörüljük le, amint az a karmantyú falvastagságá­nak megfelel, úgyhogy a karmantyú a külső olda­lon a kvarcból készült kisütőcsőhöz sima átmenettel csatlakozik. A rajzban kiviteli példaként az új eljárással ké­szült nagynyomású kisütőcsö egyik végét hossz­metszetben tüntettük fel. A kvarcüvegből készült 1 láb tartalmazza a vá­kuumot tömítően beforrasztott 2 molibdénfóliát és dugóalakú elülső részén a 3 elektródát hordozza. A kvarcüvegből készült lábat külön készítjük el és azt önmagában ismert módon a kvarcból készült 4 kisütőcsö végébe szereljük, majd azzal összefor­rasztjuk. Ezután a kvarcból készült 4 kisütőcsö vé"gét köszörüléssel vagy esztergályozással két 5 és 6 gyűrűs fokozat kialakítása közben átmérőben el­vékonyítjuk és eközben az üvegből készült 1 lábat lecsiszoljuk, például oly mértékben, hogy annak át­mérője a második 6 gyűrűs fokozat átmérőjének felel meg. A kvarcüvegből készült 1 láb azonban már a, kvarcból készült kisütőcsőbe való beforrasz­tása előtt a kívánt átmérőre, például a 6 gyűrűs fokozat átmérőjére leköszörülhető. A kvarcból ké­szült láb és a kvarcból készült kisütőcsö vége fölé méretre mégmunkált, kvarcüvegből készült karman­tyút tolunk, melynek belső átmérője megfelel az első 5 gyűrűs fokozat átmérőjének. A kvarcüveg­ből készült 7 karmantyú összeállításakor pontos hengeres alak és belső átmérő átmenetileg betolt, hőálló tüskére való felsajtolással érhető el. Az első 5' gyűrűs fokozatra szorosan felfekvő, kvercüvegből készült 7 karmantyúnak a kvarcból készült 4 kisütőcsőre való ezután következő össze­hegesztésekor, amelyet célszerűen villamos kemen­cében foganatosítunk, a méretre megmunkált egyes alkatrészek alakjukat nem változtatják meg, úgy­hogy minden egyes lámpának szükségképpen he­lyes méretei vannak. Az első 5 gyűrűs fokozat és a második 6 gyűrűs fokozat átmérői közötti kü­lönbség meghatározza a kvarcüvegből készült 7 kar­mantyúnak a kvarcból készült kisütőcsö vége és a kvarcüvegláb közötti távolságát. Ezt a távolságot például 0,1—0,2 mm-re állítjuk be. Az ábra a közt torzított léptékben mutatja. Az első 5 gyűrűs foko­zat magasságát a felvett kiviteli példában á kvarc­üvegből készült 7 karmantyú falvastagságának meg­felelően, választottuk/ meg, úgyhogy az a külső ol­dalon simán csatlakozik a kvarcból készült kisütő-

Next

/
Thumbnails
Contents