135786. lajstromszámú szabadalom • Kerámiai anyagu fedéllel lezárt burkolat villamos alkatrész, mint kondenzátor vagy ellenállás számára

Megjelent 1950, évi január hó 16-án. • ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIYATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135186. SZÁM. 21 g 1—16 OSZTÁLY. _ P-10375. ALAPSZÁM. (VH/d, VII/j.) Kerámiai anyagú fedéllel lezárt burkolat villamos alkatrész, mint kondenzátor vagy ellenállás számára. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég", Eindhoven-bau (Németalföld). A bejelentés napja: 1942. évi június hó 23. Németalföldi elsőbbsége: 1941. évi június hó 26. A találmány villamos alkatrész, mint kondenzátor vagy ellenállás számára való burkolat, melyet legalábbis részben máz­réteggel bevont, kerámiai anyagú fedél zár 5 le, melyein át a burkolat belsejében elren­dezett elektródák egy vagy több csatliaíkoz­latóvezetéke van kivezetve. Kerámiai anyagok alkalmazásié ilyen burkolatok egyik vagy mindkét oidalámalk 10 tömítésére különféle előnyöket eredményez. A nyersanyagok olcsók és a munkadara­bokat egyszerű módon lehet tömegesein elő­állítani. A fémes alkatrészekkel, pl. a bur­kolattal miagával, összekötendő részeket 15 fémezéssel egyszerűen lehet forrasztha­tókká tenni. Olyan esetekben, melyekben . ,:a dielektromos tulajdonságokkal szemben nagy igényeket támasztunk, ezeket ia kerá­miai anyiag kiválasztásával könnyen elégít-20 hetjük ki. Kerámiai anyagok alkalmazása azonban hátrányokkai is jár, melyek oka lai felület természetében rejilik. A felület ugyanis ér­des és többé vagy kevősbbé lyukacsos, úgy-25 hogy a környezettől nedvességet könnyen vesz fel. Ennek következtében csökken a szigetelőellenállás a felület meinten, úgy­hogy ezen az ú. n. kúszóúton levezetőáram keletkezhetik. Az érdes felület köveÜkez-30 tében továbbá a felülethez könnyen tapad­hatnak szennyezések, úgyhogy ia szigetelő­ellenállás szintén csökken. Az említett hát­rányok elhárítására a kerámiai anyagú munkadarab felületét mázréteggel von-85 jak be-A találmány célja ía villamos alkatré­szek számára való burkolat fedelének olyan kialakításai, hogy egyrészt a fedélhez erő­sí lett, különböző potenciálon levő részek közölti kúszóút egyszerű módon hosszab- 40 bodjék meg, másrészt a mázréteggel kapott szigetelőellenállás lehetőleg nagy tegyen. A találmány szerint ezt ázzál érjük el, hogy az átvezetőnyílás legalábbis egyik vé­gét kiszélesítjük akként, hogy a fedélen 45 gyűrűalakú betüremlés létesül, ezen pedig mázbevona'ot alkalmazunk. Emellett figye­lembe veendő, hogy a levezietőáram két különböző oldalon folyhatik, miértis iaz egyik, határozott potenciálom lévő alkat- 50 résztől egy másik alkatrész felé két kúszóút létezik, melyek közül az egyik a fedél felső felületén, a másik pedig annak első felüle­tén terül el. Ezért észszerű, hogy mindkét utat lehetőleg előnyösen alakítsuk ki. Evég- 55 bői kívánatos, hogy mázzal legalábbis rész­ben mindkét kúszóutat vonjuk be. Ha tazon­ban a rendszerint sík tárcsát alkotó fedelet a mázégetőkemencébe; helyezzük, úgy nem lehetséges, minden további nélkül, hogy a 60 tárcsának mind felső, mind alsó felületét is mázzal vonjiuk be, mert az utóbbi felület a kemence fenekén felMtszik és ezért a. mázanyag eztia felületet («a holt felületét»)" nem érheti. 65 A találmánnyal olyan szerkezetet ka­punk, mely nemcsak hosszú kúszóutakat eredményez, hanem ezenfelül az előbbemlí­tett hátrányt is kiküszöböljiük azzal, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents