135757. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nehezen ömleszthető üvegnek léghíjas edények légzáró áramátvezetői besajtolásával egybekötött sajtolására

. Megjelent 1950. »évi január hő 16-án. ! OR SZAGOS TALÁL MÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135757. SZÁM. 21 g 1—16 OSZTÁLY. — L-9157. ALAPSZÁM. (XVII/e.) Eljárás és berendezés nehezen ömleszthető üvegnek léghíjjas edények légzáró áramátvezetó'i besajtolásával egybekötött sajtolására. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1943. évi április hó 22. Németországi elsőbbsége: 1942 évi május hó 19. Az ismert üvegsajtoló eljárás szerint fo­gók, illetőleg sajtoló formák segélyével kis tárgyakat, például gyöngyöket, melítűket és más ékszertárgyakat, valamint kis hamu­ig 5 tartókat készítenek. Ehhez az eljáráshoz az üveget rúd alakjában használjak fel. Az üvegrudat egyik végén kemencében félhe­vítik; amint a rúclnik ez a vége nyúlóssá vált, kiveszik a rudat a kemencéből és egy 10 például kétrészes formába helyezve sajtol­ják. A f o íná.ól kisajtolt fölöj ü\ e eí o.ló.al elválasztják az üvegrúdtól, ezután a for­mát kissé lehűtik, felnyitják és a sajtolt darabot a formából kiálló részénél fogva 15 kiemelik a formából, majd homokra he­lyezve megdermesztik és kemencében lehű­tik. Minthogy a sajtolt darabot utó ag nem hevítik, az üvegtestben nagy feszítőerők hatnak. A formából kisajto-t üvegfelesleget 20 lenyírják és a sajtolt darab széleinek egye­netlenségeit nedves csiszo'ással lecsiszolják. A vázolt üvegsajto'ási eljáráshoz nem hasz­*' ná nik gépeket, mert az evvel az eljárással készített tárgyakat majdnem kizáró-ag ott-25 honi munkával á.lítják elő. A találmány szerint az üvegsajtolási el­járást gépek alkalmazása mellett léghijas edények besajtolt áramátvezetőket tártai-, mázó sajtolt üvegtalpának készítésére hasz-30 nősítjük. Az üvegsajtolási eljárással eddig nem lehetett egymáshoz párhuzamos felü­letű tárgyakat sajtolni, mert az izomerő nem volt ©légség&j az ehhez szükséges nyo­más "létesítésére. A sajtoló nyomásnak oly nagynak kéli lennie, hogy az üvegnek az el- 35 járásból adódó lágysága mellett e égendő le­gyen a fcívínt álak eléréséhez. Az üveg lágy­ságának fokát az üvegsajtolási eljárásnál az a kö ülmény szabja mej, hogy a lágy üve­get az üvegrúd végén viszik a kemencétől 40 a sajtolóformához. Eléggé nagy sajtoló­nyomássál dolgozó sajtoíógép segélyévei le­hetségessé válik egymáshoz párhuzamos fe­lületű tárgyak sajtolása ós légzáró áramát­vezetőlcnek e tárgyakban való egyidejű be- 45 sajtolása. Az üvegsajtolási eljárásnak léghijas edé­nyek sajtolt üvegrészei készítésére való al­kalmazása azért e őnyös, mert a sajtóién ló üveg hevítését nagyon jól el lehet végezni 50 a sajtolóformától elkü önített lánjgal vagy kemencében ahelyett, hogy ezt a szokásos módon közvetlen ül a sajtolóf ormán foga­natosít an ink. Nehezen olvadó üvegfajták feldolgozásakor a sajtolási hőmérséklet az 55 üvegnek a sájtplóformén való hevítése ese­tében olyan naggyá vánék, hogy az üveg hozzátapadna a formához. Ezen.«ül a be­sä jto'laridó áramátvezec ők is annyira felhe­vülnének, hogy oxidréteg ke étkeznék raj- 60 tuk, amely az üvegre lecsapódva és ebbe besajto'va nőve né a sajtolt üvegtalp veze­tőképességét. A kemencében való hevítés különöse n e őayös, mert a kemence falai kisugározzák a hőt éi így továbbhevítik az 65 üveget. A kemencefá'ak kisügárzásiképessé­gének fokozása végett a fa-akat' üveghár­tyával boríthatjuk. A kemencében" továbbá

Next

/
Thumbnails
Contents