135739. lajstromszámú szabadalom • Golyósjáték

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135739. SZÁM. 77 C 17—21 OSZTÁLY. — K-1G553 ALAPSZÁM. (Vl/d.) Golyósjáték. Kolin Erich kereskedő, Berlin. A bejelentés napja: 1943. évi június hó 26. Németországi elsőbbsége: 1942. évi szeptember hó 25. A találmány golyós gyermekjáték. Gyer­mekek ismert játéka a szabadban, hogy homokból halmot építenek, ennek felüle­tébe a csúcstól kiindulóan csatornát nyom-5 nak, amelyen azu'.án — főleg égetett agsag-1)51 való — kis golyókat engednek legör­dülni. A találmány célja ilyen játéknak egvszerű és olcsó eszközökkel szobai hasz­nálatra való előállításra, amely tetemes 10 szélességi és magassági kiterjedése elle­nére is kicsire összerakható és könnyen szállítható. A találmány szerint a játékszer lapos airaghó', pl. paipiroslemezbcl, háds>gbó! 15 slb. kivágott, vályúalakúra sajtolt csiga­vonal-alakú pálya, »melynek menetei kúpra írl csavarvonalként Jazan nyugsza­nak egy laposra összecsukható állványon. Az állvány célszerűen két, egymást ke-20 reszlező helyzetbe hozható, egymásra fek­tethető háromszögű kartonlemez, melyek­nek a pályát tartó oldalélei lépcsőzetesek. A csigavonal-ialaM pálya belső kezdő­pontja célszerűen pl. fémkapcsokkal erő-Zi. síthető a két papiroslemcz-háromszög egyi­kéhez, így a golyók kivételével a játékszer valamennyi alkatrésze egymássiail kaipcso­la'.os, mindazonáltal könnyen laposra ösz­szecsukhatók és a játszáshoz felállíthatók. 80 Ehhez még egy olyan szerkezet is al­kalmazható, mely a pályán végiggördüli golyókat önműködően a pálya kezdőpont­jára szállítja vissza. A rajz a találmány egy kivitelét ábrá-85 zolja. Az 1. ábra játékszer távlati képe haszná­lati állapotban, a 2. ábra a pálya keresztmetszete az 1. ábra x—y vonala szerint, a 3. ábra csigavonal-aLakú pálya össze- 40 rakható állványának két papiroslemez-há­romszöge, a 4. ábra a laposra összecsukott játék­szer felülnéze'.e. A csigavonalalakú (a) pálya papiros- íb lemezből, bádogból vagy más alkalmas anyagból van kivágva és a 2. ábra sze­rint vályúalakúra sajtolva. Külső (b) vege cészeszerűen kibővül a legördült golyók összegyűjtésére. A használati helyzetben 50 kúpra írt csavarvonal-alakú (a) pálya áll­ványa e kivitelnél két, egymásra keresztbe állítható, célszerűen papirosleme;sb31 való (d) ós (e) háromszög, amelyek (f) és (g;) liasí'.ékok helyén áthatolnak egymáson úgy, 55 hogy egymásra merőlegesen felállíthatók, de laposra is összecsukhatók (4. ábra). A pálya belső (c) kezdőpontja fémkapos­csal vagy effélével van az egyik (d) há­romszög (h) csúcsához erősítve, úgyhogy 6'J az (a) pálya és a két (d) és (e) állványrész állandóan össze vannak kötve. A játékszer összerakásánál csak a két (d) és (e) háromszöget kell egymásra fek­tetni, mire az (a) pálya magától közvet- 65 lenül a háromszögek mellé, ezekkel pár­huzamos síkba kerül. Ugyanilyen egysserű a játékszer felállítása a háromszögek szét­lerpesztésével addig, amíg kb. egymásra merőleges helyzetbe kerülnek, amikoris az 70

Next

/
Thumbnails
Contents