135832. lajstromszámú szabadalom • Távolságmérő

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Hl V A TA L SZABADALMI LEÍRÁS 135833, SZÁM. 42 c 14-23 OSZTÁLY. — Z-2490. ALAPSZÁM. (Vll/a.) Távolságmérő. Carl Zeiss cég-, Jena. A bejelentés napja: 1942 ovi december hó 28. Németországi elsőbbsége: 1941. évi december hó 27. IIa távolságmérő tokja egyoidaiu.au, pél­dául napfémybesugárzás következtéiben fel­melegszik, akkor a lok belsejében külön­böző hőmérsékletű levegőrétegek keletkez-5 nek, amelyeknek törésmulatói is külön­bözőek. Ennek az a köveIkezniénye, hogy az ezeken a légréíegeken áthatoló sugarak nem egyenes vonal menlén haladnak, ha­nem elgörbülnek és a lőrés annál nagyobb 10 méiiékű. minél nagyobb a hőmérsékleli gradiens a sugarakra merőleges irányban. A sugarak görhevowalú terjedése a ke­resett szögériéket meghamisítja, léhát hibás mérési eredményi ad. 15 A fenti liálrámy kiküszöbölése végett az ilyen készülékekel hőszigeteléssel látták eil. A tapasztalad szerint azonban az ilyen hő­szigetelés csak arra ailkalmas, hogy a bc­zárl levegőben a különböző törésmulalók 20 kialakulásai késleltessük, ez a Jelenség azonban nem küszöbölheiő ki. Eljárlak már úgy is, hogy a készülékekel, vagy -azoknak legalábbis azokat a, részei!, amelyeken a különböze lőrésekkel szemben érzékeny su-25 gármenel halad ál, légüresen kés/Jléüék. Ezzel az intézkedéssel ugyan -a készüléknek az egyoldalú felmelegedéssel szembeni ér­zékellenségét elérik, azonban a feladatmeg­oldásának lechnikai kivitele nagy nehéz-30 ségekbe ül kőzik. Mivel állalában mozgat­haló részekéi, például tengelyeket, a "ké­szülék falán mindig ál kell vezelni, az ilyen készülékek íömílelt állapota nem ma­rad tartós. Ha a tok belsejében a védel-85 met a sugármenet különösen érzékeny sza­kaszára korlátozva:, evakuált sugárvezelő csövekei alkalmazunk, akkor a nehezen lömühelő átvezelések kikerülhetők. Elte­kintve attól, hogy iaz ilyen sugár­vezetőicsöveket szelep pej és végeiken vá- i{) kuuniol lömíLőeu záró, fényt álbocsáló, plán parallel lemezekből készült ablak ok­kal kell ellátni és a cső falla.it úgy keil készíteni, hogy azok levegőt semmi cselre se bocsássanak ál, mégis különös nehézsé- 4r' gek merülnek fel. meri azok a tekintélyes mechanikus és termikus igénybevételek, amelyeknek az ilyen készülékek gyakorlati használat közben ki vannak téve, a vá­kuum fennlarlásál megnehezítik. Azok a r>() szerkesztési és gyártási természetű nehéz­ségek, amelyeiket ilyen készülékeknéíl te kell küzdeni, a fenti okokból lényegesen nag\ óbbak, mini a pusztán laboratóriumi készülékek esetében. 55 A találmány értelmében azoknak a mé­rési hibáknak csökkentése végett, amelyeik a mérősugárnak a készülék egyoldalú fel­melegedése miatt jelentkező, különböző: hő­mérsékletű légrétegekben való, görbevomalú 60 terjedése következtében kelet kézinek, fényt álbocsáló, plánparallel lemezekkel clzárl, oly sugárvezelőcsövet használunk, amely érinlő irányában hőt jól vezető anyagból van. A találmánnyal ,a hőmérsékleti gr a- 65 diens messzemenő csökkentését más mó­don érjük el, mini az ismert készülékek­nél, azzal az eredménnyel, hogy a részek előállításánál lényegesen kisebb pontossá­got kell betartani V;s a költséges, kgna- 70

Next

/
Thumbnails
Contents