135661. lajstromszámú szabadalom • Villamos hajtómű

Megjelent 1949. évi szeptember hő l&yj. MA6YAR SZABADALMI BÍBÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS * 135661. SZÁM. 35 b 18-26 OSZTÁLY. .— E-8572. ALAPSZÁM. (VI l/g., V/f.) Villamos hajtómű. Roessemann-Harmatta g*ép- és csőgyár R.T., és Fejér Pál oki. gépészmérnök, mindkettő Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi március hó 2. Teherernelésnél vagy vontatási célokra sokszor felmerül a hajtóerő, illetve az át­tételi viszony gyors és gyakori változtatá­sának szüksége. Főleg súlyos tömegek moz-5 gátasánál kell a sebességet a pontos be­állítás vagy egyéb körülmények kívánta mértékben változtatni. Eddig ezt a feladatot többnyire bolygó­kerékművel, vagy különleges, eltolható for-10 górészű motorral igyekeztek megoldani, ami körülményes és költséges. Villamos üzemű emelő- és vonlatószer­kezeteket, melyéket kevés helyet elfoglaló, könnyein és egyszerűen kezelhető . (csiga-15 sorral vagy futómacskával ' kapcsolatban használnak) rendszerint rövidrezárt forgó­részes emelőmótorral hajtottak. A keze­lés hajilékony kábelen aláfüggő átkapcsolós nyomógombkapcsolóval történhetik, mely a . 20 teher emeléséhez, vagy süllyesztéséhez egy kézzel, ujjmozdulattal működtethető. Ez kényelmes ugyan, de azzal jár, hogy az emelés vagy süllyesztés sebessége — me­lyet a gyors munka érdekében aránylag 25 nagyra kell választani — mindig csak egy­féle lehet. Sok helyen azonban, — például öntődékben, megmunkáló gépműhelyekben, szerelőcsarnokokban, stb. — nelyenként és időnként a pontos, munkához és beállítás-30 hoz igen kis emelési és süllyesztési sebes­ségre is szükség van, amihez azonban már csúsztatógyűrűs motort és ellenállással el­látott süllyesztőfék-kapcsolású, reverzáló indítókészüléket (kontroliért) kell beépí­teni. Ekkor azonban elvész a könnyen és 35 ügyesen kezelhető csigasor előnyei, mert az említett készülékek sok helyet foglalnak, .a kezelés már nem oly egyszerű, nem tör- . lénhetik egy kézben tartható nyomógomb­kapcsolóval, hanem a kormányhengerről 40 aláfüggő két kezelőzsinorral, esetleg ke­zelőkosár esetén kézikerékkel, másrészt pe­dig a berendezés — különösein a'süllyesztő­fék-kapcsolású kontroller miatt — még lé­nyegesen drágább is. ' 45 A feltalált új szerkezet, igen egyszerű eszközökkel oldja meg a feladatot, laimeny­nyiben lehetővé teszi ugyanazzal az emelő­művel a rendes sebességiéin kívül egy má­sik, lényegesen kisebb (a normálisnak kö- 50 rülbelül egy tizedrészét kitevő) .sebesség elérését, még pedig a nehézkes süllyesztő­fék-kapcsolású konlroller helyett egy má- ' sodik, kisebb méretű — ugyancsak rövid­rezárt, tehát nem különleges, hanem szo- 55 kásos kivitelű, — motor és könnyen ke­zelhető nyomógoinbkapcsoló segélyével. . A találmány olyan kétmotoros rend­szerű, villamos hajtómű, amelynél a két normális szerkezetű motor közé egy ten- 60 gelykapcsoló van beiktatva, úgyhogy an­nak a nagyobbik (fő)mótörral összekötött fele a hajtandó tengellyel, másik l'elie »pe­dig a kisebb segédmotorral — mindkét eset­ben célszerűen megfejelő keirékáttétel ré- 65 vén kapcsolódik.

Next

/
Thumbnails
Contents