135651. lajstromszámú szabadalom • Gáz- és áramfejlesztő berendezés

Megjelent 1949. évi augusztus hó 16 án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135651. SZÁM. 21 ds OSZTÁLY. — K.-1«07:J. ALAPSZÁM: (ll/e/i., VH/g.) * Gáz- és áramfejlesztő berendezés. Kiss Ferenc üzemvezető, Rákospalota. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 7. A találmány célja a tüzelőanyjaigokból. váló szokásos gáztermelésnek oly módon való keresztülvitele, hogy a gáztermeléssel egyidejűleg főleg világítási célokra elegendő 5 villanyáramot is termeljünk akként, hogy magában, a gázfejlesztőben a gáztermelés alatt keletkező hőt isi a gáztermeléssel egy­idejűleg hasznosítjiuk. Ezt a műszaki feladatot ia találmány sze-10 rint úgy érjük el, hogy az ismert gáz­fejlesztő készülékeket (generátorokat, víz­gázfejlesztőket, stb.) léghőmótorral építjük egybe, amit így a gázfejlesztés hőtermelése működtet s a léghőmótort aztán részben 15 a fejlődő gáz elvezetésére, részben pedig világitási áram termelésére hasznosítjuk. A találmány szerinti berendezés egyik példaképem megoldását mutatja a riaijíz­melléklett ábrája, ahol a szokásos generá-20 torgázlffejlesztő készülék van egybeépítve Robinson-féle léghőmótorral, mdy szivaty­tyút működtetve elszívja a fejlődött fűtő­gázt s azt keresztülnyomja a szokásos ned­ves és száraz; tisztítón át a gáztartóba s 25 egyúttal a gázfejlesztéshez szükséges le­vegőt is bejuttatja a gázfejlesztő készü­lékbe. A lóghőinótor továbbá áttétellel vil­lamos áramtermelő készülékkel is kapcso­latos,, ami pl. világítási célokra felhasznál-30 ható áramot szolgáltat» A gáztartóban fellépő nyomás áttételek révén kapcsolatos a hőlégmótor lendítőke­rekével s ezt a szükséghez képest lefékezi, minek következtében egyúttal a gázfejlesz­lést is a gázfogyasztáshoz képest szabá- 35 lyoziza. A rajzon (A) az, ismert gázfejlesztő ge­nerátor, (B) a Robinson-féle léghőmótor, . (C) szivattyú a szívó-nyomó szelepekkel, Z) levegőhajtódob a generátor táplálására, ÍO (E) fékszalag, (13). nedves gáztisztító, (G) száraz gázlisztító, (II) gázgyüjtőtartály, (T) nyamáshi'zlosíló, (F) feszmérő, (S) rugós­szár., (R) körlap, (N) gumilap, (K) tartó­szár, (V) gázelvezelő a csőcsonkokkal, (M) 45 füstelvezető. Begyújtáskor a (Z) levegőhajjtó a tüzet éleszti. Az (A) gázfejlesztőben faszénből, fából vagy barnaszénből gázt fejlesztünk és a vele összeépített (B) léghőmótort a 50 gázfejlesztőben keletkező hővel működésbe hozzuk. A (C) szivattyú az (A) gázfejlesz­tőből a (D) nedves és (G) száraz gáztisz­títón ál a (H) gázgyüjtőbc (gáztartó) nyomja a fejlesztett gázt. A gáztartóban. 55 felgyülemlett gáz túlnyomás esetén az.(N) gumilapot felnyomja., ami ekkor az (R) körlaphoz nyomul:. E nyomás következtér ben a gumilap az (R) körlappiail együtt a> (T) fedélen keresztül menő (S) rugós 60 szárat a (J) rúd végén levő könyökkarral érintkezteti. A (S) rúgás szár a rajta nyugvó könyökkart megemeli, amivel a (J) rúd nyugalmi helyzetéből a nyíl irá­nyában kimozdul. Ezzel egyidejűiéig az (E) 65 fékszalag a léghőmótor lendkerekét lefé­kezi. Ennek folytán a gáz gyülemlése a (H.) tartályban csökkenni kezd. Ezzel el-

Next

/
Thumbnails
Contents