135660. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kísérletező készülék

Megjelent 1949. évi szeptember hó »-«i. MAGYAE SZABADALMI BIRŐS.ÍG {SZABADALMI LEÍRÁS 135660. SZÁM. . 43 n 1-11 OSZTÁLY — K-8524. ALAPSZÁM. (VII/f., IX/g.) Elektromos kísérletező készülék. Reich Ernő oki. gépészmérnök, villamosgrjári főmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 19. Az elektrotechnika tanításánál és meg­ismerésénél különösen gyors eredményt ér­hetünk el akkor, ha az elektromos és mágneses alapjelenségeket kísérletileg, azaz gyakorlatilag vizsgáljuk és szemléltetjük. A találmány éppen oly elektromos kísérletező készülékre vonatkozik, mellyel az elektro­mos alapjlenségeket gyakorlatilag játszva ismerhetjük meg és emellett a készülék teljesen veszélytelen, azaz semmiféle káros áramütés, még közvetlen érintéskor sem ér­heti a kísérletezőt. A találmány lényege hálózati csatlako­zású oly elektromos kísérletező készülék, melynek 50 volt alatti feszültséget szol­gáltató ériptós. ellen védett transzformátora van és e transzformátor kisfeszültségű kap­csaira tekercsek, szorítók, vezetékek úgy vannak hozzákapcsolva, hogy azokkal az áram mágneses, indukciós, elektrodinami­kus, kémiai és hőhatásai kísérletileg bemu­tathatok és vizsgálhatók. A találmány szerint a készülék egyik kiviteli alakja olyan, hogy a hálózati csat­lakozású transzformátor oly szigetelt házban van elrendezve, melynek fedele kísérletező asztalkaként van kialakítva, és kisfeszült­ségű csatlakozó érintkezőkkel, valamint a kísérleti tárgyak megfogására vagy felfüg­gesztésére való állványokkal, valamint az ezeken elcsúsztatható és elforgatható ka­rokkal van ellátva. , A kísérletező asztalkaként kialakított fedő­lapban oly mélyedések vagy furatok is van­nak, melyekbe a kísérleti tekercsek vagy 35 azok vasmagjai behelyezhetők és ezáltal az áram mágneses hatásai kényelmesen vizs­gálhatók. Az áram forgató hatása is ki­tűnően bemutatható a kísérleti készülék se­gítségével. 40 A találmányt közelebbről a csatolt rajz ábrái alapján magyarázzuk, melyek a kü­lönböző kísérleti elrendezéseket példakép­pen szemléltetik. Az 1. ábra a kísérletező készülék kereszt- 45 metszete; a 2. ábra az áram mágneses hatásának be­mutatására való kísérleti elrendezés; a '3. ábra a tekercsek mágneses kölcsön­hatását szemléltető kísérleti elrendezés: a 50 4. ábra a villamos berregő csengő mű­ködését bemutató kísérleti elrendezés; az 5. ábra a villamos transzformátor elvét bemutatói kísérleti elrendezés; a 6. ábra a villamos áram forgatóhatását 55 és az elektromotor elvét bemutató kísérleti elrendezés. Jól látható az 1. ábrán, hogy az (1) szi­getelő házban van a (2) transzformátor, melynek (3) primer tekercse villás dugasz- 60 szál világítási hálózatra kapcsolható. v A kiviteli példán a (4) szekunder tekercs oly kivezetésekkel van ellátva, hogy kap­csain 6 volt és 12 volt feszültség mutat» kozák; Az ^(5 és 6) hajlékony vezetékek a 65 kísérletező áram elvezetésére valók. Amint

Next

/
Thumbnails
Contents