135649. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Dieselhorst-Martin-féle négyesek előállítására

Megjelent 1949. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135649. SZÁM. 31c 1-19 OSZTÁLY. — H-11843. ALAPSZÁM. (VLI/.j.) Eljárás Dieselhorst-Martin-féle négyesek előállítására. Patentver wertungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Hermes", Bérliji, mint a Siemens-Schuck er t werke Akti enges ell schalt Bérli n-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1943. évi május hó 17. Németországi elsőbbsége : 1942 évi május hó 26. Dieselhorst-Martin (az alábbiakban DM) négyesek előállításánál a sodratirányok és a sodrathosszak különíéleképen választha­tók meg. Az 514.870. számú német szaba-5 dalmi leírásban foglaltak szerint: 1. A két pár és a négyes sodratiránya le­het azonos. 2. A két pár sodratiránya lehet azonos és a négyes sodrat iránya ezekével ellen-10 téres. 3. A párok sodratirányai egymástól elté­rők lehetnek és a négyes sodratiránya az egyik pár sodratirányávai megegyezik. ' Végül az ereknek párokká való sodrása-15 kor, valamint a pároknak négyessé való sodrásakor dolgozhatunk az érdobok, ille­tőleg a párdobok visszaforgatásával vagy a dobok visszaforgatása nélkül. Általánosan szokásos, hogy az ereket pá-20 rokka és a párokat négyessé úgynevezett kombinált DM-sodrógépen egyetlen munka­menetben sodorják. Ez esetben egyszerű felépítésű gépekkel dolgozhatunk, ha az ér­dobokat és a párdobokat nem forgatjuk 25 vissza. Ennek ugyan az a következményié van, hogy az erekben torziós feszültségek lépnek fel, ezek azonban elviselhetők, ha a párok sodratirányai a négyes sodratirá­nyávai ellentétesek. 30 A találmány célja, hogy DM-négyeselvnek kombinált sodrógépeken való előállításakot oly DM-négyeseket kapjunk, amelyekben egyrészt kicsinyek az áthallást okozó csato­lások és amelyeknek ©reiben másrészt meg nem engedhető, torziós feszültségek nem lép- 35 nek fel. A találmány abban van, hogy az ereket párokká és a párokat négyesse ugyan­abban a munkamenetben és ugyanabban az irányban sodorjuk és a párok sod­rását a párdobok visszaforgatásával, a 40 négyesek sodrását visszaforgatás nélkül fo­ganatosítjuk. A találmányi szerinti eljárás különös előnnyel foganatosítható álló sodrógéppel, melynek az ereknek két párrá való, vissza- 45 forgatás nélküli elkülönített, alulról felfelé történő sodrása végett két függőleges ten­gelyű sodrókosara, valamint a pároknak négyessé visszaforgatás nélküli, felülről le­felé való sodrása végtett' ugyancsak függő- 50 leges tengelyű harmadik sodrókosara van. A párokat sodró kosarakkal készített párok célszerűen egymással kényszerűen kapcsolt külön-külön lehúzó tárcsákra futnak, ame­lyek a sodrott párokat a párok sodrási 55 irányából a négyes sodrási irányába tere­lik át. A találmány szerinti kombinált DM-né­gyes sodrógép egyik példaként!. kiviteli alakját vázlatosan az ábrában tüntettük fel. fjo A párokat a (10) sodrókosarak sodorják, amelyek a (11) és (12) alaplemezek között a jármokban ágyazott (13) érdobokat hor­dozzák és a függőleges (14) tengelyek kö-

Next

/
Thumbnails
Contents