135818. lajstromszámú szabadalom • Ledobásra való gykorlóbomba

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135818. SZÁM. 72 d OSZTÁLY. — Sch-6102. ALAPSZÁM. (XIX/c.) Ledobásra való gyakorlóbomba Richard Schneider cégy Ranenstein i. Thür (Németország). A bejelentés napja: 1941. évi október hó 19. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 24-Pótt-zabadalom a 13181C számú torzsszabadalomhoz A találmány légijárművekből való le­dobásra szánt, betonból készült gyakorló­bomba. A találmány a 131,313. sz. törzs­szabadalom szerinti gyakorlóbombára vo-5 natkozik, mely ugyanakkora súlyú és 'ugyan­olyan súlyponthelyzetű, mint az azonos alakú és nagyságú éles bomba, azáltal, bogy a bombatest betonanyagához, túlnvomórész­ben annak elülső részében, súlvpátol adunk 10 és a bombatestnek, csakis hátsó részében, keménypapírból vagy hasonló anyagból álló támasztótesttel kibélelt ürege van. A talál­mány célja e gyakorlóbombák továbbié j­leszté e. o^yké^pien, bog, még a legnagyobb 15 éles bombáknak megfelelő nagyságokban is megbízhatóan és biztosan elő lehessen őket állítani. fi célból a találmány abban van, hog\ a lörzsszábadalom szerinti gyakorló­bombának a hátsó üreg kihélclésére való 20 támasztót estét a törzsszabadalom leírásá­ban közölt anyag helyett gipszből vagy ha­sonló tulajdonságú más anyagból állítjuk elő. Az ilyen támasztótestnek szintén csak olyan csekély súlya van, mint amilyenre 25 — súlypátnak a bomba elülső részében való alkalmazásává! és üregnek a betontest hátsó részében való elrendezésével együtt - a súlypont előreheK ezéséhez szükség van. E testnek azonban az a jeleitős előnve van. 30 bog' lemegc-O'i nagvohb mechanikai -/i­lárd-igií. irúnl a krmém papírból \agv ht­ti'iiló anvaghól -illó I iinas/totest E/áh-d a .nombaíc-lück a/ megél kórülv e\ <i liil-i. része is nagyobb szilárdságú lesz és így a támasztótest az egész bombatestnek, a 35 gy a k o rl ó bo m h á k tő! egyébké n t m egk ív á n í tulajdonságok megóvása melleit, nagyobb tartósságot kölcsönöz, úgyhogy még a leg­nagyobb éles bombáknak megfejelő súlyú és alakú gyakorlóbombák is megbízhatóan és 40 biztosan állíthatók elő. A találmány tárgyát a csatolt rajz egy íopanatosítási példában mutatja. Az 1. ábra a gyakorlóbomba hosszmetszete, a '2. ábra pedig a támasztótest hosszrnet- 45 szete, nagyobb léptékben. A bombatest váza az acélból vagy ha­sonló anyagból való (!) csőből áll. amelyre a (12) szárnyak vannak erősítve. Az (1) cső a gyakorló gyújtó behelyezésére való (16) 50 haránthüvellyel és csöves (17) nyúlvánnyal van ellátva. A (lő) és (17) részek, külö­nösen nagyobb gyakorlóbombák esetében, egymáshoz és az (1) csőhöz képest a (22) rudakkal vannak merevítve. Aszerint, hogy .-,5 a bombát függőlegesen vagy vízszinteseit függesztjük fel, fel függesztő füllel ellátott csapszeget csavarunk a középső cső felső végébe vagy az oldalirányú (17) csőnyuí­ványba. co A betonból álló bombatest a törzsszaba­dalom leírásában ismertetett módon van kialakítva \ betonmasszáboz, túlnyomú­ré-/hen a bomhate-t elülső részében súlv­pál-ii oh an mennyiségben adunk, hogy a 155 bomba le-le ngv anakkora súlyú legyen, mint

Next

/
Thumbnails
Contents