135796. lajstromszámú szabadalom • Rugós párnázat

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135796. SZÁM. 34 g 11—21 OSZTÁLY. _ R-8638. ALAPSZÁM. (XVI/a.) Rugós párnázat. Magyar Ruggyantaárugyár R.-T., Budapest. A bejelentés napja : 1943. évi május hó 15. A 123.064. sz. szabadhatom szerinti, egyet­len drótból folytonosan előállított rúgó­sorozatokból kialakított párnázó betétek­nél, amelyekinél a kettőnél több rúgótag-5 ból álló sorozatiban bármely tekercsrugó menetiránya, a rúgósorozat honiloksíkjá­tól kiindulva, mindkét szomszédos tekercs­rugóéval ellentétes, két rúgósorozat két­két rúgótagja között, tehát egy négy rúgó 10 tag alkottai tér felületén, mélyedés kelet­kezik. Ennek a mélyedésnek a megszün­tetése céljából eddig akként jártak el, hogy azt a szomszédos rúgósorozatok két-két rűgótagjának összekötő drótsziakaszára fel­is erősített külön kapcsolótaggíal, pl. dróttal, fémszalaggal áthidalták. Ezek a kapcsoló­tagok a párnázat terheléséből eredő fe­szültséget egyenletesebben osztjiák el, mi­által ugyanazon terhelés kirúgőzására vé-20 konyább drótot használhatunk. A rúgótagokat összekötő drotszakaszok tetszőleges alakúak, pl. egyenesvonail ala­kúak lehetnek, azonban a, kapcsolőtagolk rövidítése; végett célszerű az összekötő drót-25 szakaszokat a szomszédos tekercsek közös érintőjéből a kapcsolótagok felé töhbé-ke­vésbbé kigörbíteni. E kigörbítést lehet oly mértékben is foganatosítani, hogy az egy­más felé kigörbített drótszakaszok egymást 30 fedjék. Ekkor ugyanis e kigörbített össze­kötő drótszakaszok közvetlenül egymásba fűzhetők, ami által iá külön kapcsolótagok mellőzhetőkké válnak. További előnnyel jár, ha az összekötő 35 drótszakaszok szárai áthurkoltak, mert en­nek folytán a-terhelés kirúgó zása még töké­letesebb, másrészt a kapcsolótag szilárd rögzítése 'könnyebb. Az említett megoldások közös hátránya azonban, hogy a két szomszédos rúgósoro- 40 zat két-két szomszédos rúgótagja közötti, tehát a négy rúgótag alkotta, teret áthidaló és a rúgósorozat homlok-, illetve fenék­síkjában fekvő összekőlőrészek, akár külön kapcsolói agokból, akár a kigörbített, eset- 45 leg áthurkolt, összekötő drótszakaszok egy­másba fűzött kapcsolatából állanak, az egy­más után következő rúgósorozatpároknak ugyanarra a: helyére kerülnek. Ennek kö­vetkeztéiben az egymással szomszédos rúgó- 50 sorozatpárok egyes rúgó tagjainak össze­kötőrészei a párnázóbetét homlok-, illetve fenéksíkjában, a rúgósorozatok egyes te­kercseinek tengelyiéit a homloksíkban ösz­szekötő egyenesekre merőleges egyenesek 55 mentén fekszenek, mégpedig olymódon, hogy ez egyenesek a homlok- és fenéksík­ban egymáshoz képest egy-egy tekeres­lávolsággal el vannak tolva. Az összekölőrészeknek vázolt elhelyez- QQ kedési módja azonban hátrányos, mert az összekötőrészek alkotta egyenesek közötti tekeresérintkezési helyek az előbhiieikfce] párhuzamos egyenesek mentén a homlok­sík alatt, illetve a fenéksík felett fekszenek, 65 iiiinek folytán az említett egyenesek fél­távolságában futó párhuzamos egyenesek mentén a -mechanikád szilárdság cseké­lyebb. A betét felületén tehát mechanikai

Next

/
Thumbnails
Contents