135631. lajstromszámú szabadalom • Tömeges galvánozásra alkalmas berendezés

Megjelent 1949. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135631. SZÁM. 48 a 11-16 OSZTÁLY. — B-1581T. ALAPSZÁM. (XVI/e.) Tömeges galvánozásra alkalmas berendezés. Robert Bosch G. in. b. H., Stuttgart. A bejelentés napja: 1943. évi március hó 2. Németországi elsőbbsége : 1942. évi március hó 2. A találmány tömeges galvánozásra al­kalmas berendezés, melynek a galvani­záló dobnak a fürdőt alkoló folyadékból való kiemelésére alkalmas eszközei vä"i-5 nak. A tömeges galvánozásho.z baszna It ily ismert berendezéseknél a fürdőt tartal­mazó, felül nyílott kád felett állvány van, amelyen a galvánozó dobot a fürdőből ki­emelő villát rendeznek el. Ennek a be­it) rendezésnek az a bálránya, bogy a sok esetben mérges és a fémeket megtámadó gőzök a fürdőből, eltávozhatnak, másrészt pedig a fürdő feleli felépített villa áll­ványa tekintélyes lere! igényel. Ha ugyan-15 abban a térben több ilyen berendezési állítunk fel, úgy ezek az állványok az át­tekinthetőséget .zavarják és a helyiséget, elsötétítik. Emellett a dobnak az ilyen ké­szülékkel való emelése fárasztó és idől-20 rabló művelet. A lalálmány célja e hátrányok meg­szüntetése. Evégből a fürdőt tartalmazó ká­dat felcsapható fedéllel teljesen lezárjuk és a fedél'alsó oldalán a giailvánozó dobot 25 úgy rögzítjük, hogy az a fedél nyílása­kor a fürdőből teljesen kiemelkedik. A fedél feletti lér kihasználása mellett a fe­délen rendezhetők el a dob hajlóműve., a kapcsolók és a mérőkészülékek. Ennek kö­vetkeztében a berendezés helyszükséglete 30 lényegesen kisebb', mint azoké, amelyek­nél ezeket az alkatrészekel oldali rendez­ték el. Az új berendezés kezelése is egy­szerűbb, mert az egészségei veszélyeztető gázok, kivéve a fedél nyitótl állapotában, 35 a fürdőből nem távoz balnak. A fedél gyors nyitása és zárása végeit írvomóközeggeU működtetett berendezési alkalmazhatunk. A rajzban a találmány egyik példakéuli kiviteli alakjai tüntettük fel. Az 40 1. ábra a berendezést a fedél zárt álla­potában, a 2. ábra ugyanazt a fedél nyitott álla­potában., távlati képben tünteti fel. A fürdői tartalmazó (1) kádat ;2) fe- 45 dél zárja le. A (2) fedél alsó oldalán van a. (3) galvánozó dob. felső oldalán pedig a (4) motor, az (5) hajtómű és a dob üzeméit be- és kikapcsoló (6) kapcsoló. Ugyanitt rendeztük él a (7) kapcsolót és 50 a galvánozá.shoz használt 18) mérőkészü­lékekel. A (.1) tartány oldalán van a nyo­móközeggel működtetett, ós a fedelet moz­gató (9) készülék. Szabadalmi igénypontok: 55 1. Tömeges, galvánozásra alkalmas beren­dezés, melynek a galvánozó dobot a fürdőből kiemelő eszközei vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents