135908. lajstromszámú szabadalom • Kézzel kapcsolható és túláram hatása alatt önműködően kioldó kapcsoló

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.908. SZÁM. 21. c. 28-53. OSZTÁLY. - H-11.794 ALAPSZÁM. Készei kapcsolható és túláram hatása alatt önműködően kioldó kapcsoló. Patentverwertüngs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckert Werke Aktiengesellschaft, berlin-siemensstadti cég jogutóda. A bejelentés napjai 1943. március 11. / Németországi elsőbbsége: 1942. március 17. még részletesen ismertetünk, lényegileg egyetlen síkban feküsznek. Ennek következtében a kapcsoló­nak lapos alakja vaji. 4 és 5 a kapcsoló helytálló főérintkezői, amelyek a mozgatható 6 érintkezőhíddal dolgoznak együtt. A főkapcsoló 4, 5, 6 í'őéiintkezői 7 kamrában yan­nak, amelyből & kifúvató nyílások a szabadba ve­zetnek. A főérintkezőket tartalmazó kamrán kívül segédérintkezőket tartalmazó további 9 kamrát ala­kítottunk ki. Ebben van a segédkapcsoló 10 és 11 helytálló érintkezője, valamint a 12 mozgatható érintkező. A segédkapcsoló mozgatható* érintkező­jét 13 lemez közvetítésével a mozgatható 6 főérint­kező vezérli. A kapcsoló íoérintkezőjéhez és a se­gédkapcsoló érintkezőjéhez 14 vezetékek csatlakoz­nak, amelyeket előnyösen fémszalagokként alakí­tunk ki. E fémszalagokat' az 1 és 2 szigetelőleme­zek között vagy élükre állítva, vagy lapjukra fek­tetve rendezzük ej. A hosszabb vezetékek a 15 he­lyen hullámosíto'ttak, hogy a fémszalagokat a szi­getelőanyagú lemezek 30 t'satornáiban rögzítsük és a gyártási' pontatlanságokat kiegyenlíthessük. A szalagalakú 14 'vezetékeknek a szigetelőanyagú lemezeken kívül fekvő végei a 4. ábrában feltünte­tett módon vissza vannak hajlítva és a szigetelő lemezek közé nyúlnak. Ennek következtében a ki­nyúló 16 végeknek nagyobb szilárdságuk van és azok vezetékek csatlakoztatásához használhatók. A -főkapcsoló mozgatható 6 érintkezőjét két kö­nyökcsuklós 18, 17 emelő vezérli. Minden egyes könyökcsukló egyik vége a 6 érintkezőhíddal, má­sik vége 19 nyomógombbal van összekötve, míg a könyökben lévő csuklócsapot 20 tolókával kötöttük össze. A 19 gombot 21 rugó kifelé igyekszik tolni, míg a 20 tolókát 22 kikapcsoló. rugó terheli. 23 rugalmas kilincs, mely a nyomógombot a 21" rugó hatásával szemben betolt helyzetében azzal rögzíti, hogy a gomb 24 kimetszésébe illeszkedik. Ezt a kilincset vagy a kicsiny 25 nyomógombbal, vagy a 20 tolókával váltjuk ki. A kapcsolóval vezérelt áramkörbe meghajlított bimetall-szalag alkotta termikus 26 kiváltó szelepet iktattunk. A himetall-szalagot kicserélhető 27 vil-Kézzel kapcsolható és túláram hatása alatt "ön­működően kioldó kapcsolókat eddig dugóalakban, elem, valamint , aljzat alakjában szerkesztették. , A dugóalakú önműködő kapcsolóknál a kapcsoló sapkával borított szerkezete szigetelő testen van . elrendezve, amelyet egyben csatlakozó érintkezőt • alkotó csavarmenettel biztosító elembe csavarolnak. Az elem vagy aljzat alakjában készült kapcsolók­nál a sapkával borított kapcsolószerkezet hordozója oly szigetelő test, melyét más szerkezeti alkatré­szen rendszerint csavarokkal rögzítenek. A találmány szerinti kapcsoló önműködő kap­csoló, amely lehetővé teszi, hogy nagyobb számú ily .önműködő kapcsolót kedvező térkihasználás mellett, például sínen vagy más hordozón, szorosan egymás mellett rendezzünk el. A találmány értelmében a kapcsolószerkezet rt'szei, nevezetesen, az érintke­zők, a kiváltószervek, és a vezetékek, lényegileg egy síkban vannak elrendezve és azokat két egymáson fekvő szigetelő anyagú lemez kimetszéseiben el nem mozgathatóan ágyazzuk vagy eltolhatóan vezetjük. , Emellett a sziget-elő anyagú lemezekben vannak a kapcsoló kamrák is. A kapcsolót működtető szerve^ ket ,a szigetelő lemezek keskeny homlokoldalain ren­deztük el. , ., A rajzban a találmány egy példakénti kiviteli •alakját, tüntettük fel. Az 1. ábra a kapcsoló oldal­nézete, a 2. ábra a kapcsolónak az egyik szigetelő anyagú lemez eltávolítása utáni nézete, a 3# ábra az egyik szigetelő anyagú lemez nézete, a 4. ábra szerkezeti. alkatrész metszeté, az 5. ábrában több ' kapcsolót egymás mellett elrendezve tüntettünk fel. 1 és 2 két szigetelő anyagú, például sajtolt anyagú lemez, melyek egymásra vannak helyezve (l.-ábra)„ A két lemezt a példában 3 csőszegecsek kötik össze {2. ábra). A kapcsoló valamennyi al­katrészét' a két szigetelőanyagú lemez között ren­deztük el. Evégből a két szigetelő anyagú lemez­ben több 30 kimetszést alakítottunk ki (3. ábra), amelyekben 3 kapcsoló .alkatrészei vagy mozdulat­. lanul vagy eltolhatóan vannak elrendezve, A kap­csoló raJzei, mint például az érintkezők, a kiváltó- • * szervek és a vezetékek, amelyeket az alábbiakban

Next

/
Thumbnails
Contents