135752. lajstromszámú szabadalom • Jelzőfüstfejlesztő a talajmenti szél irányának jelzésére repülőtereken

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135752. SZÁM. 74 d 8—10 OSZTÁLY. _ L-9057. ALAPSZÁM. (V/h.) Jelzó'füstfejlesztő a talajmenti szél irányának jelzésére repülőtereken. Licentia Patent-Verwaltungs-GeselLschaft mit beschränkter Haftung", Berlin. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 5. Németországi elsőbbsége: 1942. évi január hó 8. Különféle kivitelű jelzőfüstfejlesztők már ismeretesek. Az efajta eszközöket a repülő­tereken a talajmenti szél irányának jelzé­sére használják és közvetlenül vagy távol-5 ról vezérelhetők. A szokásos kialakításnál felhevített lemezre olajat stb. visznek fel, amelyen az elgőzölög. Az élgőzölögtető le­mez erősen elkérgesedik és beszennyeződik és gyakori ellenőrzést igényel, ami nehéz-10 seggel jár akkor, ha az eszköz a talajba van süllyesztve. A találmány repülőtereken a talajmenti szél irányának jelzésére való jélzőf üstfej -lesztő, megszakítás nélküli füstfejlesztésre, 15 melynél olajat vagy hasonlót fűtőtest felü­letével hozunk érintkezésbe és a találmány értelmében a fűtőtestet benedvesítés céljá­ból az lelgőzölögtetendő anyagba váltakozva bemerítjük és füstfejlesztés céljából abból 20 kiemeljük. Csupán egy merülőtest alkal­mazásánál a füstfejlesztő kamrában vagy a kivezető csatornában levő kiegyenlítés kö­vetkeztében a füstleadás kifelé megszakítás nélküli, illetve folyamatos. Ezenkívül bi-25 zonyos füstképződés akkor is bekövetkezik, ha a fűtőtest az olajba -merül. A fűtőtest ismételt bemerítését segéderőforrás pl. elek­tromágnes, elektromotor vagy tetszés sze­rinti egyéb hajtóerő segítségével végezzük. 30 A fűtőtestet, hajtásával együtt, úszón ren­dezhetjük el, mély az élgőzölögtető tartály­ban az elgŐzölögtetendő anyagon úszik. A merülőtest mozgási pályájában tisztítóbe­rendezések, pl. lesimítok, kefék, stb. lehet­nek elrendezve, melyek a merülőtestet az 35 esetleges égési maradványoktól folytonosan megtisztítják. Egy füstfejlesztőnek több merülőteste is lehet, melyek ekkor válta­kozva működnek úgy, hogy az egyik fűtő­test bemerülésekor a másik a folyadék 40 szintje fölött van. Effajta berendezéssel a fűtőtest felületé­nek állandóan egyforma benedvesítését ér­hetjük el és a füstfejlődlés szabályozását az időegységben való bemerülések számával, 45 vagyis a hajtóerő sebességének szabályozá­sával végezzük. A fűtőtest mozgásának kö­vetkeztében a felület tisztítását könnyen, biztosan és önműködően végezhetjük, még pedig úgy, hogy a fűtőtest mozgási pálya- 50 jába lesimítok, kefék, stb. nyúlnak. Ebben az esetben a jelzőfüstfejlesztő ellenőrzéséré, a fűtőfelület elkérgesedése szempontjából nincs külön munkaerőre szükség A talál­mány szerinti berendezés független továbbá 55 a külső hőmérséklettől, melynek az olaj viszkozitására bizonyos befolyása van. A találmány további részleteit a rajz kapcsán ismertetjük, mely a találmány ér­telmében kialakított jelzőfüstfejlesztő füg- 60 gőleges metszetét szemlélteti. A jelzőfüst­fejlesztőt tartalmazó (1) kamra pl. a talajba

Next

/
Thumbnails
Contents