135779. lajstromszámú szabadalom • Sorvetőgép

Megjelent 1950. évi-január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135779. SZÁM. 45 b 10—20 OSZTÁLY. — M-12864. ALAPSZÁM. (X/a.) Sorvetőgép. Molnár József bérgazdálkodó, Csengőd. A bejelentés napja: 1943. évi szeptember hó 30. A szántást követő vetés céljaira a kézi vetést utánzó szórva-vető gépek mellett a legelterjedtebb a géppel végziett úgy­nevezett 'sörvetés. A költséges és súlyos 5 sorvetőgéppel a szántás megtörténte után újból végig kell járni a bevetendő te­rületet. A találmány a vetéshez felhasznált, első­sorban tengeri, bab, takarmányrépa, stb. 10 és pedig ezeknek esetleg egymással vál­takozó sorrendben történő sorvetését is megengedő, kis anyagszükséglettel és költ­séggel előállítható kis súlyú sorvetőgép, mely ekére szerelhető és így a szántás-15 sal egyidejűen vet akár az éppen kiha­sított, akár az előzetesen kihasított ba­rázdába, akár pedig ezek közeibe. Az úji sorvetőgépnek a vetni valót, elsősorban az említett mag-, illetve szem-20 készletet befogadó tartányia van, alsó nyí­lásában elrendezett szokásos vetőszerke'­zettel, amelyet megfelelő közlőeüemek út­* ján a talajon gördülő kerék vagy tárcsa hajit. A gépnek rögzítőelemei vannak, me-25 Ivekkel az eke vázára, pl. ennek geren­delyére vagy szarvaira, erősíthető'. A vetőgép rögzítőelemei között célsze­rűen csukló rendezhető el, hogy a ta­lajon gördülő hajtókerék vagy tárcsa 30 — és vele az egész gép — akár ia talaj kiemelkedéseinek, akár mélyedéseinek, vagy más egyenlőtlenségeinek megfelelően, az ekéhez képest lényegileg függélyes irányban kimozdulhasson. A tartány belső tere válaszfalakkal 35 két vagy több térrészre osztható, lamikoris az egyes térrészek vetőszerkezetét egy­máshoz képest elfordítva rendezzük el. A térrészekhez akár egy közös, akár több, egymás mögött elrendezeLt veae'.őtölcsér 40 tartozhat. Ha ily kivitelnél-az egyes tar­tányrészekbe különböző féleségű vetniva­ló-t helyezünk, akkor ezeket a készülék váltakozva egymás mögé veti el. A rajz a találmány egy kivitelét áh- fó rázolja ekére szerelten. Az 1. ábra oldalnézet, ia 2. ábra a vetőszerkezet hengerének táv­lati képe nagyobb léptékben. A tetszőleges kivitelű eke (1) szarvai 50 között csonkagúlaalakú (2) tartány fog­lal helyet, melynek a szűkebb alsó vé­gében elrendezett vetőszerkezetét annak tengelyére ékelt (3) lánckerék hajtja. Az e lánc-kereken járó végnélküli (4) lánc az 55 (5) kerék tengelyével együtt forgó (6) lánckeréken van átvetve. x\ rajíz szerinti kivitelen a (2) tartány nincsen az (1) szarvakhoz erősítve, hanem a rajzon egy­mást fedő két (7) rúdhoz, amelyek a 60 szarvak között haladó (8) rúddal együtt a (2) tartányt és a vetőszerkezet hajtó­művét merev rendszerré egyesítik. E rend­szer a (9) állvány (13) csapjai körül ki­lendülhet. A (9) állvány rögzítőcsavarok- 65 kai oldhatóan az eke (11) gerendelyére erősíthető. Használatban ,az elvetni kívánt magot a (2) tartányba helyezzük. Szántáskor az

Next

/
Thumbnails
Contents