135668. lajstromszámú szabadalom • Nagyteljesítményű és nagyfeszültségű transzformátor

Megjelent 1949. évi szeptember hokiét en. MAGYAE SZABADALMI BIRŐSlft SZABADALMI LEÍRÁS 135608. SZÁM. 21 d2 48-55 OSZTÁLY. — H-11654. ALAPSZÁM. (VH/g.) Nagyteljesítményű és nagyfeszültségű transzformátor. Patentverwertirags-Gesellschaft mit beschränkter Haftung: „Herines", Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 28. Vasúton szállítható nagyteljesítményű transzformátoroknál a transzformátor aktív részeg a tartókkal és hevederekkel mereví­tett 'transzformátorkazánban, melyet rács-5 ládának szoktak nevezni;, csak nehezen he­lyezhetők el. Ez a rácsláda alkotja tat szál­lítójármű középső részét, mert azt szállí* táskor kétrészű jármű két része közé sze­relik. Dacára annak, hogy mesterséges o'iaj-10 körfolyamot és oty szigetelést alkalmaz­nak, amely burkolat módjára van felépítve és amelynek olajjal töltött rései vanniaík, mely intézkedések mind a gép méreteinek csökkentését célozzák, háromfázisú transz-15 formátornál az annak részeit alkotó egy­fázisú elemek közös járművön nem ren­dezhetők el, hanem az ilyen háromfázisú transzformátort három egyfázisú transzfor­mátorra kell megosztani, melyek mind-20 egyike csak külön járművön szállítható. Emellett természetesen a három egyfázisú transzformátorban alkalmazott vas meny­nyisége nagyobb, mint amilyet egyben ké­szült háromfázisú transzformátornál alkal-25 mázni kellene. Az ilyen egyfázisú transzformátorok ak­tív részét már különböző módokon szer­kesztették, mimellett a cél mindig a ren­delkezésre álló tér lehető tökéletes kihasz-80 nálása volt. így például eljártak úgy, hogy az egyfázisú tekercselést többszárú vas­magon osztották el, melynek a tekercselést felvevő szárai álló helyzetűek. A szerke­zeti hossz csökkentése végett a tekercsie!­két nem hordozó szabad szárakat megosz- 35 tották és a mag síkjából kihajilították. A nehézségek még nagyobbakj, ha a transzformátor nemcsak nagyteljesítményű, . hanem igen nagy feszültségekre, például a villamos erőátvitelnél eddig rendszerint 40 alkalmazott feszültségeknél 100—200 kV-tal nagyobb feszültségekre van szerkesztve. A találmány célja, hogy ilyen transzfor­mátoroknál is, a transzformátor aktív ré­szei a legkedvezőbben legyenek elhelyez- 45 hetők, úgyhogy a vasúti járművel adott he­lyen a maximális teljesítményű és maxi­mális feszültségű transzformátor elhelyez­hető legyen. Evégből a találmány szerinti megoldásnál kisebb transzformátoroknál 50 egyéb célokra már alkalmazott eszközöket is használunk. Ezeket az eszközöket azon­ban eddig az ismert legnagyobb teljesít­ményű és legnagyobb feszültségű transzr formátoroknál nem alkalmazták. 55 A találmány értelmében a rácsládában egyablakos vasmag tekercsekkel felszerelt két szára egymás fölött van. A tekercse­lés több rétegben akként van elrendezve^ hogy a potenciálmegoszlást tekintve, a te- 60 kercselés egyik szárának egyik rétegére mindig a másik szár egyik rétege követke­zik. Mindkét tekercselésnek szigetelőanyag­ból készült, közös héjazata van. A vas­mag alsó sarkaira támaszkodik. A vas- 65 mag és a tekercs szára viszonylag hosz» szán elnyújtottak, úgyhogy a magban lévő

Next

/
Thumbnails
Contents