135593. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lemezalakú anyagok szárítására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MÄSYAR SZABADALMI BTRÖSÄ6 SZABADALMI LEÍRÁS 135593. SZÁM VIII/C. OSZTÁLY. _ S-l 8992. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés lemezalakú anyagok szárítására. G. Siempelkamp & Co. cég-, Krefeld. A bejelentés napja 1942. évi május hó 6. Lemezalaku anyagokhoz való szárítók­nál, különösen hosszirányban vezetett, lég­áramos szárítóknál ismeretes a forró lég­áramot a szárítandó anyaggal ellenáram-5 ban, állandóan keringtetni és mind szárító­térben, mind pedig a visszavezetőcsator­nákban a levegőt fűteni. A levegőt, általá­ban, kb. 150—160 C°-rá* hevítik a lemez­alakú anyagnak, pl. fafurnérnak melegítése 10 és a benne tartalmazott nedvességnek elgő­zölögtetése céljából. Eközben a levegő víz­gőzben dnssá válik, mely azonban nem hat zavaróan, mert a vízgőz túl van hevítve és ennek következtében nem csapódik le. 15 Az ismeretes szárítóknál a szárítótér fö­lött, mennyezet csatornaként, légcsatorna van elrendezve, amely a levegő visszaveze­tésére szolgál. A szárítónak ama végén, ahol a levegő beáramlik, a légáramot ven-20 tilátor szívja el és a szárítótér fölött levő légcsatornán át a szárító másik végéhez vezeti. A szárítónak e kialakításából folynak a következő hátrányok: a szárítótér hossz­oldalai, melyek a szárító felületének főrészét 25 alkotják, lehűlhető, külső falak, továbbá a szárítótér fölött mennyezetcsatorriát kell • elrendezni, mely a levegővezetésben éles el­hajlásokat és ezzei a légáramban örvény­léseket idéz elő. Végül a lemezalakú anyag 30 mozgatására való, oldalsó hajtószerkezetek vannak a szárítótérben és ezáltal káros te­reket alkotnak, melyeken a levegő átára­molni igyekszik anélkül, hogy a szárításhoz kihasználtatnék. " A találmány abban van, hogy a szárítók- 35 ban, a szárítótérnek a hosszoldalain kam­rák vannak, melyek a szárítótérből leszí­vott levegő visszavezetésére szolgálnak. Ezáltal a szárítótér hosszoldalai többé már nem lehűlhető, külső falak, hanem az 40 ugyancsak forró levegőt vezető oldalkam­rákkal szomszédos falak, miáltal a hő­veszteségek elkerültetnek, a visszavezető levegő pedig félmelegíttetik. Elérjük to­vábbá, hogy a szárítótérben káros terek nem 45 keletkezhetnek, mert a szárító hajtószerke­zetei az oldalkamrákban helyzhetők el. Szárító eljárásoknál ezenkívül ismeretes á ventilátor által szállított levegőnek kis ré­szét állandóan a szabadba kilökni és a szá- 50 rító ajtajainak hasítékain át a szárítótérbe friss levegőt szívni. Ezeknek az eljárások­nak fafurnérok szárítására vak> alkalma­zásánál az a hátránya van, hogy nemcsak vízgőz, hanem állandóan forró levegő is'ki- 55 áramlik a szabadba, valamint az, hogy a fur. nirok vágásánál keletkező és a nedves fur­nirlemezekhez tapadó fapor, a fában levő gyantarészeknek az elgőzölgése következ­tében keletkező gyantaköddel együtt, a eo légáramban mindig több és több lesz. Ezek ia hozagok a magias, szárítási hőmérséklete­ken gyakran öngyulladásokra adtak alkal­mat. A találmány szerinti, szárító eljárásnál 65 a forró'légáramot a szárítóból való leszí­váskor a telítési pontig hűtjük le, miáltal a szárításkor felvett nedvesség lecsapódik,

Next

/
Thumbnails
Contents