135856. lajstromszámú szabadalom • Csapágy, melynek az olajat visszavezető csatornája van

.Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135856. SZÁM. 47b 4—12 OSZTÁLY. — B-15871. ALAPSZÁM. (V/e/l IX/h.,.) Csapágy, melynek az olajat visszavezető csatornája van. Eug-en Bauer G. ni, b. H., Stuttgart— Unter türk heim. A bejelentés napja: 1943. évi április hó 20. Németországi elsőbbsége: 1942. évi április hó 20. Csapágyazási helyeken az olajat vissza­vezető csöveket szoktak elrendezni, ame­lyek a tömítetlenség (következtében kilépő •olajat olajkészletet tartalmazó cisapág<y-5 tok belsejébe vezetik vissza. A kilépő ola­jat! (például froccLsentőgyűrű szétfröccsenti és az olaj oly kamra fenekén gyűlik össze, amelybe az olajat visszavezető cső nyú­lik. Az! blájjat viszavezeíő cső az ismert 10 berendezéseknél a' csapágy tok a'att van elrendezve. Az ily csapágyhelyeken, ame­lyek a tokban lévő olajkészlet tükrének közelében, sőt a tükör alatt feküsznek, ilyen vissziavezetőcsiatorna nem rendéz-15 hető el, mert ez esetben az olaj a vezeté­ken át belülről kifelé áramolhatnék. A bátrán}') kiküszöbölése végett a találmány értelmében az olajat visszavezető csator­nát a csapágy fölött rendezzük,el és a tö-20 rnítetlenség következtében (kiáramló olajat a tengellyel összekötött eszközökkel a csapágy fölött torkoló, az olajat vissza­vezető csatornához vezetjük. Ilymódon le­hetővé tesszük, hogy a tömítetlenség kö-25 vetkeztében kilépő olaj a csapágy tetsző­leges helyzetében a tok belsejében lévő olajkészletbe biztosan visszaáramolják. A találmány szerinti megoldásnál az olajat visszavezető csatorna célszerűen oly mé-3() lyen nyúlik a tok belsejébe, hogy annak belső torkolata a tok minden helyzetében az abban lévő olajszint fölött fekszik. A tömítetlenség következtében kiáramló olajat a csapágy fölött torkoló, az olaiat 35 visszavezető csőhöz célszerűen fröccsentő­gyűrűve! vezetjük, amely a csapágyon kí­vül fekvő kamrában forog. A találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál a fröcs­csentőgyűrű kerületét a kamra fala szoro- ! ' san körülveszi és csupáo az olajat a visz- 40 szaáramolíató csatornához vezető olajle­szedö előtt van sugárirányú nyílása. A szerkezet különösen egyszerűen építhető fel, ha az olajat visszavezető cső végét az olajat a fröccsentőgyűrűről leszedő szerv- 45 ként alakítjuk ki, például evégből a cső e végén a fal egy részét, előnyösen marás­sal, eltávolítjuk. A találmány további részleteit a rajzban feltüntetett példakénti kivitel kapcsán ma- 50 gyarázzuk. Az .1. ábra keékenyfilm-vetítő házában • alkalmazott csapágy függőleges hosszmetszete. A csapágy közvetlenül a tárolt olajszintje fölött van elrendezve. A 2. ábra az 1. ábra szerinti berendezés ol- 55 dalnézete, amelynél a fedelet nem: tüntet­tük fel. " • ' ' • . A félvett példában (1) a film vetítőkészü­lék háza, amelyben a (2) olajkészletét tar­talmazó tartány van. A (3) tengelyt a ház- QQ ban elrendezett (4) perselyben ágyaztuk. A csapágyon kívül a házban a ház külső falából kimetszett (5) kamrát alakítottuk ki. Ebben a kamrában jár a (3) tengelyen rögzített (6) fröccsentőgyűrű. A fröccsentő- 65 gyűrű külső kerületén a (7) helyen kúp­felülettel határolt. A kúpfelület a ház bel­seje felé lejt. Hasbnló kúpfelület határolja a házban kialakított kamra o1da1át, úgy­hogy a kamra a fröccsentőgyűrű (7) felü- 70 letét szűk rés szabadonhagvásával veszi körül. A csapágy fölött. rendeztük él az

Next

/
Thumbnails
Contents