135639. lajstromszámú szabadalom • Villamos rétegellenállás, főként kisohmos rétegellenállás nagyfrekvenciás áramokhoz

Megjelent 1949. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135639. SZÁM. 21 c 54-56 OSZTÁLY. — F-10098. ALAPSZÁM. (Vll/g., VII/j.) Villamos rétegellenállás, főként kisohmos rétegellenállás nagyfrekvenciás áramokhoz. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung1 und Verwertung von gewerblichen Schutz rechten mit beschränkter Haftung*', Berlin, mint a Siemens & Halske Aktien­gesellschaft Berlin, cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 16. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 15. Rétegellemállások nem vezető hordozóra felrakott vezető rétegből vannak. Hordozó­ként porcellánt, üveget, kemény papirost vagy hasonló szigetelőanyagot használnak, 5 az ellenállásréteget pedig a lehető legvéko­nyabb, például katódporlasztás útján nyert fémrétegből vagy szénrétegből, például úgy­nevezett fénylő szemből, vagy pedig vezető­anyagrészeeskék és kötőanyag alkotta fel-10 fecskendezett anyagból készítik. Az ellenállásrétegnek többnyire nincsen meg azonnal a kívánt ellen állásértéke s ezért a kívánt érték elérése végett az ellen­állást még utókezelésnek kell alávetni. 15 Ellenállások utólagos beszabályozására el­vileg két mód van. Az egyik az, hogy (at kívántnál nagyobb ellenállásértékű ellenál­lást készítünk s aztán az ellenálláselem részleges rövidrezárása útján érjük el a kí-20 vánt ellen állásértéket, a másik pedig az, hogy, a kívántnál kisebb ellenálláaértékű el­lenállásból' indulunk ki s ennek ellenáliás­értékét a vezető réteg keresztmetszetének csökkentésével, illetőleg az áramutak mes-25 térséges meghosszabbításával növeljük a kivánt nagyságra. Minthogy az első módszer rendszerint olyan ellenállásokat eredményez, amelyeknek egyes részei különböző teher­bírásúak, ezt a módszert nem szívesen al-80 kalmazzák, mert a kívánt ellenállásérté|k biztosítása mellett arra is ügyelni kell, hogy az ellenállás összes részei lehetőleg nagy mértékben és emellett egyformán legyenek terhelhetőek. Ha tehát ez okból a kívántnál Jeleve ki- 35 sebb ellenállásértékű ellenállást készítünk, akkor, mint mondottuk, vagy a vezető ré­teg keresztmetszetének csökkentése, azaz a réteg hatékony anyaga egy részének eltávo­lítása útján növelhetjük az ellenállásértéket 40 a kívánt nagyságra, vagypedig a terhelhető­ségnek evvel járó csökkenését elkerülendő úgy járhatunk el előnyösebben, hogy mes­terségesen meghosszabbítjuk az áramutakat, amivel egyúttal elérjük azt is, 'hogy az 45 ellenállás adott nagysága mellett a leg­kisebb helyet foglalja el. Ismeretes, ennek az eljárásnak akként való foganatosítása, hogy hengeres szige­telőfelületre felvitt ellenállásróteget alkal- 50 mázunk és az ellenállásréteget csavarvonal­alakú szakasz mentén, például csiszolással eltávolítva a fennmaradó ellem állásréteget tekercsalakú szalaggá alakítjuk, amelynek hossza és vezető keresztmetszete szabja meg 55 az ellenállás végleges értékét. Ennela az eljárásnak az a hátránya, hogy az áttételezéis, azaz az ellenállás végső ér­téke és kezdő értéke közötti viszony nagy, s hogy azt a kívánt ellenállásérték elérése GO végett az ellenállás felületének csak kis részén lehet alkalmazni. Ha a hengerpalást­\

Next

/
Thumbnails
Contents