135766. lajstromszámú szabadalom • Falazás forgókemencékhez és eljárás előállítására

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135? 66. SZÁM. 80 b 8 OSZTÁLY. _ M-13390. ALAPSZÁM. (XII/d., IV/i) Falazás forgókemencékhez és eljárás előállítására. Veitscher Magnesit werke Actien-Gesellschaft, Wien. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 21. Németországi elsőbbsége : 1940. évi szeptember hó 10. (A 620/1940. M. E. sz. rendelet alapján.) Forgókemencéknél nagy hővezető képes­ségű tűzálló téglák alkalmazásakor a vas­köpenyt belül rendszerint mintegy 40 mim vastagságban hőszigetelő téglaréteggel (sa-5 mottal) vagy betonréteggel ú. n. hátsófala­zásssal burkolják lés ehhez csatlakozik az­után bélül a nagymértékben tűzálló téglák­ból pl. magnezittéglákból készített belső fa­lazás. A hátsó falazás a hasznosítható sza­lu bád kemenceteret aránylag nagy mértékben csökkenti. A kemence leállításakor a mag­nezitfalazás összezsugorodik, úgyhogy e fa­lazás és a hátsó falazás közt hézagok kelet­keznek és az! ekét falazás közt adott esetbén 15 alkalmazott habarcskötés elszakad. Beton­szigetelés esetében a falazáshoz használt tég­lák között helye« kötés egyáltalán nem jön létre. A hátsó falazás és a belső falazás kö­penyei akkor egymáshoz képest klörhagyóan 20 elrendezett hengereket alkotnak, melyek; a kemence forgatásakor egymásban legördül­nek és erősen kopnak. Előfordulhat továbbá, hogy a hátsó falazás egye« részei elválnak, a hézagokba esnek és a belső falazást be-2g nyomják. E hátrányok kiküszöbölésére már a hátsó falazás és a belső falazás közötti különböző fajtájú betétkötéseket javasoltak. Mindezek azonban költségesek és a kemence kialakí-30 tását megnehezítik lés ezenkívül üzemtech­nikai szempontból gem jelentenek minden követelménynek megfelelő megoldást. A találmány értelmében különleges mag­nezittéglákból, pl. krómmagnezittéglákból készített belső falazást a kemence vasköpe- 35 nyével samottéglákból vagy hasonlókból ké­szült hátsó falazás nélkül mintegy 20 mm vastagságú, vízüveggel kósztíett magnezit­samott-habarccsal kötjük össze, melynek megfelelő hőszigetelő tulajídbnsága van és 40 ezenkívül a belső falazás tégláihoz és a vasköpeinyhez jól tapad. Ezzel az említejtt hátrányokat elkerüljük és az előállítás egy­szerűsítése mellett szabad kemence-teret is nyerünk. A burkolófalázás a köpenytől kü- 45 lönleges igénybevétel esetében sem válik el, hanem a téglákban csupán köziéi sugárirá­nyú repedések keletkezhetnek, melyekköny­nyen betapaszthatók, úgyhogy a burkölófa­lazás élettartama jelentősen növekszik. 50 Krómmagnezittéglákból való burkolófala­zásnál pl. a következő összetételű habarcs vált be: mintegy 45o/o magnezitliszt (0—0,15 mm) mintegy 45o/0 samottliszt (0—1,7 mm) 55 mintegy 10o/0 vasrészecskék (mintegy 2 mm) a habarcsojt 100 kg keverékre számítva mintegy 40 kg 36—40° Bé-s vízüveggel ké­szítettük. A példában megadott vasadialék számos 60 esetben előnyös, különösen a belsőfalazás előrehaladott elhaszaxálódása esetében. Ha a habarcs hidegen túl lassan köt, fel kell melegítenünk.

Next

/
Thumbnails
Contents